Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 29 września 2021 roku

 

Posiedzenie otworzył pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, proponując następujący porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty:

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WRRP z 22.06.2021
  3. Ocena sprawozdania z działalności DWUP za rok 2020
  4.  Opiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach
  6. Omówienie przez dyrektora DWUP bieżących spraw związanych z działalnością urzędu
  7. Omówienie planu pracy Rady na kadencję 2021-2025
  8. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz pan Marcin Szewczak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także Wicedyrektorzy: panie Lilla Jaroń, Iwona Stach –Janyst,  Zuzanna Bielawska i pan Bartosz Kotecki.

Po przywitaniu uczestników, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady niniejszy protokół zatwierdzono.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad wicedyrektorzy DWUP omówili dokładnie wybrane najistotniejsze zagadnienia ze sprawozdania z działalności DWUP za rok 2020. Przedmiotowe sprawozdanie Członkowie Rady otrzymali wcześniej drogą mailową w celu zapoznania się z zapisami tego dokumentu. Wicedyrektor Bartosz Kotecki podsumował rozstrzygnięte konkursy w roku 2020 a także rozliczone projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, z uwzględnieniem także pomocy przekazanej w ramach wsparcia covidowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast Wicedyrektor Lilla Jaroń omówiła stopień wdrażania Tarczy Antykryzysowej w tej części, którą prowadzi Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podsumowując zadania i działania przy przekazaniu w ciągu roku ogółem blisko 1 mld 300 mln zł pomocy covidowej dla dolnośląskich pracodawców i pracowników.

Wicedyrektor Iwona Stach-Janyst zaprezentowała statystyki wynikające z pracy Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego a także omówiła badania i projekty własne realizowane lub planowane do realizacji przez Wydział Rynku Pracy. Natomiast Wicedyrektor Zuzanna Bielawska podsumowała zakres działań oferowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Wydział EURES.

Podczas powyższych prezentacji pojawiła się dyskusja na temat braku w Polsce strategii dotyczącej szeroko zakrojonego planu kształcenia zawodowego zakładającego działanie długofalowe a nie jak dotychczas w perspektywie kolejnych 5 czy 10 lat. Wskazano fakt braku określenia kwalifikacji i umiejętności, które będą potrzebne za kilka lat. Wskazano potrzebę doprecyzowania programów nauczania o umiejętności których do tej pory nie kształcono, albo się bardzo zmieniły, poruszono sprawę interdyscyplinarności w nauczaniu a także zwrócono uwagę na fakt, iż ostatnie badania statystyczne pokazują, że wzrost zapotrzebowania np. na wykształconych techników jest na takim samym poziomie co zapotrzebowanie na pracowników do prac prostych. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, iż Polska ma obecnie dodatni bilans migracji, czyli więcej osób przyjeżdża i melduje się w Polsce niż z niej wyjeżdża w poszukiwaniu zatrudnienia. A to także będzie oddziaływać na kształtowanie się zapotrzebowania na kierunki kształcenia zawodowego.

Po prezentacjach i dyskusji poddano pod głosowanie ocenę sprawozdania z działalności DWUP za rok 2020. W przeprowadzonym głosowaniu, głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady przyjęto uchwałę nr 29/2021 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2020 rok.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, pan Tadeusz Zieliński Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy, omówił najważniejsze kwestie związane z zapisami Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021. Po prezentacji, w przeprowadzonym głosowaniu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady przyjęto uchwałę nr 30/2021 w sprawie zaopiniowania projektu

Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

Następnie Członkowie zaopiniowali 19  nowych kierunków kształcenia w 10 szkołach.

Podczas posiedzenia łącznie podjęto 12 uchwał, z czego 10 dotyczyły wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pozostałe uchwały sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2020 rok oraz opiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

Przewodniczący Rady zaproponował plan pracy Rady na kadencję 2021-2025, który Członkowie jednogłośnie przyjęli traktując go jako plan otwarty. Przewodniczący zagwarantował jednocześnie, iż w trakcie roku można składać na bieżąco propozycje tematów do uwzględnienia do planu pracy posiedzeń Rady.

Następnie pan Marcin Szewczak Dyrektor Urzędu w skrócie przedstawił sprawy, które aktualnie DWUP podejmuje:
- uczestnictwo w konsultacjach w temacie pracy migrantów zarobkowych na terenie Polski,
- czynny udział w pracach nad reformą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- temat próby przeniesienia wrocławskiej filii urzędu do nowej siedziby (granice czasowe to kwiecień 2022r.)

W punkcie sprawy różne pan Andrzej Wiewióra reprezentujący Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych zaprosił do zorganizowania kolejnego spotkania WRRP w siedzibie DFOP (Wrocław, ul. Prądzyńskiego) i przygotowanie przynajmniej jednego punktu do omówienia z tematu ekonomia społeczna, zatrudnienie w organizacjach pozarządowych oraz szeroko pojętej pracy w trzecim sektorze.

Członkowie przyjęli propozycję zorganizowania tego typu spotkania.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław