PRACA WAKACYJNA W NIEMCZECH - LATO 2012r.

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2012r. Ze względu na  otwarcie niemieckiego rynku pracy od dnia 01 maja 2011 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, oferta nie posiada limitów podań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato - 2012r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2012r. ;

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2012r.;

w wieku od 18 lat do 35 lat ;

wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego (zgodne z załączonym wzorem);

 

 

  Formularze do pobrania  (365.76 KB)

 

UWAGA:

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

Jednocześnie poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

  1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
  2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
  3. Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
  4. Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
  5. Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
  6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
  7. Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2012r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Podania osób chętnych przyjmowane będą w godz. od 8.00 do 15.00 :

-  w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu

al. A. Krajowej 54 parter pokój nr 14

-  w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

 ul, Ogrodowa 5B – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

- w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

 ul. Wojska Polskiego 18 pokój 103 p. I.

-  w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy

 Pl. Słowiański 1, p. V pokój 515

  Formularze do pobrania  (365.76 KB)