Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

W 23 powiatach i gminach Dolnego Śląska na konkretną pomoc mogą liczyć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie ostatni z ogłoszonych konkursów związanych z rozdysponowaniem unijnych milionów dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Ale to nie ostatni konkurs w tym roku.

Miasta, gminy i powiaty mogły skorzystać z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wspierającego włączenie społeczne.

To działania dla mieszkańców Dolnego Śląska na rzecz ich integracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Nieważne, czy problemem są choroby nasze albo bliskich, czy może uzależnienia, albo po prostu trudna sytuacja, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Naszym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu a także procesowi ubóstwa. Mają w tym pomóc fundusze unijne, a jest ich w 2017 r. całkiem sporo, bo ponad 85 mln zł – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę i podjął decyzję o dofinansowaniu projektów w 23 gminach i powiatach, które będą realizowane do połowy 2019 r.

To kompleksowe projekty, które pomogą Dolnoślązakom w wielu wymiarach. Wsparcia społecznego, czyli bardziej miękka forma pomocy w postaci poradnictwa, czy też pomocy specjalistów. Wsparcie zawodowe, które pozwala na zaproponowanie praktyk zawodowych, staży, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane. W ramach wsparcia edukacyjnego proponujemy kursy i szkolenia. Wsparcie zdrowotne to ćwiczenia, rehabilitacja, programy korekcyjno-edukacyjne. Działań jest bardzo wiele i co szczególnie cenne dotyczą one również osób z niepełnosprawnościami. Cieszy mnie fakt, że przekazanie ponad 17 mln zł, uruchomi działania warte blisko 20,5 mln zł. Najważniejsze jest jednak to, że wsparciem objętych zostanie 1.850 osób – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

***

Subregion jeleniogórski – projekty warte 7,86 mln zł
(dofinansowanie UE – 6,66 mln zł), liczba uczestników – 688

 

 • Gmina Bolków – 582,3 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 691,6 tys. zł – „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Pomoc dla 60 osób z Bolkowa, które dzięki udziałowi w projekcie podniosą lub zmienią posiadane kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, rozwiną umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy. Będą mogły liczyć również na zasiłki i pomoc w naturze.

 

 • Miasto Jelenia Góra – 1,24 mln zł dotacji z UE na projekt warty 1,47 mln zł. „Postaw na siebie II” to aktywna integracja 165 mieszkańców Jeleniej Góry, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez poprawę umiejętności komunikacji i zdobycie nowych kompetencji zawodowych. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. wyjazdy integracyjno-terapeutyczne oraz wsparcie materialne i rzeczowe.

 

 • Miasto Szklarska Poręba – 150,5 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 179,4 tys. zł – „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”. Projekt jest adresowany do 18 osób i rodzin z terenu Szklarskiej Poręby. Przygotowano go w odpowiedzi na potrzeby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych z uwagi na bezrobocie, na niskie kompetencje społeczne i zawodowe, niskie wykształcenie, niepełnosprawność, nierówność szans, w tym kobiet i mężczyzn, a także nierówność szans wynikającą z życiowego startu m.in. „dziedziczenia biedy” i „dziedziczenia złych wzorców”.

 

 • Powiat Złotoryjski – 3,81 mln zł dotacji z UE na projekt warty 4,5 mln zł –  Projekt „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim” adresowany jest do 252 mieszkańców powiatu, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. W ramach projektu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w zakresie dostępności budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt będzie realizowany za pomocą kontraktów socjalnych.

 

 • Powiat Zgorzelecki – 868,3 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 1,02 mln zł. Projekt „Szansa na sukces” zakłada pomoc 193 osobom. Jego celem jest aktywizacja społeczna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, osób stosujących przemoc w rodzinie, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, a także osób z niepełnosprawnościami.

 

Subregion legnicko-głogowski – projekty warte 3,56 mln zł
(dofinansowanie UE – 3,01 mln zł), liczba uczestników – 298

 

 • Gmina Chojnów – 934,9 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 1,10 mln zł. Projekt „Daj sobie szansę” adresowany jest do 60 mieszkańców gminy Chojnów – niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, mieszkańców wsi, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. W ramach projektu utworzone będzie m.in. Lokalne Centrum Animacji w Niedźwiedzicach.

 

 • Powiat Legnicki – 692,1 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 819,6 tys. zł.– „Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”. Projekt adresowany jest do 64 mieszkańców powiatu legnickiego, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, bądź będących wychowankami pieczy zastępczej. W ramach projektu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w dostępności budynku, w którym mieści się warsztat terapii zajęciowej. W ramach działań przewidziano pracę socjalną, utworzenie pracowni gospodarstwa domowego i pracowni ogrodniczej i zatrudnienie terapeutów. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani w praktyczny sposób do prac w zawodzie pomocnik ogrodnika, kucharza, piekarza czy pracownika komunalnego.

 

 • Powiat Lubiński – 812,8 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 960,8 tys. zł. Projekt „Inwestuję w swoją przyszłość” ma przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 125 osób, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych i zawodowych oraz opracowaniem ścieżek reintegracji dla uczestników projektu.

 

 • Powiat Polkowicki – 576,9 tys. zł dotacji z UE na projekt „Aktywni – Zintegrowani!” warty 679,9 tys. zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 49 osób, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych i zawodowych oraz opracowaniem ścieżek reintegracji dla uczestników projektu.

 

Subregion wałbrzyski – projekty warte 5,88 mln zł
(dofinansowanie UE – 4,97 mln zł), liczba uczestników – 604,

 • Gmina Bielawa – 529,5 tys. zł dotacji z UE na projekt „Dać szansę” warty 623,2 tys. zł. Problemem głównym jest fakt, że rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z reguły posiadają one niski status społeczno-zawodowy i ekonomiczny. Spowodowane jest to bezrobociem, wynikającym najczęściej z braku wykształcenia i kwalifikacji ale również brakiem aspiracji i motywacji do zmiany sytuacji. Ma to zmienić realizacja projektu. Na kompleksowe wsparcie będzie mogło liczyć 90 bielawian.

 

 • Gmina Bystrzyca Kłodzka –  920,4 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 1,08 mln zł – „Aktywnie do zatrudnienia”.  To oferta skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. W ramach pomocy mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, warsztaty aktywności i doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczno-doradcze, a także warsztaty w konkretnych zawodach m. in. ogrodniczy, krawiecki, stolarski, remontowo-budowlany, opieki nad osobą starszą, pomoc kuchenna. Będą mogli liczyć również na zasiłki i pomoc w naturze. Pomocą objętych zostanie w sumie 100 osób.

 

 • Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – 286,5 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 340,5 tys. zł. „Aktywna integracja w Szczawnie Zdroju” to poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 30 osób. W ramach projektu wszyscy uczestnicy zawrą kontrakt socjalny, a w ramach jego realizacji obowiązkowe będzie uczestnictwo w działaniach obejmujących trzy instrumenty aktywnej integracji (społeczne, edukacyjne i zdrowotne).

 

 • Gmina Świdnica – 128,1 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 151,1 tys. zł. Projekt „Aktywnie w Gminie Świdnica” zakłada wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób, które mieszkają na terenie gminy wiejskiej Świdnica i korzystają ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o kontrakt socjalny. Przewidziane w projekcie wsparcie będzie miało charakter kompleksowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

 • Gmina Miasto Świdnica – 396,6 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 481,5 tys. zł. Projekt „Uwierz we własne siły” zakłada pomoc 50 osobom uzależnionym od pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach lub nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które na przestrzeni całego życia doznały wielu porażek, mają niewielkie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, dlatego ich wiara we własne możliwości jest na niskim poziomie. To osoby, które zaznały wielokrotnego wykluczenia. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej.

 

 • Gmina Wałbrzych    – 1,63 mln zł dotacji z UE na projekt warty 1,93 mln zł. „Aktywni razem” to pomoc 177 osobom w celu przywrócenia zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy. Trafi do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Zostanie zastosowany kontrakt socjalny w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika.

 

 • Gmina Żarów – 176 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 210 tys. zł. Projekt „Ludzki potencjał chce więcej” to aktywna integracja 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Działania obejmą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

 

 • Powiat Kłodzki – 901 tys. zł dotacji z UE na projekt „Bądź aktywny” warty 1,06 mln zł. Jego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 115 osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych, zdrowotnych i zawodowych dla uczestników projektu. Dzięki udziałowi w projekcie, który wpisuje się w interakcję społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) nastąpi znacząca poprawa sytuacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Subregion wrocławski – projekty warte 3,11 mln zł
(dofinansowanie UE – 2,64 mln zł), liczba uczestników – 260

 

 • Miasto i Gmina Bierutów – 269 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 318,5 tys. zł. „Aktywni Bierutowianie” to projekt dla 30 osób, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach kontraktu socjalnego. Przewidziano aktywizację społeczną, edukacyjną, zdrowotną w tym terapie. Świadczona będzie pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze.

 

 • Gmina Kondratowice – 651,8 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 766,9 tys. zł. „Start w lepszą przyszłość” to zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 60 osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach. Działania zakładają pracę socjalną, asystenturę rodziny oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne. Do tego zrealizowany zostanie trening kompetencji i umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. A także pomoc zawodowa, psychologiczna, prawna i rodzinna.

 

 • Gmina Milicz – 402,1 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 473,3 tys. zł. „Aktywna integracja – kompleksowy program wsparcia rodzin z gminy Milicz”. Pomoc zostanie skierowana do 42 osób, które korzystają z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na aktywizację społeczną, rodzinną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną. A także na pomoc finansową i rzeczową.

 

 • Gmina Miasto Oleśnica – 442,8 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 521 tys. zł – „Reintegracja, aktywność, praca”. 48 osób – klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – zostanie objętych kompleksowym wsparciem w ramach kontraktu socjalnego, świadczone będą usługi aktywnej integracji według indywidualnej ścieżki reintegracji.

 

 •  Gmina Twardogóra – 178,2 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 209,7 tys. zł – „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra”. 20 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze, zostanie objętych kompleksowym wsparciem w ramach kontraktu socjalnego, świadczone będą usługi aktywnej integracji według indywidualnej ścieżki reintegracji.

 

 • Powiat Wrocławski – 699,2 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 822,7 tys. zł. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” to projekt, którego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 60 osób, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych, zdrowotnych i zawodowych. Podstawowym narzędziem realizacji projektu będzie umowa na zasadzie kontaktu socjalnego. Na każdym etapie uczestnictwa w projekcie uczestnicy będą objęci pracą socjalną co pozwoli na stały monitoring postępów oraz dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby, a zakres wsparcia zostanie indywidualnie dobrany do potrzeb każdego uczestnika.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław