Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 17 września 2019 roku

W dniu 17 września 2019 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP. W obradach uczestniczyli również Wicedyrektorzy DWUP: Pani Lilla Jaroń, Pani Zuzanna Bielawska, Pani Iwona Stach-Janyst, Pan Bartosz Kotecki a także zaproszeni goście: Pan Ryszard Jaroń - przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu, Pani Lidia Czyszewicz-Staniak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele szkół: Pan Rafał Cegłowski, Pani Anna Duda oraz Pan Robert Burszewski.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:  

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 24 czerwca 2019r.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach.
  3. Wybór przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 roku.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
  6. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 24 czerwca 2019 r. Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przedstawił do zaopiniowania wnioski złożone przez dyrektorów pięciu szkół. Wnioski złożone przez Dyrektora Policealnej Szkoły Sukces we Wrocławiu, z powodu niejasności związanych z adresem szkoły zgłoszonych na posiedzeniu przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty, zostały  przełożone do zaopiniowania na następne posiedzenie WRRP do czasu wyjaśnienia sprawy. Członkowie WRRP zaopiniowali pozytywnie jedenaście nowych kierunków kształcenia z wniosków złożonych przez dyrektorów z czterech szkół z województwa dolnośląskiego, podejmując stosowne uchwały.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Członkowie Rady jednogłośnie wybrali pięciu przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do składu komisji zostali oddelegowani Panowie: Artur Sawrycz, Andrzej Otręba, Kazimierz Kimso, Marek Woron, Marian Fornalski.

Następnie Pan Bartosz Kotecki – Wicedyrektor DWUP zreferował, przesłane wcześniej do wszystkich członków Rady, sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Omówił wykonanie środków Funduszu Pracy w roku 2018, wartości osiągniętych wskaźników monitorowania, w tym dotyczących grup wymagających szczególnego wsparcia na dolnośląskim rynku pracy, jak również efektywność zatrudnieniową i kosztową. Po krótkiej  dyskusji dotyczącej między innymi efektywności podejmowanych działań, takich jak: staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wyrazili pozytywną opinię w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2018.

Przechodząc do kolejnego tematu Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali  przedstawiony projekt wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja. Wykaz został rozszerzony o kolejnych sześć zawodów: monter stolarki budowlanej, automatyk, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, przetwórca mięsa, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, które są zgodne z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz barometrem zawodów na 2019 r.

W punkcie sprawy różne Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP przedstawił odpowiedź Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na przesłane do Ministerstwa – Stanowisko Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczące zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław