Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja ze szkolenia i wyjazdowego posiedzenia Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniach 22-23 czerwca 2017

 W dniu 22 czerwca 2017 roku Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku pracy uczestniczyli w wspólnej debacie ze Starostami Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, przy udziale Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, na temat aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem publicznych służb zatrudnienia oraz roli rad rynku pracy w kształtowaniu polityki rynku pracy. Debatę otworzył i powitał uczestników spotkania Pan Roman Potocki - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu urzędów pracy przedstawił Pan Tadeusz Kotlarski – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Rolę wojewódzkiej i powiatowych rad rynku pracy omówiła Pani Małgorzata Pliszka – wykładowca - szkoleniowiec, trener rekomendowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapoznała w szczególności z podstawowymi aktami prawnymi określającymi funkcjonowanie rad zatrudnienia. Omówiła zakres działania i uprawnienia WRRP wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omówiła także tematykę współpracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z Radą Dialogu Społecznego podając przykłady obszarów współpracy tych Rad oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. W toku wspólnej debaty informację o projekcie „Dolnośląskie Obligacje Społeczne” realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przedstawiła Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Projekt współfinansowany jest z EFS i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Przedstawiła również informacje na temat okresu realizacji projektu, kwoty dofinansowania oraz zapoznała z harmonogramem spotkań konsultacyjnych.

W drugim dniu po zakończeniu szkolenia /23 czerwca 2017 r./ odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które otworzył Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący Rady, proponując następujący porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 24 kwietnia 2017 r.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w 2016 roku.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
  4. Zaopiniowanie propozycji tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku.
  5. Sprawy różne.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy jednogłośnie przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w 2016 roku” przedstawiła Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Omawiając Plan Działań podkreśliła, że dolnośląskie publiczne instytucje rynku pracy skutecznie zrealizowały w 2016 roku zadanie podstawowe, którym było zmniejszenie liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych i związanego z tym spadku stopy bezrobocia. Równie ważnym zadaniem postawionym dolnośląskim publicznym służbom zatrudnienia i skutecznie przez nie zrealizowanym było zapewnienie wsparcia adresowanego do tych grup, które w DPRDZ 2016 zostały wskazane za priorytetowe lub wymagające szczególnego wsparcia na regionalnym rynku pracy. W każdej z tych grup osób bezrobotnych, uznanych w DRPDZ 2016 za priorytetowe lub wymagające wsparcia na regionalnym rynku pracy, wystąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych – niewątpliwie pozwala to na stwierdzenie, że publiczne służby zatrudnienia, a przede wszystkim urzędy pracy prawidłowo reagują i coraz skuteczniej wspierają osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zmianie ich statusu na tymże rynku. W DRPDZ na 2016 po stronie zagrożeń wskazano na możliwość wystąpienia niedoboru pracowników, spowodowanego starzeniem się społeczeństwa i emigracją. W prezentowanych przez organizacje pracodawców jako partnerów rynku pracy stanowiskach, kwestia trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pojawiała się na przestrzeni 2016 roku wielokrotnie. Procesy demograficzne obserwowane przez GUS wskazują, że proces starzenia się dolnośląskiego społeczeństwa jest tendencją stałą i będzie skutkować coraz mniejszą liczbą dostępnych na rynku pracy naszego województwa pracowników. Dostrzegając ryzyko związane z niedoborem pracowników dla całej dolnośląskiej gospodarki, w grudniu 2016 roku DWUP w porozumieniu z organizacją pracodawców przedłożył ministrowi ds. pracy propozycję projektu pilotażowego ukierunkowanego na problem zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców. Podsumowując stwierdziła, że zawarte w Dolnośląskim Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 r. priorytety i działania kierunkowe, realizowane przez publiczne służby zatrudnienia przy zastosowaniu pełnego określonego ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instrumentarium, ukierunkowane na zmniejszenie problemów na rynku pracy, zostały zrealizowane. W przeprowadzonym głosowaniu Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w 2016 roku, podejmując stosowną uchwałę. W toku dyskusji zaproponowano, aby rozesłać do Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowany jeszcze przez poprzednią Wojewódzką Radę Zatrudnienia – Dolnośląski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP przedstawił wnioski dyrektorów szkół, dotyczące wyrażenia opinii w sprawach otwarcia nowych kierunków kształcenia. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w przeprowadzonych głosowaniach pozytywnie zaopiniowali utworzenie nowych kierunków kształcenia w szkołach, które zgłosiły wnioski. Przy rozpatrywaniu wniosków zasugerował, aby w uzasadnionych przypadkach możliwe było uzyskanie opinii Członków Rady w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokół z przebiegu i wyniku opiniowania w trybie obiegowym byłby zatwierdzany przez Radę na najbliższym posiedzeniu.

Realizując kolejny punkt porządku - zgłaszanie propozycji tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku, Pani Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka –zaproponowała do ewentualnego omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady następujących tematów - „Przyszłość rynku pracy w Polsce w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Czy Polsce grozi deficyt zasobów pracy?” oraz „ Zmiany w strukturze kształcenia młodzieży a popyt na pracę. Czy kształcenie w szkolnictwie wyższym dostosowane jest do potrzeb polskiej gospodarki?”. Pan Artur Sawrycz - Wiceprzewodniczący WRRP poprosił o zapoznanie Członków Rady z opracowanymi przez Konfederację Lewiatan - „Rekomendacjami na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce”, które mogą być tematem do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady. Pan Henryk Jarczok zgłosił w formie pisemnej następujące tematy: „Jak postępuje odbudowa szkolnictwa zawodowego w Województwie Dolnośląskim?”, „Jak funkcjonują strefy ekonomiczne przy spadku bezrobocia?”, „Wpływ regionów przygranicznych na rynek pracy w województwie”. Przewodniczący Rady dziękując za zgłoszone propozycje tematów poinformował, że na spotkaniu z Wiceprzewodniczącymi WRRP wspólnie ustalą tematy, jakimi Wojewódzka Rada Rynku Pracy będzie zajmować się w 2017 roku.

W punkcie – sprawy różne Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP zaproponował rozważenie możliwości zorganizowania w przyszłości wspólnego posiedzenia z Przewodniczącymi Powiatowych Rad Rynku Pracy i Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław