Kontrole KRAZ

KONTROLA  DZIAŁALNOŚCI  AGENCJI  ZATRUDNIENIA

 

          Zgodnie z art. 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e oraz art. 19f  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami).

           

            W stosunku do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego kontrolę sprawuje – z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 

            Aby usprawnić przebieg kontroli i zmniejszyć jej uciążliwości dla podmiotu kontrolowanego zaleca się:
 

Do Pobrania:

Regulamin kontroli działalności agencji zatrudnienia,

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o likwidacji/upadłości jednoosobowe

Oświadczenie o likwidacji/upadłości wieloosobowe

Pouczenie