Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Nowa Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tzw. Ustawa antykryzysowa)

Od dnia 21.11.2013r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291).

Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracodawców, którzy wykażą spadek obrotów gospodarczych „nie mniej niż o 15% obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu kolejnych
6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do łącznych obrotów 
z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku”. Wnioskujący o świadczenia pracodawca nie może zalegać z daninami publiczno-prawnymi ( z wyjątkami opisanymi w art. 3 ust. 1 pkt 2), a także musi wykazać, że wobec niego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.  Niniejszy akt prawny ma zastosowanie tylko
w przypadku gdy pracodawca wprowadzi w zakładzie przestój ekonomiczny lub obniży pracownikom wymiar ich czasu pracy.

Za przestój ekonomiczny uważa się okres niewykonywania pracy przez pracownika (będącego w gotowości do pracy) z przyczyn ekonomicznych, wprowadzony przez przedsiębiorcę. Natomiast obniżenie wymiaru czasu pracy (również wprowadzone przez przedsiębiorcę z przyczyn ekonomicznych) może dotyczyć zmiany nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy. Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy przedsiębiorca może wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie na takich organizacji to w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym
u danego pracodawcy.

Zadania wynikające z ustawy wykonuje z upoważnienia Marszałka Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oznacza to w praktyce, iż wnioski rozpatrywane są w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najlepiej (najszybciej) złożyć zatem wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres właśnie tego wydziału tj. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław.

 

W przypadku pytań dotyczących procedury dotyczącej wypłaty świadczeń na podstawie ww. ustawy proszę zwracać się do Wydziału FGŚP (pokój 214, 215)

tel. 71 78 29 205 lub 71 78 29 207 wew. 21, 28, 34.

 

 

Pliki do pobrania:

 - Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291)

- Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dn. 14.11.2013r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. Nr 218, poz. 1349) (wzór wniosku o wypłatę świadczeń)

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) (wzór informacji o uzyskanej pomocy de minimis)

- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław