Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

*** *** ***    *****    *** *** ***

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestr prowadzony jest przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia należy złożyć następujące dokumenty:

-        wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,

-        oświadczenie,

-        potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 200 zł, należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
Getin Noble Bank S.A.
14 1560 0013 2000 8745 3000 0001
Tytułem „Wpis do rejestru agencji zatrudnienia”
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru  (nazwa oraz adres siedziby).

 

Wniosek może zostać złożony formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

AKTUALIZACJA DANYCH

 

Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania organu rejestrowego o:

§  każdej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia,

§  zaprzestaniu działalności,

§  zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

Powyższe zmiany należy zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Wniosek o zmianę danych  może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych). Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

 

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

Informacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

WYKREŚLENIE Z REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

NA WNIOSEK PODMIOTU

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

Urząd Miejski w Wałbrzychu

BANK PKO BP SA

52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

Tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru”

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.

ZAWIADOMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

 

Przedsiębiorcy zagraniczni posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzający świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystający ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zawiadomienie zawierające następujące dane:

-        nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,

-        oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,

-        przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej  może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Tel.  748 866 561,

        748 866 504.

 

Korespondencję należy kierować na adres:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

 

 

Pliki do pobrania:

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2015 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2014 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2013 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2012 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2011 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2010 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2009 rok.

Raport agencje zatrudnienia „Analiza potencjału oraz ocena skuteczności działania agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim” - 2013 r.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław