Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 roku

W dniu 24 września 2018 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. W obradach uczestniczyli również Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki i Lilla Jaroń.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP z dnia 18 kwietnia 2018 r.;
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2017 roku”;
 4. Ocena sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za I półrocze 2018 roku;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych;
 6. Sprawy różne w tym zaopiniowanie zaktualizowanego wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku 2018.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 18.04.2018 r. Pan Tadeusz Zieliński – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy zreferował sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za 2017 rok, uprzednio przesłane do wszystkich członków Rady pocztą mail, w tym m.in.:

 • zaprezentowano wykonanie środków Funduszu Pracy w roku 2017;
 • przedstawiono wartości osiągniętych wskaźników monitorowania w tym dot. grup wymagających szczególnego wsparcia na dolnośląskim rynku pracy jak i efektywność zatrudnieniową i kosztową.

Zaprotokołowano również, że Pan Artur Sawrycz – Wiceprzewodniczący WRRP za pośrednictwem Przewodniczącego WRRP zgłosił poprawkę do zapisów przedmiotowego sprawozdania na stronie 6 w brzmieniu „W sierpniu 2016 roku podpisana została umowa na realizację drugiej edycji o świadczenie usług aktywizacyjnych (do 30.06.2018 roku) z wyłonionym w przetargu realizatorem zadania – Konsorcjum WYG International sp. z o.o. i WYG HR Consulting sp. z o.o. ”

Kolejno Przewodniczący WRRP przeprowadził głosowanie, gdzie 4 obecnych na posiedzeniu członków Rady pozytywnie zaopiniowało w/w sprawozdanie, jednakże ze względu na brak wymaganego quorum do przyjęcia uchwały ustalono również głosowanie w trybie obiegowym z terminem wypowiedzi pozostałych członków WRRP do godz. 14.00 dnia 26.09.2018 r.

W związku z koniecznością zaopiniowania kolejnych uchwał ustalono, że wyżej wymieniona procedura głosowania będzie miała zastosowanie w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad, Pan Wicedyrektor DWUP - Bartosz Kotecki w związku z przesłanym do członków Rady kompletnym sprawozdaniem z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za I półrocze 2018 r zaprezentował wybrane zagadnienia:

 • Omówiono projekt własny DWUP realizowany przez Wydział EURES, a także realizowane przez Wydział pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, działania na rzecz pełnoletniej młodzieży oraz działania w ramach Partnerstwa EURES – TriRegio;
 • Wyszczególniono zadania realizowane przez Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w tym ilości wydanych decyzji przyznających oraz odmawiających prawa do zasiłku;
 • Opisano działania realizowane w okresie sprawozdawczym przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w tym poradnictwa zawodowego, szkoleń skierowanych do pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
 • Zaprezentowano projekt „DOLOS” którego celem było opracowanie modelu wdrażania innowacyjnego instrumentu obligacji społecznych w wybranym zakresie polityki społecznej w okresie 1.06.2017 - 30.06.2018, w tym dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość związane z testowaniem wybranych propozycji powstałych w ramach przedmiotowego projektu.

Po prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. efektywności podejmowanych przez Instytucje Rynku Pracy, takie jak Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy czy powiatowe urzędy pracy, działań na rzecz poprawy zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w takich zawodach jak: pielęgniarki, lekarze i maszyniści kolejowi.

W kolejnej części posiedzenia członkowie Rady zostali zapoznani z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 3 szkół ponadgimnazjalnych w Kowarach, Szczawnie-Zdroju oraz Szklarskiej Porębie, w sprawie otwarcia 11 nowych kierunków kształcenia. Pan Tadeusz Zieliński został poproszony o wyjaśnienie zjawisk jakie mają miejsce na regionalnym rynku pracy w zakresie takich zawodów jak: sprzedawca, fryzjer czy piekarz, określanych jako zawody deficytowe, a chrakteryzujące się  dużą liczebnością bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego.

W punkcie dotyczącym spraw różnych Przewodniczący WRRP poddał głosowaniu zaktualizowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, który pierwotnie został przyjęty przez WRRP 18.04.2018 r. Jednakże w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak rozpoczęcie w roku szkolnym 2018/2019 eksperymentu pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, tj. uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie zdobnik ceramiki, zaistniała konieczność jego zaktualizowania. Jak informowała zainteresowana w/w szkoła oraz Starostwo w Bolesławcu, Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zapadła 11 maja 2018 r. zatem po terminie ogłoszenia obowiązującego wykazu zawodów. W konsekwencji pracodawcy zatrudniający uczniów w zawodzie zdobnik ceramiki nie mogą na dzień dzisiejszy ubiegać się o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników. Jednocześnie Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zadeklarowała, iż w roku bieżącym posiada wystarczające środki finansowe na wypłatę refundacji dla pracodawców z trenu Dolnego Śląska zatrudniających młodocianych pracowników w zawodzie zdobnik ceramiki w celu przygotowania zawodowego.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.
 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław