Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

 

Zmiany przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017 r.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Czytaj więcej ...


*** *** ***    *****    *** *** ***

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia


  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestr prowadzony jest przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia należy złożyć następujące dokumenty:
-        wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
-        oświadczenie,
-        potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 200 zł, należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
SANTANDER Bank Polska
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
Tytułem „Wpis do rejestru agencji zatrudnienia”
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru  (nazwa oraz adres siedziby).

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej, na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

AKTUALIZACJA DANYCH

 Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania organu rejestrowego o:

Powyższe zmiany należy zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Wniosek o zmianę danych  może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych). Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia  każdego  roku,  za  rok  poprzedni.  W przypadku konieczności zmiany informacji o działalności,  agencja  zatrudnienia  przedstawia  zmienioną  informację w terminie do dnia 1 marca danego roku.

Informacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).
Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

WYKREŚLENIE Z REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA
NA WNIOSEK PODMIOTU

NA WNIOSEK PODMIOTU

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
BANK MILLENNIUM SA
51 1160 2202 0000 0004 9251 5252
Tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru”

Formularz do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY,
DORADZTWA  PERSONALNEGO LUB PORADNICTWA ZAWODOWEGO
PRZEZ  PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zobowiązani są złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usługi zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia.

Wraz z zawiadomieniem, przedsiębiorca zagraniczny składa marszałkowi województwa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

W przypadku gdy:

Zawiadomienie można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zawiadomienie w postaci papierowej (wydrukowane i podpisane) prosimy kierować na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych. Wzór zawiadomienia podmiotu zagranicznego o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia znajduje się na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz.

Dokumenty w postaci elektronicznej należy wypełnić na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz, po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku przekazania niekompletnych danych i wymaganych dokumentów, marszałek województwa informuje o tym przedsiębiorcę zagranicznego, który nie może rozpocząć działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu uzupełnienia danych oraz dokumentów.


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ubiegając się o wpis w tym zakresie podmiot zagraniczny składa:

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy: 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
SANTANDER Bank Polska
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
tytułem: „Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia"
(w tytule opłaty należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia).
Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby).

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz lub papierowej na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych).

Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze do pobrania tutaj: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz


*** *** ***   *****   *** *** ***

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Tel.   
748 866 527,
          748 866 504,
          748 866 561.

Korespondencję należy kierować na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych

 
*** *** ***    *****    *** *** *** 

 Pliki do pobrania:

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2018 rok.

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2017 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2016 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2015 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2014 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2013 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2012 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2011 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2010 rok.

Informacja z działalności agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego za 2009 rok.

Raport agencje zatrudnienia „Analiza potencjału oraz ocena skuteczności działania agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim” - 2013 r.