CudzoziemcyPodstawa prawna zatrudniania cudzoziemców: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Szczegółowe informacje: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace .

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń określa 5 typów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP (A, B, C, D i E) wydawanych przez wojewodę.
Zezwolenie na pracę typ:
A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy,
B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent,
C, D, E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski.
Dodatkowo dostępne są także:
zezwolenia na pracę sezonową – typ S, które wydaje starosta (PUP) właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. To rozwiązanie prawne od 01.01.2018 r. pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w uznanych za sezonowe podklasach działalności PKD: rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
W przypadku zezwoleń na pracę sezonową zatrudniani mogą być co do zasady cudzoziemcy ze wszystkich państw trzecich, niemniej pracodawcy zatrudniający obywateli sześciu państw tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy posiadają określone ustawą istotne ułatwienia: zwolnienie z uzyskiwania informacji starosty, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego, możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ‐ rejestrowane w PUP przez pracodawcę skierowane do pracodawców, którzy planują zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Obecnie jest ono skierowane wyłącznie do obywateli sześciu państw uwzględnianych w dotychczasowej procedurze oświadczeniowej (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Pozwala zatrudniać cudzoziemca przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w zakresie prac nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową.
 

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu cudzoziemców dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
- Dla Cudzoziemców
- Zatrudnienie Cudzoziemców