Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. W obradach uczestniczyła Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP.
  3. Sprawy różne.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
  5. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na 2019 rok - informacja.
  6. Podział środków i plan promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku - informacja.
  7. „Badanie gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska” - prezentacja wyników badania.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 24.09.2018 r. Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zapoznał Członków Rady z pismem Pana Marcina Gwoździa – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącym wytypowania spośród Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy reprezentanta oraz jego zastępcy do składu Regionalnego Forum Terytorialnego - podmiotu opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Dolnośląskiego. RFT stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju województwa zagadnień. Planowane jest utworzenie zespołów roboczych w następujących dziedzinach: rolnictwo i ochrona środowiska, transport, ochrona zdrowia, wsparcie rozwoju regionalnego, integracja społeczna, kultura, edukacja i nauka, kultura fizyczna i turystyka. Członkowie Rady w głosowaniu zdecydowali, że Wojewódzką Radę Rynku Pracy reprezentować będzie Pani Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, a jej stałym zastępcą będzie Pan Andrzej Wiewióra.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Pan Andrzej Otręba przedstawił wnioski dyrektorów szkół dotyczące otwarcia nowych kierunków kształcenia. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w przeprowadzonych głosowaniach pozytywnie zaopiniowali utworzenie 13 nowych kierunków kształcenia w 7 szkołach ponadgimnazjalnych.

Podział środków Funduszu Pracy na 2019 rok omówił Pan Tadeusz Zieliński - Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP. Przy podziale środków na poszczególne samorządy powiatów wzięto pod uwagę liczbę bezrobotnych, stopę i strukturę bezrobocia, kwoty środków FP przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Kwota środków Funduszu Pracy na rok 2019 w łącznej wysokości 160.234,7 tys. zł. została podzielona na powiaty według algorytmu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2014 r. W dyskusji Członkowie Rady wyrazili zaniepokojenie tym, że algorytm podziału środków nie zmieniał się od kilku lat, a dynamika na rynku pracy, w tym samym czasie, była znacząca. Podkreślili, że chcą mieć realny wpływ na podział środków FP w przyszłości. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie kilku symulacji podziału środków FP przy różnych wartościach współczynnika korygującego.

Kolejny temat zaprezentowała Pani Renata Wojdag – Główny Specjalista Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP, omawiając podział środków i priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok. KFS od kilku lat cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem ze strony pracodawców i pracowników. W latach 2014-2018 otrzymany limit wraz z rezerwą na działania dla Województwa Dolnośląskiego wynosił 49.072,7 tys. zł., wykonanie 44.235,8 tys. zł. Ze środków KFS w województwie dolnośląskim skorzystało 4292 pracodawców i 32.637 pracowników. Na 2019 r. zaplanowano wydatki KFS w łącznej wysokości 13.587 tys. zł. Podział środków dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego na realizację zadań związanych z KFS został dokonany na podstawie liczby osób pracujących, złożonego zapotrzebowania na środki i wykorzystania środków w poprzednim okresie.

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019:
- wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
- wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile pojęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
- wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.

Zasygnalizowano, że nowy projekt ustawy o rynku pracy przewiduje wzmocnienie roli wojewódzkich rad rynku pracy w decydowaniu o wydatkowaniu środków KFS.

Realizując ostatni punkt porządku obrad, Pani Beata Bartłomiejczyk-Pyka przedstawiła wyniki „Badania gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska”. Głównym celem badania było przygotowanie analizy gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. W badaniu wzięło udział 850 osób długotrwale bezrobotnych oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa osób długotrwale bezrobotnych ocenia, że nie ma szans na znalezienie pracy, w związku z czym rezygnuje z poszukiwania pracy. Osoby, które wykonują prace dorywcze z reguły nie wyrażają zainteresowania podjęciem legalnego zatrudnienia, bo wiąże się to z ryzykiem utraty świadczeń społecznych. Osoby opiekujące się dziećmi lub osobami zależnymi nie chcą podejmować pracy w pełnym wymiarze godzin. Część bezrobotnych ma zbyt wygórowane wymagania płacowe i skłonność do przeceniania swoich kompetencji. Długotrwale bezrobotni wskazują na niechęć pracodawców do zatrudniania na umowę o pracę oraz niedostosowanie ofert pracy do oczekiwań. Częstym powodem rejestracji w urzędzie pracy jest chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób długotrwale bezrobotnych w przekonaniu, że nie sprawdzą się jako pracownicy. W związku z powyższym zaleca się: wielokrotną realizację indywidualnego poradnictwa, stałą pracę z osobą długotrwale bezrobotną, udział bezrobotnych w szkoleniach, stażach, zachęcanie do korzystania z oferowanych przez urząd form aktywizacji poprzez przedstawianie historii osób, w podobnej sytuacji, które odniosły sukces. Konieczne jest również uświadamianie osobom długotrwale bezrobotnym, że umiejętności, jakie nabyły w trakcie edukacji tracą na aktualności, w związku z czym istotne jest uczestnictwo w kursach i chęć do przekwalifikowania się. Należy również zachęcać pracodawców do zmiany postawy wobec osób długotrwale bezrobotnych jak również do oferowania elastycznych warunków zatrudnienia. Istotne byłoby także oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, bo to spowodowałoby rejestracje w urzędach pracy osób rzeczywiście poszukających zatrudnienia. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wyrazili zainteresowanie przeprowadzonym badaniem i poprosili o udostępnienie ich wyników w całości, aby za ich pośrednictwem zachęcić partnerów rynku pracy, a w szczególności pracodawców do zapoznania się z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej analizy.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław