Dolny Śląsk aktywnie walczy z wykluczeniem społecznym – znamy listę zwycięskich projektów

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął konkurs skierowany na wsparcie projektów integracji społeczno-zawodowej. Projekty warte ponad 22 mln zł, pomogą 1.300 Dolnoślązakom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. W poniedziałek, 30 października beneficjenci podpisali symbolicznie umowy w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu.

W najnowszym konkursie DWUP dofinansowanie uzyskało 19 wniosków.

Projekty dedykowane do osób zagrożonych ubóstwem to działania bardzo odpowiedzialne. Wykluczenie społeczne to wciąż obszar, który wymaga interwencji, dlatego angażujemy na Dolnym Śląsku spore fundusze na ten cel – w sumie 343,9 mln zł unijnego wsparcia. W najnowszych projektach wprowadzamy specjalistyczne poradnictwo, które ma pomóc nie tylko osobom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale także ich rodzinom i najbliższemu otoczeniu. Wsparciem objętych zostanie ponad 1.300 osób w trudnym życiowo położeniu – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Zadanie to nie będzie łatwe.

Trudno jest realizować działania w obszarze, który obejmuje konkurs. Musimy pamiętać, że pomagamy ludziom dotkniętym ubóstwem lub ocierającym się o wykluczenie społeczne. Ważna jest tutaj duża odpowiedzialność i wrażliwość społeczna. Co więcej w wielu przypadkach mamy do czynienia z barierą, ponieważ o ubóstwie nie mówi się głośno i bardzo często osoby potrzebujące są w izolacji – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Działania realizowane dzięki przyznanym funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzone będą przede wszystkim na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ważnym elementem tych działań będzie również wsparcie otoczenia uczestników, czyli np. ich rodzin w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Dobrą praktyką jest wzmacnianie efektów pracy poprzez tworzenie domów środowiskowych. W wypadku osób uzależnionych praca nad przywróceniem Ich do pełnienia ról społecznych i zawodowych rozpoczynać się będzie od terapii uzależnień. Szczególną uwagę, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, przykładać się będzie do wsparcia rodziny, pozwoli to wzmocnić działania projektowe.

Ze środków RPO mogą być również finansowane remonty, adaptacje budynków jak również zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkoleń w ramach działań, które mają służyć poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej, realizowanych przez Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej.

W ramach projektów powstaną nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej i/lub wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc dla 1.300 Dolnoślązaków:


       

Więcej informacji www.rpo.dwup.pl