Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2020 roku

W dniu 16 czerwca 2020 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. W obradach uczestniczyli również Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Pani Lilla Jaroń i Pan Bartosz Kotecki.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 10 grudnia 2019 r.
 3. Wybór przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 4. Ocena sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2019 rok.
 5. Bieżąca informacja o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach.
 7. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 10.12.2019 Przewodniczący - Pan Andrzej Otręba przeszedł do kolejnego punktu, czyli wyboru pięciu przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do składu Komisji zostali jednogłośnie wybrani Panowie: Artur Sawrycz, Andrzej Otręba, Kazimierz Kimso, Marek Woron, Marian Fornalski.

Następnie Pan Bartosz Kotecki - Wicedyrektor DWUP w związku z przesłanym do Członków Rady kompletnym sprawozdaniem z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2019 r zaprezentował wybrane zagadnienia:

 • wydatkowanie środków Funduszu Pracy w województwie dolnośląskim;
 • pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, działania EURES dla pracodawców oraz działania w ramach Partnerstwa EURES – TriRegio;
 • zadania realizowane przez Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w tym ilości wydanych decyzji przyznających oraz odmawiających prawa do zasiłku;
 • usługi realizowane w okresie sprawozdawczym przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w tym poradnictwa zawodowego, szkoleń skierowanych do pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
 • prowadzenie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
 • działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2019 rok.

Bieżącą informację o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19 omówił Pan Tadeusz Zieliński – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy. W kwietniu zanotowano na Dolnym Śląsku wzrost bezrobocia o 3,7 tys. osób. Jednocześnie spadła liczba podjęć pracy oraz liczba ofert zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Stopa bezrobocia w kwietniu wynosiła na Dolnym Śląsku 5,1% a w Polsce 5,8%. Sytuacja na regionalnym rynku pracy w dalszym ciągu przedstawia się lepiej niż przewidywano. Jest to zasługa kompleksowego wsparcia w ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej w DWUP. Pani Lilla Jaroń przedstawiła na czym polega Ochrona miejsc pracy - dopłata do wynagrodzeń z FGŚP, dofinansowanie zatrudnienia w trakcie przestoju lub obniżonego wymiaru pracy. Poinformowała, że ponad 2,5 tys. pracodawców wnioskowało o pomoc, której wartość wynosi ponad 614 mln zł., co uratuje około 150 tys. miejsc pracy. Temat pomocy kontynuował Pan Bartosz Kotecki przedstawiając Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – wsparcie z art. ZZB, ZZC, ZZE w powiatowych urzędach pracy w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Działanie jest finansowane ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 i POWER. Mechanizm kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników, przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników i organizacji pozarządowych. Poinformował również o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia z art. ZZD w powiatowych urzędach pracy dla mikro przedsiębiorców - jednorazowej niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Przy okazji omawiania tematu wspomniano o wizycie Pani Marleny Maląg -  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która miała miejsce w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w dniu 8 czerwca 2020 r. Pani Minister spotkała się z Dyrekcją i częścią zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie „Tarczy antykryzysowej”. Podziękowała za ciężką pracę i podkreśliła, że Dolny Śląsk okazał się najlepszy w kraju pod względem sprawności i wielkości udzielonej przedsiębiorcom pomocy. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Członków Rady. W dyskusji zwrócono między innymi uwagę na fakt, że wprawdzie udało się na razie powstrzymać falę masowego bezrobocia, ale kryzys związany wystąpieniem epidemii COVID 19 nie minął i nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja na dolnośląskim rynku pracy, gdy po trzech miesiącach skończy się rządowa pomoc.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Pan Andrzej Otręba przedstawił do zaopiniowania 33 wnioski złożone przez dyrektorów 18 szkół. Członkowie Rady zaopiniowali wszystkie nowe kierunki kształcenia pozytywnie, podejmując stosowne uchwały.

W punkcie sprawy różne Przewodniczący WRRP przedstawił pismo Pani Bożeny Wróblewskiej - Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej - Lidera projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu” dotyczące propozycji podjęcia współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław