Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)

Informację o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników z określonych branż (VIA-WOMPP - art. 15gga) znajdziecie Państwo na - https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Świadczenia wypłacone  na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze środków FGŚP na podstawie art. 15gga ustawy COVID stanowią pomoc publiczną o numerze SA.60376(2020/N) udzielaną w związku
z sytuacją wywołaną COVID-19 zatwierdzoną przez Komisję Europejską w dniu 20 stycznia 2021 roku.
Natomiast pomoc udzielana od 1 lutego 2021 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, została notyfikowana przez Komisję Europejską pod numerem SA.61825(2021/N).

Informacje dodatkowe

 • Jaką wartość wymiaru czasu pracy należy wpisać w kolumnie „L” wykazu pracowników (plik excel) dla pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie ?

W wykazie pracowników, do wyliczenia wnioskowanej pomocy (pliki programu excel), w kolumnie L „wymiar czasu pracy" - dla pracowników na umowie zleceniu - należy wpisać wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin wypracowanych w ramach zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, do liczby godzin przypadających, w tym miesiącu, na pracownika zatrudnionego (na umowę o pracę) w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie przepisami kodeksu pracy).

Przykład: 64:160 = 0,4

Jeżeli miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku - w związku z wprowadzeniem ograniczeń i zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. zamknięcie zakładu gastronomicznego w związku z Covid-19) - pracownik zatrudniony na umowie zlecenie,  nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenie uległa zmniejszeniu, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, w którym pracownik świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

W kolumnie „K” (Wysokość wynagrodzenia …) należy zawsze wpisać wartość z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, nawet gdy wynosiło „zero” złotych.

 • Zasady sumowania pomocy publicznej związanej z COVID-19

Jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji.
Przed złożeniem wniosku o pomoc, sprawdź, które instrumenty sumują się ze sobą.

Tabelę łączenia poszczególnych rodzajów pomocy publicznej związanej z COVID-19 znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997

Informacje na temat pomocy publicznej znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

 • O czym musisz pamiętać w trakcie realizacji umowy (obowiązki przedsiębiorcy):
 • Przez okres dofinansowania nie możesz wypowiedzieć umowy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • O zmianach, które mają wpływ na wysokość wypłacanej pomocy musisz powiadomić DWUP w terminie 7 dni od powzięcia informacji. W szczególności dotyczy to rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym wsparciem (niezależnie od sposobu i przyczyny zwolnienia z pracy). Informację taką prześlij elektronicznie wykorzystując portal praca.gov.pl.
 • Na wysokość wsparcia nie mają wpływu okresy chorobowego, urlopu.
 • W ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania – rozlicz otrzymane dofinansowanie - złóż dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków oraz zwrot niewykorzystanych środków (przelew na rachunek z którego otrzymano wsparcie).
 • Zobacz nasze nagrania:
  • z webinarium dotyczącego ubiegania się o dofinansowanie z art.15 gga – https://youtu.be/AtmqBUNw6zg
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną (załącznika do wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z art. 15 gga) - https://youtu.be/gXmiOPD0dfM

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław