Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 roku

Posiedzenie otworzył pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, proponując następujący porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty:

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WRRP z 29.09.2021
  3. Ocena sprawozdania z działalności DWUP za rok 2021 oraz Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022
  4. Wyrażenie opinii w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych  pracowników może być dokonywana refundacja
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
  6. Omówienie przez dyrektora DWUP bieżących spraw związanych z działalnością urzędu
  7. Sprawy różne.


W posiedzeniu uczestniczyło 9 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Zuzanna Bielawska, Lilla Jaroń, Iwona Stach –Janyst oraz Bartosz Kotecki. A także kierownicy wydziałów: Marzena Nec, Renata Wojdag, Tadeusz Zieliński.

Po przywitaniu uczestników, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady niniejszy protokół zatwierdzono.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad wicedyrektorzy DWUP oraz obecni kierownicy wydziałów omówili dokładnie wybrane najistotniejsze zagadnienia ze sprawozdania z działalności DWUP za rok 2021. Przedmiotowe sprawozdanie Członkowie Rady otrzymali wcześniej drogą mailową w celu zapoznania się z zapisami tego dokumentu. Wicedyrektor Zuzanna Bielawska podsumowała statutową działalność, którą urząd prowadzi zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwróciła uwagę na podejmowane działania związane z uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego a obejmujące działania w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego z uwzględnieniem także pomocy przekazanej w ramach wsparcia covidowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wicedyrektor wskazała także na podstawowe działania urzędu, w które wliczają się przede wszystkim działania związane z podziałem środków Funduszu Pracy, środków Krajowego Funduszu Społecznego, działania związane z opracowywaniem badania jakie stanowi Barometr Zawodów. Wskazywała także na stałą współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy, bieżące kontrole Agencji Zatrudnienia oraz inne zadania w szeroko rozumianym rynku pracy, a także poszczególne działania prowadzone w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Natomiast Wicedyrektor Lilla Jaroń omówiła stopień wdrażania Tarczy Antykryzysowej w tej części, którą prowadzi Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podsumowując zadania i działania przy przekazaniu pomocy covidowej dla dolnośląskich pracodawców i pracowników.
Na skutek złożenia 16 345 wniosków od 8090 pracodawców, interwencja w ramach tarczy pozwoliła na zachowanie 361,1 tys. miejsc pracy. W ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacono 1 257,7 mln zł.

W dalszej kolejności Marzena Nec Kierownik Wydziału Eures zaprezentowała statystyki wynikające z pracy Wydziału Eures a także szeroko omówiła projekty realizowane lub planowane do realizacji przez wydział. Natomiast Renata Wojdag Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej podsumowała ogólne wyniki wdrażania KFS na Dolnym Śląsku w latach 2014-2021 a także przedstawiła podział środków KFS na rok 2022 i ustalone przez ministerstwo priorytety dofinansowania.  
Po prezentacjach i dyskusji poddano pod głosowanie ocenę sprawozdanie z działalności DWUP za rok 2020. W przeprowadzonym głosowaniu, głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady przyjęto uchwałę nr 73/2022 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2021 rok. W tym momencie jeden z Członków Rady musiał opuścić posiedzenie, dlatego w dalszej części spotkania w głosowaniach uczestniczyło już tylko 8 osób.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, dyskutowano nad nowym wykazem zawodów do refundacji, a przede wszystkim nad wprowadzeniem dwóch nowych zawodów do funkcjonującego obecnie wykazu.

Po dyskusji przeprowadzono trzy głosowania. Dwa pierwsze głosowania dotyczyły wprowadzenia poszczególnych zawodów do wykazu. Rozkład głosów ułożył się następująco:
- zawód: Fryzjer męski (Barber) kod zawodu 514103, zgłoszony przez DIR, głosowało 8 osób: 6 głosów „za”, 1 głos  „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania;
- zawód: Mechanik pojazdów kolejowych , kod zawodu 723318, zgłoszony do wykazu przez OHP, głosowało 8 osób: 8 głosów „za”,
Zgodnie z powyższym oba zawody zostały wprowadzone do projektu nowego wykazu a następnie
przeprowadzono głosowanie nad całością wykazu. Głosowało 8 Członków Rady: 6 głosów „za”, 1 głos  „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. W następstwie tego przyjęto uchwałę nr 74/2022 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Następnie Członkowie zaopiniowali 58 nowych kierunków kształcenia w 28 szkołach.

Podczas posiedzenia łącznie podjęto 30 uchwał, z czego 28 dotyczyły wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pozostałe uchwały dotyczyły sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2021 rok oraz zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów.

Po powyższych głosowaniach pojawiła się dyskusja dotycząca skrupulatności w wypełnianiu formularza, zawartości merytorycznej i różnego stopnia szczegółowości danych zawartych w składanych przez szkoły wnioskach dotyczących opiniowania nowych kierunków kształcenia. Wskazano w niektórych przypadkach brak precyzyjnego  opisu zasobów personalnych jak i materialnych szkoły, mówiących o dostatecznym jej przygotowaniu do otworzenia nowego kierunku kształcenia. Wskazano potrzebę wyegzekwowania od podmiotów składających wnioski dokładniejszego opisu w szczególności trzeciej części wniosku.
W toku dyskusji ustalono, iż na etapie wpływu wniosków do urzędu, sekretariat Rady, przy dokonaniu oceny formalnej wniosku, w przypadku wystąpienia znikomych informacji w opisie, szczególnie w części trzeciej wniosku, będzie miał prawo wystąpić do przedmiotowej szkoły z prośbą o uzupełnienie informacji.  

Następnie pani Zuzanna Bielawska Wicedyrektor Urzędu w skrócie przedstawiła zadania, które są najbardziej pilnymi sprawami, jakimi DWUP się obecnie zajmuje:
- sprawy dotyczące uchodźców z Ukrainy, powstanie i obsługa punktów konsultacyjnych, czynny udział w konsultacjach specustawy dotyczącej zatrudniania obywateli Ukrainy,
- temat przeprowadzki wrocławskiej filii urzędu do nowej siedziby (do końca kwietnia 2022r.)

W punkcie sprawy różne pan Artur Sawrycz Wiceprzewodniczący Rady, poprosił o dokonanie zmiany i przesyłanie do Członków Rady protokołu z posiedzenia WRRP w terminie do tygodnia czasu (maksymalnie dwóch) po odbyciu posiedzenia.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław