Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja o działalności agencji zatrudnienia za 2017 rok

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania informacji o działalności, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

                Złożenie informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2017 r. będzie możliwe w terminie od 1 do 31 stycznia 2018 r. 

                Informacja o działalności agencji może zostać złożona za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Po wprowadzeniu danych z działalności przez agencję zatrudnienia w systemie STOR, należy formularz sprawozdawczy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

                Informacja o działalności agencji w formie elektronicznej złożona za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

                 Formularz rocznej informacji oraz instrukcja składania wniosku lub innego dokumentu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajduje się na stronie:  http://stor.praca.gov.pl /portal/#/ kraz.

                Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania agencji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku złożenia informacji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

                Równocześnie informuję, że na podstawie art. 18m ust. 1 pkt 6 ustawy Marszałek Województwa wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru w przypadku niezłożenia informacji o działalności.

                Ponadto informuję, że na podstawie art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy Marszałek Województwa wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru w przypadku nieprowadzenia agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego
i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji o działalności agencji zatrudnienia.

                Pomoc w obsłudze Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zapewnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia - Zielona Linia, tel. 19524.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław