Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu w dniu 2 października 2012 r.

 

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

 

 

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

w dniu 2 października 2012 r.

W dniu 2 października 2012 roku  odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z udziałem zaproszonych gości tj. Przewodniczących  Powiatowych Rad Zatrudnienia z województwa dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczyli także Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Danuta Florek  Wicedyrektor DWUP, Pani Izabela Łuków - Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Marzena Horbaczewska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, a także Pan Witold Gałuszka - Kierownik Wydziału Integracji Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ.

2.    Przedstawienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.

3.    Omówienie regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim w latach 2012-2020.

4.    Informacja o realizacji Priorytetu VII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2012 w województwie dolnośląskim.

5.    Informacja o programie pilotażowym „Partnerstwo dla pracy” przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

6.    Przedstawienie projektu zmian do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.

7.    Sprawy różne.

Po przywitaniu uczestników spotkania, przyjęciu zaproponowanego porządku obrad i jednogłośnym zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ Przewodnicząca Pani Agnieszka Piątkiewicz oddała głos Panu Łukaszowi Domagale - Przewodniczącemu Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, który przedstawił informację na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. Omówił w szczególności definicje przedsiębiorstw społecznych. Ekonomia społeczna jest jednym ze sposobów określenia działalności gospodarczej łączącym cele społeczne i ekonomiczne. Bywa określana również jako gospodarka społeczna i przedsiębiorczość społeczna. Podkreślił, że nie ma ustawowej definicji ekonomii społecznej. W Polsce do podmiotów Ekonomii Społecznej zaliczane są: organizacje pozarządowe/stowarzyszenia i fundacje/, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zapoznał z kryteriami społecznymi i ekonomicznymi, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące w ekonomię społeczną oraz z modelami ekonomii społecznej na świecie /przedsiębiorca społeczny, przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstwo socjalne/. Podał jednocześnie przykłady dobrych praktyk w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku /Spółdzielnia Socjalna „Patron”, która wykonuje prace remontowo-budowlane i stolarskie oraz daje zatrudnienie osobom bezdomnym oraz Spółdzielnia Socjalna „RAZ, DWA, TRZY” z Żarowa prowadząca usługi porządkowe w sferze komunalnej, która stanowi źródło dochodu dla pracujących w niej osób oraz daje możliwość reintegracji społecznej swoim członkom/. Przedstawił również potencjał podmiotów ekonomii społecznej  w województwie dolnośląskim, zapoznając z obszarami newralgicznymi dla polityki rynku pracy. W województwie dolnośląskim na koniec czerwca 2011 r. zarejestrowanych było 1077 fundacji, 7458 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 723 ochotniczych straży pożarnych oraz ponad 40 spółdzielni socjalnych. Podkreślił, że w Unii Europejskiej 8 % wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających 10 % produktu krajowego brutto stanowi 10 % całkowitego zatrudnienia w następujących sektorach: 59 % w sektorze zrzeszeń i wolontariatu, 34%  w sektorze spółdzielczym i 7 % w sektorze ubezpieczeń wzajemnych.  Dzieląc się spostrzeżeniami z pobytu za granicą podał przykłady rozwiązań w innych krajach. Po prezentacji w toku dyskusji podkreślano, że istotne jest wsparcie dla spółdzielni, szczególnie władz samorządowych. Zdaniem dyskutantów sektor pozarządowy będzie miał coraz większe znaczenie w wypełnianiu rynku pracy. Podano przykłady działalności takich spółdzielni na terenie Dolnego Śląska /swoimi spostrzeżeniami z działalności spółdzielni i problemami z tym związanymi podzielili się przedstawiciele władz samorządowych Wicestarosta Kłodzki i Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wołowie. Podkreślano, że dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest rozwój i powstawanie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Ważna jest również promocja. Dyskutanci podkreślali, że liczy się nie tylko pomysł ale również wsparcie. Bez wsparcia samorządów i przedstawicieli pracodawców będzie to zadanie trudne. Podsumowując dyskusję Pani Przewodnicząca poinformowała, że w Ministerstwie Pracy powołano zespół, który ma za zadanie opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W następnym punkcie porządku obrad Pani Izabela Łuków Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła uczestnikom posiedzenia „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim  w latach 2012-2020”. Plan został opracowany w 2011 roku w ramach realizowanego projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Poinformowała, że podstawowym celem planu jest uregulowanie na poziomie województwa dolnośląskiego działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej  i jej otoczenia. Cel główny planu to zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach 2012-2020. Podkreśliła, że wyznaczone w ramach planu cele, działania i wskaźniki określone zostały dla trzech obszarów priorytetowych. Działania zaplanowano z uwzględnieniem horyzontu czasowego 2012-2013, czyli obecnej perspektywy programowej w Polsce oraz założenia i kierunki działań na okres 2014-2020. W swojej prezentacji szczegółowo przedstawiła i opisała poszczególne priorytety ujęte w Planie, zapoznała z celami głównymi każdego priorytetu oraz z celami szczegółowymi. Dla realizacji działań zawartych w „Wieloletnim Planie na rzecz ekonomii społecznej” powołana została w maju 2012 r. zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dolnośląska Rada ds. ekonomii społecznej. W okresie 2012-2013 realizacja działań w ramach planu oparta będzie o wykorzystanie możliwości jakie dają fundusze europejskie realizowane w ramach PO KL oraz fundusze krajowe. W okresie 2014-2020 realizacja programu opierać będzie się głównie na nowej perspektywie finansowej z budżetu UE, funduszy jednostek samorządu terytorialnego oraz środków prywatnych.

W kolejnym punkcie porządku obrad stan wdrażania w latach 2011-2012 projektów systemowych i konkursowych w ramach Priorytetu VII PO KL  w województwie dolnośląskim przedstawił i omówił Pan Witold Gałuszka Kierownik Wydziału Integracji Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Poinformował, że uprawnionych do aplikowania o środki finansowe było 195 ośrodków, w tym 169 Ośrodków Pomocy Społecznej i 26 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W 2011 r. podpisanych zostało 156 umów/aneksów, a w roku 2012 162 umowy. Nawiązał do podmiotów ekonomii społecznej do których w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie zalicza się: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami. Poinformował, że w ramach PO KL do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie tj. Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Monika Kwil - Skrzypińska Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznała z programem pilotażowym ”Partnerstwo dla pracy” przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  w którym będzie uczestniczyć województwo dolnośląskie. Projekt ma służyć wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych. Po zakończeniu pilotażu opracowany zostanie model kontraktowania usług aktywizacyjnych, który inspirowany będzie rozwiązaniami w zakresie współpracy służb zatrudnienia z podmiotami niepublicznymi jak również dokonana zostanie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych nowych rozwiązań w zakresie kontraktowania usług aktywizacyjnych. Docelowo na bazie doświadczeń z projektu pilotażowego planowane jest opracowanie systemowych zmian dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych, opartych na partnerstwie pomiędzy urzędami pracy a podmiotami niepublicznymi. Zakłada się, że projekt będzie realizowany na terenie 3 województw /dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie/. Marszałkowie województw na podstawie analizy dokonają wyboru powiatów, na terenie których realizowany będzie pilotaż oraz opracują wytyczne dla PUP dotyczące liczby i struktury bezrobotnych kierowanych do pilotażu.  Uczestnikami pilotażu będą zdefiniowane na podstawie analizy rynku pracy grupy bezrobotnych tj. co najmniej 50 % będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a pozostałe to osoby należące do następujących grup: bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawni bezrobotni. Osoby bezrobotne objęte zostaną usługami aktywizacyjnymi oferowanymi przez dostawcę usług, wybranego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady partnerstwa regulować będzie umowa o współpracy partnerskiej zawartej pomiędzy Marszałkiem, starostami przystępującymi do partnerstwa i dostawcą usług wyłonionym do realizacji usługi aktywizacyjnej. Pomiędzy Ministrem a Marszałkiem zawarta zostanie umowa o realizację pilotażu określająca zadania realizatora pilotażu, środki na realizację i zasady ich przekazywania. Pilotaż realizowany będzie zgodnie z harmonogramem, przy czym działania aktywizacyjne adresowane do uczestników pilotażu realizowane będą przez okres maksymalnie do 9 miesięcy, a minimalny okres utrzymania uczestnika pilotażu  w zatrudnieniu warunkujący wypłatę premii wynosić będzie 3 miesiące. Zakłada się uzyskanie wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres minimum 3 miesięcy, przez co najmniej  50 % uczestników pilotażu. Pilotaż finansowany będzie ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy. Maksymalna kwota środków jaka może być przeznaczona przez Ministra na aktywizację jednego bezrobotnego wyniesie 10 tys. zł brutto. Środki na realizację projektu będą przekazywane operatorowi transzami. Planowane jest wypłacanie w IV transzach. W województwie dolnośląskim do pilotażu wytypowano wstępnie 4 powiaty. Dostawca usług będzie miał swobodę w doborze form aktywizacji, jakie zostaną podjęte w stosunku do uczestnika pilotażu w celu umieszczenia go w zatrudnieniu. Przedstawiony temat wywołał  duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Nie negując celu projektu pilotażowego uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę na ich zdaniem zbyt krótki okres /3 miesiące/ utrzymania bezrobotnego w zatrudnieniu jak również grupy osób, które będą objęte aktywizacją. Odpowiadając szczegółowo na wiele zadanych pytań Pani Dyrektor podkreśliła, że wskazane są nowe doświadczenia w tym zakresie. Poinformowała, że szczegóły poruszone przez dyskutantów znane będą po podpisaniu projektu.

W kolejnym punkcie porządku obrad Pani Danuta Florek Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła projekt zmian do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja. Przypomniała, iż poprzedni wykaz obejmujący 106 zawodów został pozytywnie zaopiniowany przez Członków WRZ we wrześniu 2011 roku. Podkreśliła, że zaproponowane zmiany są niezwykle istotne dla młodocianych pracowników jak i pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodych ludzi. Przesłanką do dokonania aktualizacji obowiązującego wykazu było wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej klasyfikacji zawodów, która stanowi podstawę do sporządzania wykazu zawodów szkolnych, w których może odbywać się przygotowanie zawodowe młodocianych. Do nowej klasyfikacji wprowadzono zawody, których nie ma w „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”, stanowiącej podstawę do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do zawodu. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności planowana jest do realizacji w 2013  roku. Uwzględni ona wszystkie nowe zawody szkolne wprowadzone do KZSZ z 2011r. Podkreśliła, że zgodnie z sugestią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie przejściowym tj. do czasu ukazania się tej nowelizacji Samorząd Województwa powinien uzupełnić aktualnie obowiązujący wykaz o te nowe zawody. W województwie dolnośląskim dotyczy to  4 zawodów, które nie są spójne  z klasyfikacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tj. murarza - tynkarza, montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, montera zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie oraz wędliniarza. Dodała, że po uwzględnieniu proponowanych zmian znowelizowany wykaz będzie obejmował 110 zawodów. W głosowaniu jawnym Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali znowelizowany projekt wykazu  i  jednogłośnie podjęli uchwałę w tym zakresie.

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Pani Agnieszka Piątkiewicz poinformowała, że przed posiedzeniem Rady wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, który zwrócił się do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia o wydanie opinii w sprawie  otwarcia nowych kierunków kształcenia  w zawodzie: technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik usług fryzjerskich. Przedstawiła krótkie uzasadnienie przygotowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Po przedstawieniu uzasadnienia każdego kolejnego kierunku kształcenia i uzyskaniu dodatkowych informacji statystycznych o sytuacji na rynku pracy w tych zawodach  Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wyrazili swoje opinie i w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali nowe kierunki kształcenia.

Podczas obrad podjęto:

1.    Uchwałę Nr 2 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 2 października  2012 r. w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

2.    Uchwałę Nr 3 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,

3.    Uchwałę Nr 4 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,

4.    Uchwałę Nr 5 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.

 

Protokołował:

Zdzisław Kaliciak

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław