Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

PRACA WAKACYJNA W NIEMCZECH - LATO 2012r.

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2012r. Ze względu na  otwarcie niemieckiego rynku pracy od dnia 01 maja 2011 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, oferta nie posiada limitów podań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato - 2012r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2012r. ;

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2012r.;

w wieku od 18 lat do 35 lat ;

wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2012" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2012";
 • 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego

 "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego (zgodne z załączonym wzorem);

 • egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2011”.
 • Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

 

  Formularze do pobrania  (365.76 KB)

 

UWAGA:

 • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
 • Podanie "Bewerbung 2012" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Studenci/uczniowie posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 •  Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2011”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 7. Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2012r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Podania osób chętnych przyjmowane będą w godz. od 8.00 do 15.00 :

-  w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu

al. A. Krajowej 54 parter pokój nr 14

-  w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

 ul, Ogrodowa 5B – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

- w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

 ul. Wojska Polskiego 18 pokój 103 p. I.

-  w siedzibie Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy

 Pl. Słowiański 1, p. V pokój 515

  Formularze do pobrania  (365.76 KB)

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław