Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

 W dniach 12 – 14 stycznia 2014 r. kadra kierownicza wojewódzkich urzędów pracy spotkała się we Wrocławiu na pierwszych w tym roku obradach Konwentu Dyrektorów WUP pod przewodnictwem Pani Moniki Kwil-Skrzypińskiej – Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


Gośćmi Konwentu byli: Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Duda – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP oraz Pani Aleksandra Dmitruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MIiR. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pani Lilla Jaroń – Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Pan Dariusz Kowalczyk – Sekretarz Województwa Dolnośląskiego.Pani Katarzyna Mrzygłocka przedstawiła m.in. stan prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projektem obecnie zajmuje się Podkomisja Stała ds. Rynku Pracy. W trakcie dwóch dotychczasowych posiedzeń Podkomisji wnikliwie przeanalizowana została część zapisów wprowadzających kluczowe zmiany na rynku pracy. Ze względu na wagę tych zmian oraz bardzo szeroki zakres merytoryczny nowelizacji prace w Podkomisji będą nadal intensywnie kontynuowane.

Senator Jarosław Duda w swoim wystąpieniu przedstawił problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a także omówił plany na przyszłość, w tym m.in. prace nad wprowadzeniem do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nowego instrumentu wspierania zatrudnienia, jakim będzie - zatrudnienie wspomagane. Objęte nim będą osoby, których niepełnosprawność skutkuje całkowitym lub znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego znalezienia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu.

Pani Annna Świebocka-Nerkowska szczegółowo omówiła nowe narzędzie wspierające wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej, jakim jest Rejestr Usług Rozwojowych, który ma zapewnić wysoką jakość usług rozwojowych oferowanych na rynku.

Pani Aleksandra Dmitruk w swoim wystąpieniu przedstawiła korelację pomiędzy Funduszem Pracy a Europejskim Funduszem Społecznym w latach 2014-2020. Omówiła planowany sposób finansowania projektów powiatowych urzędów pracy w programach operacyjnych na najbliższe lata. Uczestnikom spotkania przedstawiony został również podział alokacji środków na poszczególne województwa oraz jego struktura.

Na zakończenie posiedzenia Pani Monika Kwil-Skrzypińska, w związku z upływem kadencji Przewodniczącej Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, podziękowała wszystkim za zaangażowanie, aktywny udział w pracach oraz za wkład wniesiony w dyskusje i stanowiska Konwentu. Na kolejne sześć miesięcy przewodnictwo Konwentowi powierzono Panu Tomaszowi Sieradzowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Dyrektorzy podsumowując posiedzenie wyrazili słowa podziękowania dla dotychczasowej Przewodniczącej a zarazem organizatora spotkania oraz podkreślili, iż wypracowywane przez Konwent opinie i stanowiska są istotnym głosem w dyskusji nad koniecznymi zmianami funkcjonowania rynku pracy zarówno w regionach, jak również w skali kraju.

 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław