Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Dowiedz się więcej o Tarczy 6.0 – zasady obowiązujące do 27.02.2020 r.

Nowelizacja ustawy „covidowej”, tzw. tarcza 6.0, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych umożliwia dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (o 40%)
i działają w branżach wymienionych ustawie [1].
 

Kto wypłaca środki i rozpatruje wnioski o dofinansowanie:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP)

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4ust 1 lub 2 ustawy prawo przedsiębiorców

Jakie (łącznie) warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek:


 1. a) Na dzień 30 września 2020 r. prowadzić działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodami PKD:

Lp.

Kod PKD

Nazwa klasyfikacji kodu

1

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17

74.20.Z

Działalność fotograficzna

18

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24

85.59.A

Nauka języków obcych

25

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26

86.10.Z

Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27

86.90.A.

Działalność fizjoterapeutyczna

28

86.90.D

Działalność paramedyczna

29

90.01 Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

30

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

32

91.02.Z

Działalność muzeów

33

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

34

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

36

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

38

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

b) Na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzić działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodami PKD:

Lp.

Kod PKD

Nazwa klasyfikacji kodu

1

55.10 Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

2

55.20 Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

3

55.30 Z

Pola kempingowe i pola namiotowe

4

79.11 A

Działalność agentów turystycznych

5

79.12 Z

Działalność agentów turystyki.

 1. Wykazać spadek przychodu o co najmniej 40%, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznego miesiąca
  z roku poprzedniego lub w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy.

Przykład nr 1

Data złożenia wniosku

20-12-2020

Przychody w jednym z trzech ostatnich miesięcy (w tym przypadku wrzesień, październik lub listopad) – wybieram październik – miesiąc bazowy

50 000 zł

Przychody z miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy – w tym przypadku wrzesień

100 000 zł

% spadku obrotów

50%

 

Przykład nr 2

Data złożenia wniosku

20-12-2020

Przychody w jednym z trzech ostatnich miesięcy (w tym przypadku wrzesień, październik lub listopad) – wybieram październik – miesiąc bazowy

50 000 zł

Przychody z miesiąca analogicznego w roku poprzednim (2019) – w tym przypadku październik 2019

200 000 zł

% spadku obrotów

75%

 

3. Nie korzystać w miesiącach, na które składa wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

4. Nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do ZUS na koniec III kwartału roku 2019; (wyjątek umowa zawarta z ZUS lub decyzja US w sprawie spłaty ratalnej).

5. Nie być w sytuacji, która stanowi  przesłankę do ogłoszenia upadłości.

6. Nie być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 

Na co można dostać dofinansowanie:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, ale taką od której istnieje obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych;
 • wynagrodzenia pracowników, których wynagrodzenie brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie przekraczało 300% przeciętnego wynagrodzenia;
 • pracownik zatrudniony co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania oraz okres udzielana pomocy:

 • wysokość dofinansowania wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Dofinansowanie pracowników zatrudnionych w mniejszym wymiarze czasu pracy - pomniejszone proporcjonalnie;
 • dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku;
 • wnioski można składać najpóźniej do 28 lutego 2021 r. – przez przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodami PKD wymienionymi w pkt 1a
 • wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. – przez przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodami PKD wymienionymi w pkt 1b

UWAGA
Jaką wartość wymiaru czasu pracy
należy wpisać w kolumnie „L” wykazu pracowników (plik excel) dla pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie ?

W wykazie pracowników, do wyliczenia wnioskowanej pomocy (pliki programu excel), w kolumnie L „wymiar czasu pracy" - dla pracowników na umowie zleceniu - należy wpisać wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin wypracowanych w ramach zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, do liczby godzin przypadających, w tym miesiącu, na pracownika zatrudnionego (na umowę o pracę) w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie przepisami kodeksu pracy).
Przykład: 64:160 = 0,4

Jeżeli miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku - w związku z wprowadzeniem ograniczeń i zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. zamknięcie zakładu gastronomicznego w związku z Covid-19) - pracownik zatrudniony na umowie zlecenie,  nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenie uległa zmniejszeniu, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, w którym pracownik świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

W kolumnie „K” (Wysokość wynagrodzenia …) należy zawsze wpisać wartość z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, nawet gdy wynosiło „zero” złotych.

przykład

Liczba zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)

10

Kwota dofinansowania na jedną osobę w miesiącu

2000 zł

Liczba miesięcy

3

Wartość dofinansowania ogółem

60 000 zł

 

Co należy zrobić, aby otrzymać wsparcie:

Umowa nie powinna być w żaden sposób uzupełniana, podpisana, poprawiana.

 • oświadczenie, że przedsiębiorca nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w art. 23 ust. 1 ustawy  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
  Formularz możesz pobrać tutaj https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/218aeef9-a422-4c99-8ed7-d6955adf7e15

Zasady sumowania pomocy publicznej związanej z COVID-19

Przedsiębiorco! Jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji. Przed złożeniem wniosku o pomoc, sprawdź, które instrumenty sumują się ze sobą.
Tabelę łączenia poszczególnych rodzajów pomocy publicznej związanej z COVID-19 znajdziesz tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997

Informacje na temat pomocy publicznej znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

 

O czym musisz pamiętać w trakcie realizacji umowy (obowiązki przedsiębiorcy):

 • Przez okres dofinansowania nie możesz wypowiedzieć umowy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • O zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłacanej pomocy musisz powiadomić DWUP w terminie 7 dni od powzięcia informacji. W szczególności dotyczy to rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym wsparciem (niezależnie od sposobu i przyczyny zwolnienia z pracy). Informację taką prześlij elektronicznie wykorzystując portal praca.gov.pl.
  Na wysokość wsparcia nie mają wpływu okresy chorobowego, urlopu.
 • W ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania – rozlicz otrzymane dofinansowanie poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków oraz zwrot niewykorzystanych środków (przelew na rachunek z którego otrzymano wsparcie).
 • Rozliczenie zrób poprzez portal praca.gov.pl.

 

Podstawa prawna udzielanego wsparcia:

 1. Art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław