Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 roku

W dniu 20 marca 2019 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. W obradach uczestniczyli również Pani Lilla Jaroń, Pani Zuzanna Bielawska oraz Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektorzy DWUP.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 2. Informacja o zmianie przepisów dotyczących kompetencji dyrektora szkoły oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia.
 3. Zaopiniowanie projektu „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok”.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 18 grudnia 2018 r.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad Pan Tadeusz Zieliński - Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP przedstawił informację o zmianie przepisów dotyczących kompetencji dyrektorów szkół i wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia. Z dniem 1 stycznia 2019 roku Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą którego działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie nie jest wymagana w przypadku rozpoczęcia kształcenia o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym oraz w przypadku organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy jest wymagane w przypadku, gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest wydawana na okres 5 lat.
Z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na mocy, których:
 - wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 - w przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy: przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, przedstawiciela kuratora oświaty, przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły.

Kolejny temat - Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 rok przedstawił również Pan Tadeusz Zieliński, omawiając:

 •   założenia programowo-organizacyjne do przygotowania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019,
 •   główne wyzwania na polskim rynku pracy,
 •   diagnozę sytuacji na dolnośląskim rynku pracy,
 •   priorytety dolnośląskiej polityki rynku pracy w roku 2019,
 •   główne kierunki działań na dolnośląskim rynku pracy w roku 2019,
 •   cele dolnośląskiej polityki rynku pracy w roku 2019 według priorytetów.
 •   grupy wymagające szczególnego wsparcia na rynku pracy w roku 2019,
 •   źródła finansowania oraz wskaźniki monitorowania Planu.

Dyskutowano miedzy innymi nad wprowadzeniem wartości liczbowych wskaźników monitorowania, co pozwoliłoby na kolejnym etapie oceny, określić stopień ich osiągalności. Członkowie Rady zaproponowali, aby jedno z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy poświęcić na opracowanie wskaźników monitorowania DRPDZ oraz przetestowanie algorytmu podziału środków Funduszu Pracy przy różnych wartościach współczynnika korygującego. Po zakończonej dyskusji Dolnośląski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady.

W kolejnej części posiedzenia, Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, po uwzględnieniu poprawki zgłoszonej do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia przez Pana Artura Sawrycza – Wiceprzewodniczącego WRRP, pozytywnie zaopiniowali protokół z posiedzenia WRRP w dniu 18.12.2018 r.

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wykaz zostanie opublikowany do końca kwietnia 2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W przedostatnim punkcie obrad Członkowie WRRP zaopiniowali 39 nowych kierunków kształcenia z wniosków złożonych przez dyrektorów 28 szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.

W punkcie dotyczącym spraw różnych Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wyrazili zgodę, aby nie przedstawiać analizy statystycznej do opiniowanych kierunków kształcenia, ponieważ w przypadku większości opiniowanych nowych kierunków kształcenia brak jest danych statystycznych.
Na koniec spotkania Przewodniczący WRRP złożył propozycję wspólnego posiedzenia Członków Rady ze Starostami Powiatów z terenu Województwa Dolnośląskiego.
Pan Roman Potocki – Wiceprzewodniczący WRRP zaproponował wyjazdowy konwent Starostów i Członków WRRP w połowie maja br.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.
 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław