Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- nowy instrument rynku pracy

Zapisy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598) powołują do życia nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Przyjęto, że w latach 2014 – 2015 środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS. Po wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy. W 2014 roku – wyjątkowo decyzje podejmuje wyłącznie minister właściwy do spraw pracy po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2014 dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono kwotę 2 184 000 zł na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia  …).

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej. Proponowany przez Ministerstwo wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszych wytycznych (do ew. wykorzystania).

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław