Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 29 września 2020 roku

W dniu 29 września 2020 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP – Pan Andrzej Otręba. W obradach uczestniczyli również Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pan Marcin Szewczak oraz Wicedyrektorzy DWUP: Pani Zuzanna Bielawska, Pani Lilla Jaroń,  Pani Iwona Stach-Janyst, Pan Bartosz Kotecki.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący WRRP zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRRP w dniu 16 czerwca 2020 r.
  3. Przedstawienie nowego Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Członkom WRRP.
  4. Bieżąca informacja o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19. Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej i Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
  5. Sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2019.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach.
  7. Zaopiniowania projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim.
  8. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 16.06.2020, Przewodniczący - Pan Andrzej Otręba podziękował  Panu Bartoszowi Koteckiemu za kierowanie Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy przez ostatnie 2 lata i jednocześnie przywitał Pana Marcina Szewczaka, który pełni funkcję Dyrektora DWUP od 1 sierpnia 2020 r. Dyrektor krótko przedstawił się Członkom Rady i następnie omówił bieżącą sytuację na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19 oraz podsumował wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozpatrzył pozytywnie 4811 wniosków na kwotę 933 mln. zł.  co zapewniło wsparcie dla ponad 237 tys. pracowników. Podkreślano pozytywny wpływ Tarczy Antykryzysowej na sytuację na dolnośląskim rynku pracy. Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor DWUP zasygnalizowała pojawiające się problemy z rozliczaniem się przedsiębiorców korzystających z dofinansowania. Zaledwie 20 % pracodawców spośród tych którzy powinni się już rozliczyć, przysłało kompletne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków  oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników. Największy problem mają z tym mikro przedsiębiorcy. Podczas dyskusji zastanawiano się nad przyczynami, takimi jak niewiedza samych przedsiębiorców lub fakt, że biura rachunkowe prowadzące ich obsługę są bardzo przeciążone pracą. Zastanawiano się nad wprowadzeniem uproszczeń w rozliczeniach Tarczy Antykryzysowej, tak aby w ramach restrykcji nie ucierpieli uczciwi przedsiębiorcy. Wspólnie postanowiono, że jeśli problem z rozliczaniem dofinansowania nadal będzie się utrzymywał, to Wojewódzka Rada Rynku Pracy odniesie się do tematu na następnym posiedzeniu.

Następnie Pan Tadeusz Zieliński – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy zreferował, przesłane wcześniej do wszystkich członków Rady, sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2019 rok. Omówił wykonanie środków Funduszu Pracy w roku 2019, wartości osiągniętych obszarów monitorowania, w tym dotyczących grup wymagających szczególnego wsparcia na dolnośląskim rynku pracy, jak również efektywność zatrudnieniową i kosztową. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy nie mieli uwag i jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2019.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Pan Andrzej Otręba przedstawił do zaopiniowania 45 wniosków, w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, złożonych przez dyrektorów 16 szkół. Członkowie Rady zaopiniowali wszystkie nowe kierunki kształcenia pozytywnie, podejmując stosowne uchwały.

Przechodząc do następnego tematu, Przewodniczący przedstawił Członkom Rady do zaopiniowania projekt rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim wraz z wykazem  zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Podczas dyskusji między innymi podkreślono, że wykaz zawodów został znacznie rozszerzony i powyższe rozporządzenie przyspieszy procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę  skracając je o czas oczekiwania na opinię starosty powiatu, w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy od dłuższego czasu nie ma osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które ze względu na swoje kwalifikacje mogłyby podjąć zatrudnienie na danym stanowisku. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia podejmując stosowną uchwałę.

W punkcie sprawy różne Pan Andrzej Wiewióra – Przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaprosił Członków Rady na wspólne posiedzenie WRRP z przedstawicielami organizacji pozarządowych w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej we Wrocławiu przy ul. Prądzyńskiego.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zamknął posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław