Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 roku

W dniu 10 grudnia 2019 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP. W obradach uczestniczyli również Wicedyrektorzy DWUP: Pani Iwona Stach-Janyst, Pan Bartosz Kotecki, przedstawiciele Powiatowych Rad Rynku Pracy: Pan Janusz Jędraszko z Jeleniej Góry, Pan Łukasz Lubert z Legnicy, Pani Katarzyna Sławińska-Olczak i Pan Wiesław Gaczyński z Wrocławia, Pan Zygmunt Stelmach z Ząbkowic Śląskich, a także Pani Lidia Czyszewicz-Staniak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy szkół: Pani Katarzyna Lech, Pani Lidia Grubiak, Pan Rafał Cegłowski, Pan Bolesław Majerowicz, Pan Rafał Olecha. Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:  

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 17 września 2019 r.
 2. Powołanie nowego członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pana Mirosława Kaszkura,  na podstawie Zarządzenia nr 89/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 października 2019 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach.
 4. Podział środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020.
 5. Omówienie wyników badania Barometr Zawodów 2020 w kontekście innych badań rynkowych.
 6. Propozycje do Planu pracy WRRP na rok 2020.
 7. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 17 września 2019 r. Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zgodnie z Zarządzeniem nr 89/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 października 2019 r. wręczył powołanie do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Panu Mirosławowi Kaszkurowi - przedstawicielowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Następnie Przewodniczący WRRP przedstawił do zaopiniowania 28 wniosków złożonych przez dyrektorów 17 szkół. Wniosek złożony przez Dyrektora Policealnej Szkoły Awangarda w Zgorzelcu o wydanie opinii o zasadności kształcenia w zawodzie – technik weterynarii z powodów formalnych został odrzucony, ponieważ przedstawiciel kuratorium oświaty obecny na posiedzeniu Rady poinformował, że Policealna Szkoła nie jest uprawniona do kształcenia w zawodzie - technik weterynarii. Pozostałe wnioski większością głosów Członkowie WRRP zaopiniowali pozytywnie podejmując stosowne uchwały.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Pani Renata Wojdag – Główny Specjalista  z Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP przedstawiła podział środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020. KFS od kilku lat cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem ze strony pracodawców i pracowników. Na 2020 r. zaplanowano wydatki KFS w łącznej wysokości 15.026 tys. zł. Podział środków dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego na realizację zadań związanych z KFS został dokonany na podstawie liczby osób pracujących, złożonego zapotrzebowania na środki i wykorzystania środków w poprzednim okresie. Większość powiatów dostała tyle środków ile zapotrzebowała. Najwięcej środków dostał powiat wrocławski ponad 3,7 mln, a najmniej powiat lwówecki 0,1 mln zł.
Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2020:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych, dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, osób po 45 roku życia, pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na fakt, że powiaty z najwyższą stopą bezrobocia wykorzystują najmniej środków KFS.

Wyniki badania Barometr Zawodów 2020 przedstawił Pan Tadeusz Zieliński. Badanie na Dolnym Śląsku przeprowadzone zostało w okresie 10.09 - 10.10.2019 r. Podobnie jak w latach ubiegłych zaangażowanych było ponad 100 lokalnych specjalistów i praktyków rynku pracy mających codzienny kontakt zarówno z pracodawcami jak i osobami poszukującymi pracy. W części powiatów w panelach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych agencji zatrudnienia, związków pracodawców, izb rzemieślniczych, czy też instytucji kształcenia ustawicznego – z którymi na co dzień urzędy współpracują.
W wygenerowanej prognozie na 2020 rok dla całego województwa podobnie jak w ubiegłym roku znalazło się 46 zawodów deficytowych, natomiast trzeci rok z rzędu nie występuje żaden zawód nadwyżkowy.  
W bieżącej prognozie wśród zawodów deficytowych, które wskazywano w poprzednim roku zabrakło sześciu zawodów: cukiernicy, fryzjerzy, kosmetyczki, monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy ds. jakości, spedytorzy i logistycy.
W zestawieniu pojawiło się sześć nowych zawodów, które uznane zostały za deficytowe w skali województwa: blacharze i lakiernicy samochodowi, opiekunki dziecięce, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, zaopatrzeniowcy i dostawcy.
Napływ największej liczby ofert pracy na dzień 30.06.2019 r. dotyczył zwodów: robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, magazynier, pracownicy wykonujący prace proste, pakowacz ręczny, pomocniczy robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metalu, pomoc kuchenna, robotnik magazynowy, operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, kierowca operator wózków jezdniowych.
W związku z brakiem pracowników na krajowym rynku, podczas dyskusji kolejny raz poruszono temat związany z legalizacją zatrudniania cudzoziemców. Członkowie zaproponowali zorganizowanie wspólnego spotkania z Wojewodą Dolnośląskim, Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, przedstawicielami ZUS, aby opracować rozwiązanie problemu związanego z bardzo długą procedurą wydawania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Dolnego Śląska.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad - planu pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na rok 2020, Pan Andrzej Otręba przypomniał, że do zadań Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wynikających z ustawy należy  opiniowanie: projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów, podziału środków i planu promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, otwarcia nowych kierunków kształcenia w szkołach. Poprosił Członków Rady, aby zgłaszali również inne propozycje tematów, którymi będzie się zajmować Wojewódzka Rada Rynku Pracy w 2020 roku.

W punkcie sprawy różne Członkowie Rady zgłosili propozycję, zorganizowania posiedzenia wyjazdowego wspólnie z przewodniczącymi powiatowych rad zatrudnienia oraz dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław