Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z inauguracyjnego posiedzenia WRRP 24.04.2017

Informacja z inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

 Posiedzenie otworzył Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Powitanie zaproszonych Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 2. Wręczenie powołań Członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 4. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 5. Zapoznanie Członków Rady z zakresem działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 6. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez szkoły ponadgimnazjalne w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia.
 7. Sprawy różne. 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Po przywitaniu zaproszonych gości, Pan Marszałek wręczył uroczyście Członkom nowej Rady powołania.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy powołana Zarządzeniem Marszałka nr 32 z dnia 10 kwietnia 2017 r. na kadencję 2017-2021 liczy 15 Członków reprezentujących organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, rolników i izb rolniczych, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz świata nauki.

Marszałek podkreślił, że polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi i jedną z form takiej współpracy jest działalność rad rynku pracy. Dodał, że tak szeroka reprezentacja w Radzie pozwoli na wypracowanie stanowisk i decyzji, które będą uwzględniały punkt widzenia najważniejszych środowisk mających wpływ na rozwój i zmiany zachodzące na dolnośląskim rynku pracy.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, do projektu regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, wniesiono poprawkę: w § 8 w punktach 2 i 3, polegającą na zastąpieniu słowa „wiceprzewodniczącego”  na słowo „wiceprzewodniczących”. Po zaakceptowaniu zaproponowanych poprawek przez Członków Rady, w głosowaniu przyjęto nowy regulamin WRRP.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących WRRP.
Na Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura Pana Andrzeja Otręby, który wyraził zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu wybrano Pana Andrzeja Otrębę na Przewodniczącego WRRP.
Na funkcję Wiceprzewodniczącego WRRP zgłoszono dwie kandydatury: Pana Romana Potockiego i Pana Artura Sawrycza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
W przeprowadzonych głosowaniach przyjęto obie kandydatury: Pana Romana Potockiego i Pana Artura Sawrycza, jako Wiceprzewodniczących WRRP.

Pani Ewa Grzebieniak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznała Członków Rady z zakresem działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Do najważniejszych zadań Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 • ocena okresowych sprawozdań z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 • opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 • współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 • opiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP przedstawił wnioski dyrektorów szkół, dotyczące wyrażenia opinii w sprawach otwarcia nowych kierunków kształcenia. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w przeprowadzonych głosowaniach pozytywnie zaopiniowali utworzenie nowych kierunków kształcenia w szkołach, które zgłosiły wnioski.

W punkcie sprawy różne Przewodniczący WRRP zgłosił potrzebę zorganizowania spotkania szkoleniowo-integracyjnego dla Członków Rady oraz poprosił obecnych na posiedzeniu o przysyłanie pocztą elektroniczną propozycji tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach WRRP w 2017 r.

Pan Eugeniusz Chrzan wyraził ubolewanie z powodu rezygnacji z realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w 2017 roku, z uwagi na przewidywane zmiany w ustawie Prawo wodne i związaną z tym likwidacją Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Podkreślił ,że realizowany przez wiele lat program przyczynił się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale tworzył również na terenie gmin dodatkowe miejsca pracy.

Głos zabrał również Pan Marian Dembiński, który zaproponował omówienie przez Radę zastępstw w rolnictwie na przykład na czas urlopu rolnika.

Pani Ewa Grzebieniak – Dyrektor DWUP pogratulowała obecnym powołania ich w skład WRRP na nową 4-letnią kadencję 2017-2021 życząc dobrej i owocnej współpracy.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław