Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

W dniu 6 grudnia 2011 roku odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z udziałem Przewodniczących Powiatowych Rad Zatrudnienia działających na terenie województwa dolnośląskiego, które poprowadziła Przewodnicząca - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli również  Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Wicedyrektorzy DWUP Pani Danuta Florek i Pani Teresa Markiewicz, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz zaproszeni goście: Pan Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pan Kordian Kolbiarz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim.  

 
Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ,

 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad,

 3. przedstawienie koncepcji projektu „Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” realizowanego na terenie Powiatu Nysa,

 4. przykłady dobrych praktyk, wymiana doświadczeń,

 5. zapoznanie z wynikami badań nt. „Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy
dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska”,

 6. przedstawienie raportu z badania rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska,

 7. zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdnicy, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie, Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, Zespole SzkółLicealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Zespole Szkół
w Jaworze, Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 13
dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu,

 8. sprawy różne.

 Po przywitaniu uczestników spotkania, zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia i przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, Przewodnicząca Pani Agnieszka Piątkiewicz złożyła
na ręce Pani Ireny Nowak – Wiceprzewodniczącej Związku Pracodawców DolnegoŚląska, gratulacje
i życzenia z okazji jubileuszu 20 – lecia działalności Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Szczególne podziękowania skierowała osobiście do Pani Ireny Nowak za aktywną i profesjonalną działalność w ramach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia na Dolnym Śląsku.

 
Następnie głos zabrał Pan Kordian Kolbiarz  – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, który przedstawił koncepcję projektu „Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych”,  realizowanego na terenie Powiatu Nysa. W ramach programu powstał budynek socjalny, w którym zamieszkało 12 rodzin. Przy budowie pracowało łącznie ponad 170 osób bezrobotnych, które odbywały w ten sposób szkolenie w zakresie prac ogólnobudowlanych, zdobywając cenne doświadczenie oraz uzyskując odpowiednie dokumenty ukończenia kursu. Większość osób uczestniczących w szkoleniu znalazła pracę.  

 

Pomysł Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie bardzo zainteresował uczestników spotkania. Podkreślano oryginalność projektu, który przyczynił się nie tylko do wzrostu kwalifikacji osób bezrobotnych, ale również pozwolił zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe najuboższych. Uczestnicy dyskusji nie mieli wątpliwości, że jest to doskonały przykład dobrych praktyk i wyrazili nadzieję,
że więcej instytucji samorządowych będzie zainteresowana realizowaniem projektu na własnym terenie.

 

Następny temat „Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników
i pracodawców z Dolnego Śląska” przedstawiła Pani Agnieszka Zawadzka z Wydziału Usług Rynku Pracy w Dolnoślaskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, która szczegółowo omówiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Obserwatorium Dolnoślaskiego Rynku Pracy i Edukacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że otwarcie niemieckiego rynku pracy nie miało większego wpływu na dolnośląski rynek pracy. Branże, które aktualnie zatrudniają Polaków, podobnie jak przed otwarciem niemieckiego rynku pracy, to przede wszystkim działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, branża informacji i komunikacji, transport
i gospodarka magazynowa oraz branża budowlana.

 
W rekomendacjach dla Publicznych Służb Zatrudnienia wymieniono: usprawnienie procesów pośrednictwa pracy i komunikacji z partnerami krajowymi w zakresie pozyskiwania ofert pracy
na rodzimym rynku, zwiększenie efektywności systemów wymiany informacji w zakresie wakatów, zapotrzebowania na kwalifikacje i dostępności kandydatów w zasobach osób rejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy, koordynacja działań z zakresu pośrednictwa pracy na poziomie regionalnym, prowadzenie działań informacyjnych na temat możliwości podjęcia pracy w regionie.

 

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, głos zabrała Pani Beata Hadaś z Wydziału Usług Rynku Pracy w Dolnoślaskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, która szczegółowo przedstawiła uczestnikom obrad raport z badania rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska.
Z raportu wynika między innymi, że należy: zapewnić młodzieży większy dostęp do poradnictwa zawodowego, zanim przystąpi ona do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, położyć większy nacisk na kształcenie młodzieży ze szkół zawodowych w zakresie poruszania się po rynku pracy, lepiej dopasować oferty specjalizacyjne szkół do popytu na rynku pracy, zwiększyć współpracę pomiędzy szkołami a pracodawcami, promować i poprawić wizerunek szkolnictwa zawodowego.


 Na zakończenie spotkania  Pani Agnieszka Piątkiewicz przedstawiła wnioski z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Lubinie, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
we Wrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, Zespołu Szkół Licealnych
i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Zespołu Szkół
w Jaworze, Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych
i Słabowidzących we Wrocławiu, które zwróciły się do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia o wydanie opinii w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia. Po przedstawieniu każdego kolejnego wniosku oraz informacji przedstawionych przez Pana Jerzego Więcławskiego - Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim oraz po dyskusji na temat proponowanych nowych kierunków kształcenia, Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wyrazili swoje opinie
i w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podjęli stosowne uchwały.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław