Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 10 października 2022 roku

Posiedzenie otworzył pan Andrzej Otręba – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia WRRP i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WRRP z 04.07.2022
 3. Prezentacja stanowisk / wniosków dotyczących obszaru kształcenia ustawicznego, wypracowanych w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” realizowanego w ramach  PO WER przez Dolnośląskich Pracodawców Związek Regionalny Konfederacji Lewiatan– zagadnienie prezentowane przez eksperta Dolnośląskich Pracodawców
 4. Opiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022 zakończone podjęciem uchwały
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 6. Dyskusja na temat nowego wzoru wniosku składanego przez szkoły
  w przypadku otwieraniu nowych kierunków kształcenia
 7. Omówienie przez dyrektora DWUP bieżących spraw związanych z działalnością urzędu
 8. Sprawy różne

W posiedzeniu uczestniczyło 8 Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Zuzanna Bielawska, Lilla Jaroń oraz Bartosz Kotecki
a także Tadeusz Zieliński kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy.

Po przywitaniu uczestników, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady. Głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady niniejszy protokół zatwierdzono.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja prowadzona przez panią Katarzynę Kiek Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku tego projektu zostały zdiagnozowane poniższe trzy stanowiska:

 1. stanowisko w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego

w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć, jako wykonawcy

w kształceniu ustawicznym.

b)    stanowisko w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.

c)    stanowisko w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego (rekomendacje).

Po prezentacji ustalono, że DWUP przygotuje propozycja stanowiska WRRP w przedmiotowym zakresie. Niniejsze stanowisko zostanie przesłane do radnych i poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

Następnie  przedstawiono najważniejsze punkty projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022, które zreferował kierownik Tadeusz Zieliński. Przedmiotowy projekt Członkowie Rady otrzymali wcześniej drogą mailową w celu zapoznania się z zapisami tego dokumentu. Po prezentacji i dyskusji poddano go pod głosowanie. W przeprowadzonym głosowaniu, głosami „za” wszystkich obecnych Członków Rady przyjęto uchwałę nr 163/2022.

Następnie Członkowie zaopiniowali 8 wniosków w sprawie nowych kierunków kształcenia
w 1 szkole. Wszystkie kierunki kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane.

Po powyższym głosowaniu rozpoczęto dyskusję nad wprowadzanymi zmianami we wzorze wniosku  składanego przez szkoły w przypadku otwierania nowych kierunków kształcenia. Proponowany wzór wniosku Radni otrzymali wcześniej drogą mailową w celu zapoznania się z nim.

Efektem dyskusji było zaakceptowanie wzoru wniosku, który to uwzględniał poprawki mające na celu usprawnienie wypełniania treści, skrócenie treści i bardziej czytelny format.

Podczas posiedzenia łącznie podjęto 2 uchwały, z czego jedna dotyczyła wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy a druga projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad pani Zuzanna Bielawska Wicedyrektor DWUP przedstawiła aktualne zadania jakimi DWUP się obecnie zajmuje:

- zaproszenia na 4 konferencje organizowane przez DWUP (dot. KFS oraz projektów PO WER)

- nowy okres programowania na nowe lata (pierwsze plany konkursowe),

- stan rozliczania środków przekazanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

W punkcie sprawy różne pojawiła się propozycja zorganizowania kolejnego stacjonarnego spotkania Rady w pierwszej dekadzie grudnia w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, na który to pomysł przystali wszyscy uczestnicy spotkania.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończono.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław