European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility

„European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility” (EBCIL)
W ramach programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), w ramach modułu Projekty partnerskie LdV, DWUP przystąpił do udziału w projekcie zatytułowanym „European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility” (EBCIL).
Projekt wpasowuje się w pełni w unijne priorytety dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego kładąc nacisk na wzrost jakości europejskiej mobilności pracowniczej w celu podniesienia możliwości związanych z podejmowaniem pracy przez Europejczyków w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych.
EBCIL za cel przyjmuje rozpoznanie i ewaluację różnych narzędzi, inicjatyw, dobrych praktyk kształcenia zawodowego i mobilności. Są wśród nich np. wymiany transgraniczne, bazy danych, narzędzia dające porównanie kompetencji i kwalifikacji w ramach partnerstwa. Projekt umożliwia realizację powyższego celu przez stworzenie listy narzędzi oraz inicjatyw używanych/realizowanych w krajach partnerskich, dyskutowanie o tych inicjatywach i ich rozwijanie w trakcie spotkań. Partnerstwo badając uwarunkowania prawne i różnice społeczne w zaangażowanych w projekt krajach będzie analizowało możliwości implementacji zidentyfikowanych narzędzi i inicjatyw tak w skali transgranicznej, jak i w skali transnarodowej. Uzyskane rezultaty winny wpłynąć na rozwój szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji pracowniczych w państwach partycypujących w projekcie, jak też i poza nimi.
Ramy czasowe projektu zgodnie z wytycznymi dla projektów partnerskich LdV, to dwa lata (2009 – 2011). W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem.
Projekt jest realizowany przez Oddział ds. Współpracy Transgranicznej.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.