Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 roku

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. Na posiedzenie zaproszeni byli również Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, aby móc zapoznać się z prezentacją dotyczącą Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

W obradach uczestniczyli również: Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP oraz Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektor DWUP.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP z dnia 27.02.2018 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.
 4.  „Prognozy i trendy na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2018 r. w oparciu o przeprowadzone badania i analizy”.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie określenia aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 27.02.2018 r. Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła projekt Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

W prezentacji omówione zostały m.in.:

 • Założenia programowo-organizacyjne do przygotowania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2018-2020,
 • Główne wyzwania na polskim rynku pracy,
 • Diagnoza sytuacji na dolnośląskim rynku pracy, 
 • Priorytety dolnośląskiej polityki rynku pracy w roku 2018,
 • Główne kierunki działań na dolnośląskim rynku pracy w roku 2018,
 • Cele dolnośląskiej polityki rynku pracy w roku 2018 według priorytetów.
 • Grupy wymagające szczególnego wsparcia na rynku pracy Dolnego Śląska w roku 2018,
 • Źródła finansowania oraz wskaźniki monitorowania Planu.

W trakcie dyskusji po przedstawionej prezentacji Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP określiła możliwości wspierania młodzieży na zmieniającym się dolnośląskim rynku pracy z wykorzystaniem m.in. doradców zawodowych zatrudnionych w DWUP i na przykład poprzez targi pracy. Wskazano na problemy z jakimi boryka się młodzież (wybranie właściwego kierunku kształcenia), nie dostosowanie kształcenia do sytuacji na rynku pracy, konieczność wsparcia doradców zawodowych poprzez szkolenia oraz potrzebę wsparcia metodycznego dla nauczycieli poprzez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.  

Pan Andrzej Otręba Przewodniczący WRRP wskazał m.in. na potrzebę utworzenia bazy nauczania zawodowego w kontekście zmieniających się trendów na rynku pracy oraz wyszedł z propozycją zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady  starostów 4 powiatów województwa dolnośląskiego, w których istnieje największe bezrobocie – aby poznać przyczyny tej sytuacji.

Po zakończonej dyskusji Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad, Pani Dyrektor Ewa Grzebieniak przedstawiła wyniki „Badania przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego dotyczące zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej, w tym m. in. wpływu rozwoju technologii na rynek pracy w najbliższej przyszłości i zatrudniania cudzoziemców”, zleconego przez DWUP. Głównym celem badania było przygotowanie diagnozy oraz prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na dolnośląskim rynku pracy. W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy mający siedzibę bądź oddział na terenie województwa dolnośląskiego, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę lub w formie umów cywilnoprawnych. Badanie nie obejmowało podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kolejne badanie tj. „Badanie gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska” z uwagi na jego obszerność zostanie zaprezentowane na kolejnym posiedzeniu Rady.

Po prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. problemów pracodawców w znalezieniu odpowiednich pracowników w regionie. Wiceprzewodniczący WRRP - Pan Roman Potocki poinformował, że jako Przewodniczący Konwentu Powiatów Dolnego Śląska podjął działania zmierzające do rozmów z dużymi firmami takimi jak LG, Lufthansa czy Mercedes w kierunku tworzenia m.in. klas patronackich oraz korekty klas już powstałych. Poinformował również o planach firmy LG-Chem - zatrudniającej obecnie 4000 osób, która chce zwiększyć zatrudnienie docelowo do 8000 osób, a osób bezrobotnych na terenie Wrocławia, które mogłyby ewentualnie znaleźć tam zatrudnienie jest w przedziale 1200-1400 osób. W związku z tym istnieje potrzeba zatrudnienia obywateli Ukrainy i w tym celu zostaną zatrudnione dodatkowe osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, które będą je obsługiwać. Ponadto Firma LG-Chem ma zamiar utworzenia na swoim terenie przedszkoli dla dzieci pracowników, którzy wykażą chęć podjęcia zatrudnienia.  

W kolejnej części posiedzenia członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wykaz zostanie opublikowany do końca kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W przedostatnim punkcie obrad Członkowie Rady zaopiniowali 29 nowych kierunków kształcenia z wniosków złożonych przez dyrektorów 10 szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.

W punkcie dotyczącym spraw różnych Przewodniczący WRRP zaproponował przyjęcie poprawki do regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w § 15 pkt. 2, doprecyzowującą zasady rozliczania kosztów przejazdów na posiedzenia Rady, które są refundowane ze środków Funduszu Pracy. Poprawka została przyjęta jednogłośnie przez Członków Rady.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław