Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul Ogrodowa 5b; 58-306 Wałbrzych; tel. (074)88 66 500, fax (074) 88 66 509
Strona główna - KSZS
    
 Koordynacja SZS
Dokumenty do pobrania
Przepisy
Zadania
Zaświadczenie
Broszura informacyjna
Broszura Informacyjna 2019
Statystyka
Solvit
Kontakt
Koronawirus
 Koordynacja SZS » Zadania

Zadania Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Członkostwo w Unii Europejskiej otwiera dla Polaków wiele możliwości, także w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia. Jednym z zadań, które realizuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest działanie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. System ten gwarantuje osobom migrującym zarobkowo w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii świadczenia z tytułu bezrobocia. Dzięki temu jest możliwe sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia tak, aby obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, którzy pracowali w państwach członkowskich, uzyskali zasiłek dla bezrobotnych. Reguły zawarte w rozporządzeniach unijnych zapewniają przenoszenie uprawnień zasiłkowych z jednego kraju do innego oraz zaliczanie okresów ubezpieczenia spełnionych na terenie innego kraju do uprawnień na wypadek bezrobocia w Polsce.

Dzięki porozumieniom administracyjnym w sprawie stosowania dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z Republiką Macedonii oraz z Ukrainą obywatele tych krajów mogą także korzystać z przywilejów w zakresie świadczeń dla bezrobotnych ( tzw. koordynacja dwustronna ).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1373) daje ona podstawę do uwzględnienia okresów pracy spełnionych na Ukrainie w celu nabycia w Rzeczypospolitej Polskiej świadczeń dla bezrobotnych. Szczegółowe warunki, na jakich bezrobotny może skorzystać z postanowień art. 9 Umowy reguluje art. 5 Porozumienia Administracyjnego w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzonego w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1375), zwanego dalej „Porozumieniem”, który stanowi, że wnioskodawca przedkłada instytucji właściwej w państwie, gdzie ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych, zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium drugiego państwa. Oznacza to, że w przypadku ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Rzeczypospolitej Polskiej, to bezrobotny powinien zwrócić się o potwierdzenie na odpowiednim formularzu (tj. formularzu UA/PL) okresów ubezpieczenia przebytych na terytorium Ukrainy bezpośrednio do tamtejszej instytucji właściwej. Z posiadanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ) informacji wynika, że funkcję instytucji właściwej do świadczeń z tytułu bezrobocia na Ukrainie pełni Державна служба зайнятості (Państwowa Służba Zatrudnienia).

Do zadań Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego związanych z międzynarodowym przepływem pracowników należy także wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczy-pospolitej Polskiej ( informacja na stronie http://www.dwup.pl/www/news/6/c/37/Zaswiadczenia-o-dziaalnosci_0 ).

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wydaje również zaświadczenia potwierdzające wyjazdy do pracy w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który mówi cyt: " okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych przypadające przed dniem 1 grudnia 1991 r. są traktowane jak okresy zatrudnienia w Państwie Polskim w zakresie uprawnień pracowniczych ".

DWUP - KSZS