Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Wakacyjna praca studenów i uczniów w Niemczech

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2013r.  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia uczniów/studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato - 2013r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 

-        studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013r. ;

-        uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013r.;

-        w  wieku  od  18 lat do 35 lat ;

-        posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

-        deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,

-        nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę). 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

• 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2013";

• 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego

   "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem     

    lektora/nauczyciela języka niemieckiego (zgodne z załączonym wzorem);

• 1  egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów   "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);

• 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

• 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October  2012”.

  • Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

  • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
  • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
  • Podanie "Bewerbung 2013" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
  • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
  • Studenci/uczniowie posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
  •  Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
  • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
  • Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

-        dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,

-        dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,

-        dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,

-        dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem

-        dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

      Jednocześnie poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

1.      Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
(np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2.      Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

3.      Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4.      Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

5.      Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6.      Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

7.      Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

 

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2013r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Termin składania dokumentów do 10 stycznia 2013r.

W siedzibach Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Ogrodowa 5b  58-306 Wałbrzych

al. Armii Krajowej 54  50-541 Wrocław

Plac Słowiański 1  59-220 Legnica

ul. Wojska Polskiego 18  58-500 Jelenia Góra

W godz. od 7.30 - do 15.30

Załączniki: do pobrania

l. Wzór podania - Bewerbung 2013

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego - "Beschenigung über Deutschkenntnisse"

3. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę studentów - "Immatrikulationsbescheinigung"  

4. Informacja dla studentów zagranicznych - stan październik 2012 - „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”

5.  Wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Wzór oświadczenia  dla studentów/uczniów wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie,  zapoznania się oraz akceptację warunków  zatrudnienia zawartych w  informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław