Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 roku

W dniu 27 lutego 2018 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący – Pan Andrzej Otręba. W obradach oprócz Członków WRRP uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 30 października 2017 r.
  3. „Rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy” - /30 minut wraz z dyskusją/- Artur Sawrycz – Wiceprzewodniczący WRRP.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych /30 minut/.
  5. Przyjęcie planu pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na 2018 rok.
  6. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Artur Sawrycz reprezentujący Konfederację Lewiatan przedstawił główne rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy tj.:

  1. Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i skłonności do podejmowania pracy;
  2. Ograniczenie segmentacji rynku pracy;
  3. Lepsze dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy;
  4. Sprawniejsze funkcjonowanie rynku pracy.

Wiceprzewodniczący podjął również temat proponowanych przez Rząd zmian zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście regionalnego rynku pracy, w tym m.in. refundacji wynagrodzeń osób do 30 roku życia. Termin przekazania uwag jest krótki, a materiał nie został dostarczony do wszystkich zainteresowanych stron. Pan Artur Sawrycz zobowiązał się do jego przekazania w trybie pilnym.

Omówiono również materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. bieżącej sytuacji w obszarze zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

W związku ze złożonymi przez Pana Wiceprzewodniczącego Artura Sawrycza propozycjami tematów do ramowego Planu pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na rok 2018, członkowie WRRP podjęli decyzję o ustosunkowaniu się do nich podczas głosowania, o którym mowa w pkt. 5 porządku obrad. 

W dalszej części spotkania Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostali zapoznani z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 24 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 51 nowych kierunków kształcenia. Po krótkiej dyskusji wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowne uchwały.

W kolejnym punkcie porządku obrad, Członkowie WRRP jednogłośnie przyjęli Plan pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na rok 2018. Ustalono również, że plan będzie aktualizowany na bieżąco w miarę pojawiających się potrzeb.

W związku z powyższym i podjętym tematem złej sytuacji na regionalnym rynku pracy m.in. powiatu górowskiego, a także nowymi możliwościami jakie pojawiły się wraz z budową drogi S5 (migracja ludności pomiędzy Górą, a Wrocławiem w celu podjęcia pracy) członkowie WRRP podjęli decyzję o zaproszeniu na najbliższe posiedzenie WRRP Starostów, jak również Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z regionów, gdzie stopa bezrobocia przewyższa 10% celem omówienia sytuacji na rynku pracy i ustalenia możliwości podjęcia działań na rzecz jej poprawy.

Jednocześnie w związku z burzliwą dyskusją, w której uczestniczyli m.in. Pani Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, Pani Ewa Grzebieniak, Pan Andrzej Otręba, Pan Artur Sawrycz oraz Pan Marian Dembiński, na temat osób długotrwale bezrobotnych oraz zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, Pani Ewa Grzebieniak – Dyrektor DWUP zobowiązała się do przygotowania przez Urząd informacji dot. cudzoziemców na dolnośląskim rynku pracy w roku 2017. Natomiast Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP, zaproponowała omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Wydział Rynku Pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy nad osobami długotrwale bezrobotnymi, co zostało zaakceptowane przez członków Rady.

W końcowej części posiedzenia Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP poruszył temat braku odpowiedzi ze strony Wojewody Dolnośląskiego na apel wystosowany przez WRRP w sprawie podjęcia działań zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Dolnego Śląska. Pan Artur Sawrycz – Wiceprzewodniczący WRRP, w przedmiotowym kontekście, przekazał informacje, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki, boryka się z brakami kadrowymi, a także dużą rotacją pracowników (w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) co jest spowodowane niskimi zarobkami.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław