Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia


Dotyczy: obowiązku złożenia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2020 r. w terminie 1 – 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:  art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia  w terminie od  1 do 31 stycznia 2021 r. informacji o działalności za 2020 r.
Informacja o działalności agencji może zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej:

 1. Informację w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów „STOR” http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz i opatrzyć  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 2. Informację w formie papierowej można złożyć za pośrednictwem aplikacji STOR http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz, przy czym po wprowadzeniu danych z działalności do systemu,  formularz sprawozdawczy należy wydrukować, podpisać  i przesłać pocztą tradycyjną na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Formularze można złożyć również osobiście w siedzibie Urzędu i trzech jego filiach:

 1. Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
 2. Filia w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra,
 3. Filia w Legnicy Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Formularz rocznej informacji oraz instrukcja składania wniosku lub innego dokumentu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajduje się na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  w zakładce „składanie wniosków – zasady składania wniosków i innych dokumentów”.

Równocześnie informujemy, że na podstawie art. 18m ust. 1 pkt 6 ustawy Marszałek Województwa wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru w przypadku niezłożenia informacji o działalności.


Pomoc w obsłudze Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zapewnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia - Zielona Linia, tel. 19524.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  74 88 66 514/ 532.


*** *** ***    *****    *** *** ***


Zmiany przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017 r.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Czytaj więcej ...


*** *** ***    *****    *** *** ***

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia


  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestr prowadzony jest przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia należy złożyć następujące dokumenty:
-        wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
-        oświadczenie,
-        potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 200 zł, należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
SANTANDER Bank Polska
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
Tytułem „Wpis do rejestru agencji zatrudnienia”
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru  (nazwa oraz adres siedziby).

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej, na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

AKTUALIZACJA DANYCH

 Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania organu rejestrowego o:

 • każdej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia,
 • zaprzestaniu działalności,
 • zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • zmianie rodzaju świadczonych usług,

Powyższe zmiany należy zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Wniosek o zmianę danych  może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych). Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia  każdego  roku,  za  rok  poprzedni.  W przypadku konieczności zmiany informacji o działalności,  agencja  zatrudnienia  przedstawia  zmienioną  informację w terminie do dnia 1 marca danego roku.

Informacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).
Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

WYKREŚLENIE Z REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA
NA WNIOSEK PODMIOTU

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
BANK PKO BP SA
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
Tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru”

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY,
DORADZTWA  PERSONALNEGO LUB PORADNICTWA ZAWODOWEGO
PRZEZ  PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zobowiązani są złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usługi zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia.

Wraz z zawiadomieniem, przedsiębiorca zagraniczny składa marszałkowi województwa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

W przypadku gdy:

 • niemożliwe jest określenie planowanego miejsca świadczenia usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie do marszałka województwa mazowieckiego;
 • planowane miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie co najmniej dwóch województw, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie do marszałka województwa wybranego przez siebie spośród marszałków województw właściwych ze względu na planowane miejsce świadczenia usługi.

Zawiadomienie można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zawiadomienie w postaci papierowej (wydrukowane i podpisane) prosimy kierować na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych. Wzór zawiadomienia podmiotu zagranicznego o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia znajduje się na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz.

Dokumenty w postaci elektronicznej należy wypełnić na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz, po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku przekazania niekompletnych danych i wymaganych dokumentów, marszałek województwa informuje o tym przedsiębiorcę zagranicznego, który nie może rozpocząć działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu uzupełnienia danych oraz dokumentów.


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ubiegając się o wpis w tym zakresie podmiot zagraniczny składa:

 • wniosek o wpis do rejestru,
 • oświadczenie,
 • sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy: 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
SANTANDER Bank Polska
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
tytułem: „Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia"
(w tytule opłaty należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia).
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby).

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz


*** *** ***   *****   *** *** ***

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Tel.      748 866 561,
            748 866 504.

Korespondencję należy kierować na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych

 
*** *** ***    *****    *** *** *** 

 Pliki do pobrania:

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2018 rok.

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2017 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2016 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2015 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2014 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2013 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2012 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2011 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2010 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2009 rok.

Raport agencje zatrudnienia „Analiza potencjału oraz ocena skuteczności działania agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim” - 2013 r.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław