Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 4 lipca 2022 roku

Posiedzenie otworzył pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, proponując następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WRRP z 01.03.2022
  3. Działania DWUP na rzecz uchodźców z Ukrainy w zwiazku z trwającym konfliktem zbrojnym
  4. Ocena sprawozdania z wykonania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 zakończone podjęciem uchwały
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
  6. Dyskusja na temat wzmocnienia głosu Rady w związku z wydawaniem opinii o zasadności kierunku kształcenia (pismo z WUP Kraków)
  7. Omówienie przez dyrektora DWUP bieżących spraw związanych z działalnością urzędu
  8. Sprawy różne

 

Na prośbę jednego z Członków Rady przeniesiono punkt 3 porządku obrad na koniec spotkania. Zmiana ta została zaakceptowana i zaktualizowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Zuzanna Bielawska, Lilla Jaroń oraz Bartosz Kotecki

a także Tadeusz Zieliński kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy.

 

Po przywitaniu uczestników, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady. Głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady niniejszy protokół zatwierdzono.

 

Następnie  przedstawiono najważniejsze punkty ze sprawozdania z wykonania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021, które zreferował kierownik Tadeusz Zieliński. Przedmiotowe sprawozdanie Członkowie Rady otrzymali wcześniej drogą mailową w celu zapoznania się z zapisami tego dokumentu. Po prezentacji i dyskusji poddano pod głosowanie ocenę sprawozdania z wykonania RPD na rzecz Zatrudnienia na rok 2021. W przeprowadzonym głosowaniu, głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady przyjęto uchwałę nr 103/2022.

 

Następnie Członkowie zaopiniowali 148 wniosków w sprawie nowych kierunków kształcenia
w 44 szkołach. Wszystkie kierunki kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane.

Po powyższych głosowaniach pojawiła się dyskusja dotycząca roli jaką ma Rada i mocy jej opinii
w procesie uruchamiania nowych kierunków kształcenia w  województwie. Dyskusja jest echem pisma otrzymanego od Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z Krakowa, w którym przewodniczący tej rady wskazuje na niewielką moc, przede wszystkim negatywnych opinii rady w tym zakresie i braku środka odwoławczego w takim przypadku. Informuje on także WRRP we Wrocławiu o przyjętej przez Kraków uchwale.

W toku dyskusji, która nastąpiła podczas zebrania, pojawił się pomysł organizacji spotkania w trybie on-line przedstawicieli wszystkich wojewódzkich rad zatrudnienia z kraju w celu przedyskutowania

i wypracowania wspólnego stanowiska w temacie mocy opinii rad, które dokonują oceny nowych kierunków kształcenia w kontekście aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Takie wspólne spotkanie mogłoby posłużyć do wypracowania rekomendacji w celu wzmocnienia mocy sprawczej a nie tylko doradczej rad.  Ustalono ze WRRP Wrocław poprze stanowisko WRRP Kraków i w tej sprawie zostanie przygotowane pismo do WUP Kraków.

 

W toku dyskusji ustalono, iż ze względu na ogromną ilość wniosków spływających ze szkół, dla usprawnienia procesu, opiniowanie nowych kierunków kształcenia będzie się odbywało systematycznie także w trybie obiegowym, tak aby zmniejszyć okres oczekiwania na wydanie opinii
w czasie pomiędzy stacjonarnymi spotkaniami Rady. Ustalono także, że sekretariat Rady przygotuje aktualizację wzoru wniosku (upraszczająca wzór), który to wzór zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym spotkaniu Rady.

 

Podczas posiedzenia łącznie podjęto 48 uchwał, z czego 47 dotyczyło wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jedna uchwała dotyczyła sprawozdania
z wykonania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

 

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad pani Zuzanna Bielawska Wicedyrektor DWUP omówiła  działania DWUP na rzecz uchodźców z  Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

W dalszej kolejności pani Wicedyrektor w skrócie przedstawiła zadania, które są najbardziej pilnymi sprawami, jakimi DWUP się obecnie zajmuje:

- sprawy dotyczące uchodźców z Ukrainy, powstanie i obsługa punktów konsultacyjnych, czynny udział w konsultacjach specustawy dotyczącej zatrudniania obywateli Ukrainy,

- nowy okres programowania na nowe lata,

- temat związany z działaniami będącymi konsekwencją przeprowadzki wrocławskiej filii urzędu do nowej siedziby.

 

W punkcie sprawy różne pojawił się pomysł zorganizowania szkolenia dla członków Rady lub spotkania Członków Rady z dyrektorami dolnośląskich PUP, które pod kątem organizacyjnym będzie przemyślane i przedyskutowane w ramach działań sekretariatu Rady.

 

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław