Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 roku

W dniu 24 czerwca 2019 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP. W obradach uczestniczyli również Pani Lilla Jaroń, Pani Zuzanna Bielawska oraz Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektorzy DWUP.
Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował wykreślenie z projektu porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie wniosku Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2019 r. o odwołanie Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako bezprzedmiotowy, przedstawiając pismo Marszałka z dnia 21 czerwca 2019 r. informujące, że Pani Ewa Grzebieniak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2019 r.

  1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 20 marca 2019 r.
  3. Wręczenie powołania do składu WRRP Pani Marzenie Berezowskiej -przedstawicielce Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szkołach.
  5. Przyjęcie Stanowiska do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie opiniowania kształcenia przez wojewódzkie rady rynku pracy.
  6. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 20 marca 2019 r. Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2019 r. wręczył powołanie do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Pani Marzenie Berezowskiej - przedstawicielce Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.
Następnie Członkowie WRRP zaopiniowali 116 nowych kierunków kształcenia z wniosków złożonych przez dyrektorów 34 szkół z województwa dolnośląskiego, podejmując stosowne uchwały.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli Stanowisko dotyczące zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania, które zostanie przekazane do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Edukacji Narodowej. Największe obawy budzi wprowadzony z dniem
1 września br. obowiązek każdorazowego zapraszania przez marszałka województwa do udziału w posiedzeniach wojewódzkiej rady rynku pracy przedstawicieli gremiów wskazanych w ustawie oraz nieokreślenie ich roli w procesie opiniowania kierunków kształcenia. W szczególności, niezrozumiały jest wymagany przez ustawodawcę udział w posiedzeniach przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, ponieważ jest on już zapewniony w składzie wojewódzkiej rady rynku pracy (są tam osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców). Zapraszanie pozostałych osób wskazanych w ustawie, tj. dyrektora szkoły, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, przedstawiciela kuratora oświaty, przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy może być wskazane, jednak wyłącznie w przypadkach, gdy członkowie rady będą potrzebowali dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego przez dyrektora szkoły wniosku, nie zaś w każdym przypadku, jak przewidział to ustawodawca. Zapisy ustawy uniemożliwiają również podjęcia decyzji w zakresie kierunków kształcenia w trybie obiegowym, co dotychczas było praktykowane w uzasadnionych przypadkach i co dopuszcza regulamin rady -  w sprawach wyjątkowo pilnych lub w przypadku braku kworum na posiedzeniu rady (ze względu np. na inne obowiązki zawodowe członków rady, chorobę, zdarzenia losowe itp.). W takiej sytuacji - obecność na posiedzeniu zaproszonych gości będzie całkowicie bezcelowa a wydanie opinii znacznie się opóźni.
Uczestnictwo w posiedzeniach rady tak szerokiego gremium (kilkadziesiąt osób) wiąże się także ze zwiększonymi nakładami organizacyjnymi i finansowymi, na które Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (zapewniający obsługę posiedzeń rady) nie posiada środków finansowych (konieczność organizacji większej ilości posiedzeń rady, zapewnienie zewnętrznej sali mieszczącej wymaganą liczbę osób, czy prowadzenia z nimi korespondencji w imieniu marszałka, itp.).
Obecny stan prawny zdecydowanie wydłuży i utrudni wydawanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy opinii o zasadności kształcenia w zawodach, a w konsekwencji wpłynie negatywnie na przygotowania w zakresie organizacji kształcenia w szkołach zawodowych w regionie.
Pan Roman Potocki Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przedstawi Stanowisko Rady na Konwencie Starostów.
W punkcie dotyczącym spraw różnych głos zabrał Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektor DWUP, nawiązując do poprzedniego posiedzenia Rady, na którym przy okazji omawiania Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok, dyskutowano miedzy innymi nad wprowadzeniem wartości liczbowych wskaźników monitorowania DRPDZ a także nad algorytmem podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów. Wyjaśnił, że Samorząd Województwa nie ma narzędzi, aby narzucać wartości wskaźników powiatom i nie ma bezpośredniego wpływu na osiągane wartości większości z nich (PUP, Agencja Zatrudnienia, gospodarka) zatem nie będzie przyjmował wartości do osiągnięcia. Aby było poprawnie metodologicznie zamieni „wskaźniki” na „obszary monitorowania”.
Poinformował również, że zespół, złożony z osób: Pan Artur Sawrycz - Wiceprzewodniczący WRRP, Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektor DWUP, Pan Tadeusz Zieliński - Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP, po wnikliwym przeanalizowaniu, uznał, że kryteria podziału środków Funduszu Pracy są zgodne ze wszystkimi wymaganiami ustawy i rozporządzeń. Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy na Konwencie Dyrektorów także potwierdzili, że algorytm podziału środków FP jest optymalny. Wobec powyższego nie będzie zmian algorytmu do czasu nowych uregulowań prawnych.
Na koniec Pan Kazimierz Kimso zaproponował zorganizowanie pod koniec października br. wyjazdowego posiedzenia WRRP połączonego ze szkoleniem dla Członków Rady.
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław