Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku


Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku

W dniu 30 października 2017 r. w siedzibie Loży Dolnośląskiej BCC, przy ul. Metalowców 25 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący – Pan Andrzej Otręba. W obradach oprócz Członków WRRP uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP oraz zaproszeni goście – Pan Jan Kamiński – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Pani Katarzyna Stępień-Idzikowska - Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 23 czerwca 2017 roku.
  2. Informacja Kuratora Oświaty na temat głównych założeń wdrażania reformy systemu edukacji na Dolnym Śląsku, w tym o nowej strukturze szkolnictwa i odbudowie szkolnictwa zawodowego.
  3.  Zatrudnianie cudzoziemców na Dolnym Śląsku i wpływ tego zjawiska na dolnośląski rynek pracy.
  4. Aktualizacja wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
  6. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, informację na temat głównych założeń wdrażania reformy systemu edukacji na Dolnym Śląsku, przedstawił Pan Jan Kamiński – Wizytator Kuratorium Oświaty. Realizowana reforma edukacji umożliwi odbudowę szkolnictwa zawodowego a kształcenie zawodowe ma być dopasowane do potrzeb rynku pracy. Filarem nowego systemu będzie kształcenie dualne, łączące naukę ze zdobywaniem umiejętności praktycznych w firmach. Do jego wprowadzenia zaangażowane zostaną organizacje pracodawców i sami przedsiębiorcy. Poprawić ma się jakość, dostępność i atrakcyjność kształcenia zawodowego. Nastąpi rozwój doradztwa zawodowego. Przewiduje się wsparcie kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań. Temat wywołał ożywioną dyskusję. Członkowie Rady zauważyli, że problemem mogą być środki finansowe potrzebne do wprowadzenia zaplanowanych zmian.

W kolejnym punkcie porządku obrad Pani Katarzyna Stępień-Idzikowska - Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w DUW zreferowała temat zatrudniania cudzoziemców na Dolnym Śląsku. Podkreśliła, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki obserwuje lawinowy wzrost wniosków składanych przez pracodawców starających się zatrudnić obcokrajowców. W 2014 r. złożono do DUW - 2268 wniosków o zezwolenie na pracę, w 2015 – 4627, w 2016 – 14800, a do końca sierpnia 2017 – 17780. Aby zmniejszyć czas oczekiwania klientów otwarte zostały dodatkowe oddziały do spraw cudzoziemców w trzech delegaturach w: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu. Ponadto Dolnośląski Urząd Wojewódzki uzyskał finansowanie dla trzech projektów ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzonego przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita wartość projektów, zwiększających standard i komfort obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców, przygotowanych przez DUW wyniesie blisko 10 mln zł. Inwestycje realizowane w ramach FAMI zostaną zakończone do końca 2018 roku. Ma to skrócić w przyszłości czas oczekiwania na wydawanie decyzji o zezwoleniu na pracę cudzoziemców na Dolnym Śląsku. Obecnie czas oczekiwania na zezwolenie na pracę wydłuża się nawet do 1 roku.

Temat zatrudniania cudzoziemców na Dolnym Śląsku kontynuował Pan Tadeusz Zieliński - Główny Specjalista z Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP, który omówił zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Procedura uproszczona pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W przypadku tej procedury również zauważa się lawinowy wzrost liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy na Dolnym Śląsku. W roku 2017 liczba oświadczeń zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie w porównaniu do roku 2010 /z 14752 do 143690/, z czego ponad 90% dotyczy obywateli Ukraińcy. Od nowego roku przewiduje się rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza z dniem 1 stycznia 2018 r. między innymi nowy typ zezwolenia na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym, a obywatele 6 wymienionych wyżej państw będą mieli możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego do 3 lat. Zapowiadane zmiany mają polepszyć sytuację na rynku pracy w przyszłości. W chwili obecnej, gdzie na co dzień pracodawcy borykają się z brakiem rąk do pracy, Członkowie Rady postanowili wystosować do Wojewody Dolnośląskiego apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Dolnego Śląska.

Kolejny temat przedstawił Pan Zdzisław Kaliciak – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia Samorząd Województwa jest zobowiązany do corocznego określania w terminie do 30 kwietnia każdego roku wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składki na ich ubezpieczenie społeczne – po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz ogłoszenia tego wykazu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Realizując to zadanie 6 marca br. poprzednia Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała wykaz przygotowany przez DWUP, który obejmował 59 zawodów i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Od tego czasu zaistniała potrzeba aktualizacji tego wykazu z uwagi na fakt ukazania się nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które weszło w życie z dniem 1 września br. oraz pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanego do Marszałków Województw, wskazującego na potrzebę dokonania przeglądu zawodów celem uaktualnienia wykazu. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przygotował projekt aktualizacji wykazu, który został skonsultowany z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP oraz z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą. Przedstawiony Radzie zaktualizowany wykaz zawierający 44 zawody został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady, którzy podjęli stosowną uchwałę.

W kolejnym punkcie porządku obrad Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia, wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowne uchwały.

W sprawach różnych Pan Artur Sawrycz poinformował Członków Rady o przygotowanych pod koniec września br. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planach wydatkowania środków Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku. Z dokumentów wynika, że dużo mniej środków trafi do firm  na aktywizację pracowników, a jednocześnie zwiększą się wydatki na inne cele nie związane z charakterem tych funduszy. Z informacji uzyskanych z Rady Rynku Pracy wynika, że plany zawarte w dokumentach mają inny przekaz niż dotychczasowa dyskusja i stanowisko partnerów społecznych. Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła stanowisko w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 r., które zostanie przesłane do Rady Rynku Pracy.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław