Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Nadużycia finansowe

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji
w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

 
Celem Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji
w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zwanej dalej Polityką, jest promowanie kultury organizacyjnej  służącej zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych
i korupcji, jak również dążenie do doskonalenia procesów zarządczych, w celu skutecznej ochrony reputacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tym również jako Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Programy Operacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przestrzega norm prawnych,  etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako przeciwny nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności. Powyższego zobowiązania oczekuje się od wszystkich pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podstawy prawne
1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozdział 6: Zwalczanie nadużyć finansowych, Dz. U. C 83 z dnia 30 marca 2010 r.
2. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., ustanowiona na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wraz z trzema protokołami (Konwencja z dnia 26 lipca 1995 r., pierwszy protokół oraz drugi protokół
w sprawie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości weszły w życie 7 października 2002 r.), Dz. U. WE nr C 316 z dnia 27 listopada 1995 r.
3. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2998/95 z dnia 18 grudnia 1995 r.
w sprawie ochrony interesów Wspólnot Europejskich, Dz. U. L 312 z dnia 23 grudnia 1995 r.
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/99 z dnia 25 maja 199 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć finansowych  (OLAF), Dz. U. L 136 z dnia 31 maja 1999 r.
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr (UE, EURATOM)
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć finansowych  (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999, Dz. U. L 248/1 z dnia 18 września 2013 r.
6. Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr  2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r.
w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji prowadzonych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami, Dz. U. L 292 z dnia 15 listopada 1996 r.
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.).
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006, Dz. U. L 347
z dnia 20 grudnia 2013 r.
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26 październik 2012 roku, str. 1 ze zm.).
10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 roku w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. L 362 z 31.12.2012).
12. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 208, poz. 1603).
13. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).
14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1202 późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych.
16. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013, poz. 168).
17. Ustawa  z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r.  Nr 89, poz. 555 ze zm.).
21. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. 2013, poz. 186 z późn. zm.).
22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.).
23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2006, nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
25. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. 2006, nr 126, poz. 873).
26. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2013, poz. 1464 oraz Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji sporządzony w Strasburgu z dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2014, poz. 981.
27. Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego
w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. 2014, poz. 982.
28. Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (MP z dnia 28 kwietnia 2014 roku poz. 299).
29. Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
30. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych
i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z dnia 16 czerwca 2014 roku (EGESIF_14-021-00-16/06/2014), zwane dalej Wytycznymi KE.
31. Wytyczne Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej.
32. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania
i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości
w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 roku.
33. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 28 maja 2015 roku.
 
Ważniejsze definicje
1. nadużycie finansowe – celowe działanie lub zaniechanie działania polegające na:
 
1) wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu DWUP, w tym środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
2) nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
3) niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane. Pojęcie jest rozumiane w sposób szeroki, obejmując swoim zakresem również szereg różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, przywłaszczenie, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, zatajenie istotnych faktów oraz czyny z pogranicza korupcji, składające się na potoczne rozumienie zagadnienia nadużyć finansowych.
2. korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikowi,
w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań. Również żądanie lub przyjmowanie przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań.
3. konflikt interesów – konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi pracownika Urzędu, polegający na tym, że interesy pracownika Urzędu jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków i zadań publicznych, rozumiany w myśl art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Radu (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.; konflikt może być potencjalny, pozorny lub rzeczywisty;
4. fałszerstwo –  podrobienie lub przerobienie dokumentu lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, wypełnienie blankietu, opatrzonego cudzym podpisem oraz użycie go niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę oraz sam fakt przygotowania takich dokumentów.
5. zmowa przetargowa (pozioma i pionowa) –działania niezgodne z prawem,  polegające na osiągnięciu korzyści majątkowej, udaremnianiu lub utrudnianiu przetargu publicznego albo wchodzeniu w porozumienie z inna osobą działając
na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
 
Zwalczanie nadużyć finansowych i/lub korupcji
Na proces zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji składają się trzy podstawowe elementy tj.: zapobieganie, wykrywanie oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia wykrycia.
 
Zapobieganie
Zapobieganie nadużyciom finansowym i korupcji  koncentruje się na ograniczeniu możliwości popełnienia nadużycia finansowego poprzez system kontroli wewnętrznej, w połączeniu z aktywną, uporządkowaną i ukierunkowaną oceną ryzyka nadużyć finansowych. Z nieuczciwymi zachowaniami należy walczyć również z pomocą kompleksowych szkoleń i działalności informacyjnej, a także przez tworzenie kultury etycznej.
 
Wykrywanie
DWUP zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich sygnałów dotyczących podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i/lub korupcji oraz podejmowania  stosownych działań. Źródłem informacji na temat nadużyć finansowych i/lub korupcji mogą być sami pracownicy DWUP, osoby z zewnątrz, instytucje lub organy zewnętrzne takie jak Komisja Europejska, Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa, właściwe wspólnotowe lub krajowe organy ścigania przestępstw, inne podmioty posiadające  informację o podejrzeniu nadużycia finansowego i/lub korupcji.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji
 
Zawiadomienie każdorazowo przekazywane jest w formie wymaganej stosownymi przepisami oraz zgodnie z wymogami formalnymi, określonymi w przepisach. 
 
Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych i/lub korupcji
w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy można przesłać:

- pocztą na adres:
 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław

 

 
lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej DWUP pod adresem: http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html
 
Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – pdf

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy nadużyć finansowych i/lub korupcji – pdf
 
Zarządzenie - Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław