Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Sympozjum

W dniu 21 października 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego  – pod honorowymi patronatami Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Poseł na Sejm RP; Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej; Rafała Jurkowlańca, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – odbyło się zamknięte sympozjum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod hasłem „Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych na przykładzie projektów pilotażowych realizowanych w roku 2013 na terenie Dolnego Śląska”.  W sympozjum wzięło udział 79 osób reprezentujących instytucje z obszaru rynku pracy, min.: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłodzku,  Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Powiatowe Urzędy Pracy, Naczelna i Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, kadra Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także eksperci problematyki rynku pracy.

Przedmiotem debaty były innowacyjne instrumenty aktywizowania osób bezrobotnych  w oparciu o dwa testowane na terenie województwa dolnośląskiego projekty pilotażowe: „Partnerstwo dla pracy” oraz „Twoja Kariera – Twój Wybór”.  Projekty te posłużyły wypracowaniu nowych rozwiązań ustawowych dotyczących polityki rynku pracy w Polsce oraz zasad współpracy publicznych służb zatrudnienia z agencjami zatrudnienia i innymi partnerami rynku pracy w procesie aktywizacji osób bezrobotnych.

Sympozjum przewodniczyła Monika Kwil-Skrzypińska, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a debatę moderował Tadeusz Zieliński, Główny Specjalista  w Wydziale Analizi Statystyki  DWUP, będący jednocześnie koordynatorem projektu „Partnerstwo dla pracy”.  Obrady otworzył Dariusz Kowalczyk, Sekretarz Województwa Dolnośląskiego, który wyraził uznanie dla działań publicznych służb zatrudnienia na Dolnym Śląsku:

W perspektywie samorządu województwa dolnośląskiego wdrażanie nowych inicjatyw, które mają  prowadzić do aktywizacji grup społecznych na rynku pracy w tych sektorach, które wymagają interwencji, jest kwestią wielkiej wagi społecznej.  Zarząd województwa z uznaniem obserwuje pozytywne trendy na rynku pracy: wszystkie działania podejmowane przez urzędy pracy na terenie Dolnego Śląska przyczyniły się do spadku w ostatnim okresie poziomu bezrobocia w naszym regionie poniżej średniej krajowej.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” – realizowany na Dolnym Śląsku przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – testuje model kontraktowania usług aktywizacyjnych we współpracy urzędów pracy z partnerami niepublicznymi.  Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska,  pozytywnie ocenia dotychczasowy przebieg projektu.

Projekt został opracowany z myślą o beneficjentach stojących przed największymi wyzwaniami na rynku pracy, dla których powiatowe urzędy pracy wyczerpały oferty aktywizacyjne: osobach długotrwale bezrobotnych, kobietach które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osobach niepełnosprawnych.  Największym atutem „Partnerstwa dla pracy” jest wypracowanie dynamiki współpracy i wzajemnego wsparcia w relacji publiczno-prywatnej oraz rozszerzenie oferty innowacyjnych metod aktywizacji.  Agencje zatrudnienia i inni partnerzy nie są konkurencją dla powiatowych urzędów pracy, ale wsparciem.

Podstawą merytoryczną debaty były prezentacje ekspertów rynku pracy i polityki ekonomicznej.  Dr Elżbieta Stańczyk z Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przedstawiła najnowsze dane nt. sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego. 

Przedsiębiorstwa z siedzibą w woj. dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przemyśle oceniają pozytywnie - lepiej niż przed rokiem i zdecydowanie lepiej niż w pozostałych województwach.  Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia.  Jakkolwiek, nadal utrzymuje się duże zróżnicowanie przestrzenne w poziomie zatrudnienia, w niektórych  dolnośląskich gminach mniej niż 7,0% mieszkańców  w wieku produkcyjnym miało pracę w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w swojej gminie – podsumowała dr Stańczyk.   W świetle prognoz demograficznych, w dłuższej pespektywie czasowej, przewiduje się dalsze kurczenie się zasobu osób w wieku mobilnym, starzenie się ludności, a nawet zmniejszanie się populacji – czynniki te mogą powodować w przyszłości osłabienie mobilności przestrzennej ludności.

Dr Leszek Cybulski, menedżer projektu „Barometr koniunktury Dolnego Śląska” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przeanalizował trendy istotne dla lokalnego rynku pracy. 

Czynnikiem decydującym o sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy jest koniunktura gospodarcza, która w świetle wyników Barometru koniunktury Dolnego Śląska (BKDŚ) oraz badań GUS przedstawia się w naszym regionie znacznie lepiej niż średnio w kraju. Przełożyło się to na umocnienie drugiej pozycji Dolnego Śląska w kraju pod względem poziomu PKB na 1 mieszkańca i osiągnięcie latem 2013 r. - po raz pierwszy od wprowadzenia reformy administracyjnej - stopy bezrobocia rejestrowanego nieznacznie niższej od średniej krajowej.  Jednak bezrobocie jest nadal zbyt wysokie, zwłaszcza na południu i północy województwa, i dlatego szczególnie ważne są wszelkie aktywne formy jego zwalczania, w tym działania pilotażowe inicjowane przez dolnośląskie urzędy pracy – skonstatował dr Cybulski.

Żywą reakcję wywołała prezentacja dra Mariusza Śmigiela, eksperta polskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego, specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej.

Urząd pracy nie jest od tego, aby DAĆ pracę – poszukiwanie pracy jest zadaniem bezrobotnego; urząd pracy jest od tego, aby za pomocą działań ustawowych POMÓC w powrocie do aktywności zawodowej.  Rynek oczekuje od Publicznych Służb Zatrudnienia większej dynamiki działania, skuteczności i zorientowania na Klienta.  Urzędy w większości są do tego przygotowane i same widzą takie potrzeby.  Niestety sztywne i nie odpowiadające potrzebom rynku pracy regulacje prawne, bariery administracyjne i przerost zadań nie mieszczących się w misji Publicznych Służb Zatrudnienia praktycznie to uniemożliwiają.  Współpraca PSZ z partnerami niepublicznymi jest niezbędnym elementem wzrostu skuteczności działania – mówił zebranym dr Śmigiel.

Marzena Radochońska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprezentowały przebieg realizacji projektu pilotażowego TWOJA KARIERA – TWÓJ WYBÓR w swoich powiatach: efekty wdrażania instrumentów pozwalających młodym osobom bezrobotnym na dostrzeżenie roli własnego zaangażowania w budowanie kariery zawodowej.

W ramach projektu pilotażowego testujemy nowe rozwiązania mające doprowadzić do przełamania barier w wejściu na rynek pracy młodych ludzi do 30-go roku życia. Po zakończeniu projektu zostaną porównane efekty, jakie zostały osiągnięte przy zastosowaniu różnych metod. Tym samym zostanie zbadane, jaka forma pracy z bezrobotnym i jakie działania przynoszą najlepsze korzyści – podsumowała dyrektor Radochońska.  Dyrektor Balikowska: Dla celów porównawczych wyłonione zostały dwie grupy uczestników. Grupa główna w ramach której przetestowane zostały nowe narzędzia w postaci „bonów”, oraz grupa kontrolna, której uczestnicy mogli korzystać z dotychczasowych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Artur Sawrycz, wiceprezes zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, S.A. – partner DWUP w projekcie „Partnerstwo dla pracy” – przedstawił działania podejmowane w regionie w ramach projektu. 

Opracowaliśmy koncepcję strategiczną wg zasady 4 x MAXIMUM: 

  • maksymalnie wszechstronna rola jobcoachów, którzy łączą zadania doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
  • maksymalne zwiększenie dostępności osób bezrobotnych do usługi,
  • maksymalnie głęboka penetracja rynku pracy – pozyskiwanie oferty pracy z wielu komplementarnych źródeł informacji,
  • maksymalnie partnerskie podejście do realizacji projektu – bazowanie nie tylko na własnym potencjale, ale także na zasobach i doświadczeniu konsorcjantów, podwykonawców, urzędów pracy, innych interesariuszy.

Na dzień dzisiejszy zatrudnienie uzyskało 87 osób.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm RP, oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Patroni Honorowi sympozjum, przesłali listy gratulacyjne na ręce dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Moniki Kwil-Skrzypińskiej za podejmowane działania: „Adaptacja rynku pracy do wymagań współczesnej gospodarki, kształtowanie nowoczesnej formuły usług dla zatrudnionych, wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych to jedne z najbardziej kluczowych dla nas wyzwań w zakresie promocji zatrudnienia.  Jako członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dostrzegam konieczność wypracowania nowych metod w tym zakresie (…) Pragnę szczerze pogratulować inicjatorom zaangażowania i wysiłku, jaki wkładają Państwo w realizację każdego projektu. - napisała poseł Mrzygłocka.  Minister Kosiniak-Kamysz wyraził swoje uznanie w szerszym kontekście społecznym: Zachowanie aktywności zawodowej to ważny aspekt nie tylko gospodarczy.  Kompleksowe udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym łagodzi skutki bezrobocia na wielu płaszczyznach życia społecznego.  Realizowany przez Państwa zamysł, mający na celu aktywizację zawodową mieszkańców Dolnego Śląska, daje im inne spojrzenie na własne możliwości jako uczestnika rynku pracy.  Dzięki temu wpływa na stabilizację ekonomiczną w ich rodzinach i niwelowanie skutków bezrobocia.


             

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław