Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Informacja

z inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

Posiedzenie otworzył Pan Dariusz Kowalczyk - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego, który zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych Członków WRZ.
  2. Wręczenie powołań Członkom Rady.
  3. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego WRZ.
  4. Wybór przedstawiciela WRZ do składu Naczelnej Rady Zatrudnienia.
  5. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez szkoły w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia.
  6. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, a także Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pani Monika Kwil-Skrzypińska.

Po przywitaniu zaproszonych gości Pan Dariusz Kowalczyk, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wręczył uroczyście Członkom nowej Rady powołania, a następnie poprosił o krótkie przedstawienie się wszystkich obecnych.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia powołana Zarządzeniem Marszałka nr 34 z dnia

10 kwietnia 2013 r. na kadencję 2013-2017 liczy 13 Członków reprezentujących na terenie Regionu:

- wojewódzkie struktury organizacji związkowych,

- wojewódzkie struktury organizacji pracodawców,

- społeczno - zawodowe organizacje rolników,

- organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy,

- przedstawiciel nauki delegowany przez Polską Akademię Nauk,

- przedstawiciel Wojewody.

Zgodnie z następnym punktem porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego WRZ.

Na Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura Pani Agnieszki Piątkiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Panią Agnieszkę Piątkiewicz na Przewodniczącą WRZ.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego WRZ zgłoszono Panią Irenę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym przyjęto kandydaturę Pani Ireny Nowak, jako Wiceprzewodniczącą WRZ.

W związku z koniecznością powołania składu Naczelnej Rady Zatrudnienia na nową kadencję przystąpiono do wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, upoważnionego do reprezentowania opinii i zajmowania stanowiska w imieniu Rady. Zgłoszono kandydaturę Pana Dionizego Prusiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym wybrano Pana Dionizego Prusiewicza na kandydata do składu Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Przewodnicząca WRZ przedstawiła wnioski dyrektorów szkół, dotyczące wyrażenia opinii w sprawach otwarcia nowych kierunków kształcenia w zawodach:

1.      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy: technik farmaceutyczny, dietetyk, technik archiwista, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej;

2.      Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy: technik mechatronik, technik cyfrowych procesów graficznych, monter mechatronik;

3.      Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy: technik weterynarii, technik optyk, dietetyk;

4.      Zespół Szkół w Jelczu - Laskowicach: technik teleinformatyk;

5.      Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie: technik obsługi turystycznej, opiekun osoby starszej, dietetyk;

6.      Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie: technik geodeta;

7.      Zespół Szkół w Polkowicach: technik organizacji reklamy;

8.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ludowie Polskim: technik organizacji reklamy;

9.      Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie: technik elektryk;

10.  Zespół Szkół Nr 2 weWrocławiu: operator obrabiarek skrawających;

11.  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu: technik technologii odzieży;

12.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt utworzenia nowych kierunków kształcenia, za wyjątkiem kierunku kształcenia w zawodzie - technik administracji, zgłoszonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

           

 W punkcie sprawy różne ustalono, że spotkania odbywać będą się w miarę zgłaszanych potrzeb, przynajmniej raz na kwartał.

            Pani Agnieszka Piątkiewicz poprosiła członków WRZ o zgłaszanie drogą elektroniczną propozycji tematów na szkolenie dla członków WRZ. Zaproponowała również, aby zastanowić się nad powołaniem składu roboczego do spraw opiniowania coraz większej ilości wniosków szkół wpływajacych do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

         

Na koniec posiedzenia Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor DWUP pogratulowała obecnym powołania ich w skład WRZ na nową 4-letnią kadencję 2013-2017 i życzyła owocnej pracy.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zakończono.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław