Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2013 roku

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

 z dnia 24 czerwca 2013 roku

W dniu 24 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Przewodnicząca - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli członkowie WRZ, Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Danuta Florek - Wicedyrektor DWUP oraz Pani Elżbieta Litwin - Rzecznik Prasowy Urzędu.

Po przywitaniu uczestników spotkania, Pani Agnieszka Piątkiewicz zaproponowała zmianę
w planowanym porządku obrad, polegającą na przeniesieniu na następne posiedzenie punktu dotyczącego przyjęcia nowego regulaminu WRZ. Podczas głosowania członkowie WRZ jednomyślnie wyrazili na to zgodę przyjmując następujący porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia WRZ.
 2. Zaopiniowanie projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
  na terenie województwa dolnośląskiego.
 3. Ocena sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w 2012 roku.
 4. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy przez DWUP  
  w 2012 roku.
 5. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia:

 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Oławie – w zawodzie – technik cyfrowych procesów graficznych,

-  Szkole Policealnej nr 17 działającej w Zespole Szkół Nr 24 we Wrocławiu – w zawodzie – florysta.

 1. Przyjęcie planu szkoleń członków WRZ na 2013 rok.
 2. Sprawy różne.

 

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Pani Agnieszka Piątkiewicz omówiła projekt rozporządzenia wojewody w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie dolnośląskim. Omówiła istotne zmiany w porównaniu do poprzednigo rozporządzenia z 2009 roku i zaproponowała dwie poprawki, polegające na zastąpieniu w treści rozporządzenia słów: „przewidywane wynagrodzenie” na „wypłacane wynagrodzenie” oraz dopisanie w załączniku do projektu rozporządzenia, stanowiącym wykaz zawodów
i specjalności, w stosunku do których wydawanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeszcze dwóch zawodów choreograf
i tancerz baletowy.

Członkowie WRZ pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt kryteriów wydawania zezwoleń
na pracę cudzoziemców w województwie dolnośląskim wraz z zapropnowanymi zmianami.

               

Następnie głos zabrały Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor DWUP i Pani Danuta Florek - Wicedyrektor, które wyczerpująco przedstawiły sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2012 roku. Omówiono w szczególności podstawowe zadania realizowane przez DWUP określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, takie jak m.in. : koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich
w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy, regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, analizy rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, współpraca z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki zatrudnienia, pomoc powiatowym urzędom pracy w opracowaniu założeń do programów regionalnych oraz w ich wdrażaniu, koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, realizowanie zadań wynikających z koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego państwa w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.

W dalszej części wystąpienia Pani Monika Kwil - Skrzypińska omówiła działania podejmowane przez Urząd w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiając stan realizacji priorytetów VI i VII, priorytetu VIII - Działanie 8.1 i priorytetu IX – Działanie 9.6.

Poinformowała także uczestników spotkania, że od lipca 2012 roku działa profil DWUP na Facebooku, gdzie zamieszczane są ciekawostki, zdjęcia oraz relacje z działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Urząd.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalnosci DWUP, rozpoczęła się dyskusja. Członkwie WRZ wyrazili szczególne zainteresowanie projektem – „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, realizowanym w partnerstwie z Niemcami w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Następnie przystąpiono do oceny sprawozdania
z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2012 roku. Członkowie Rady byli jednomyślni i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności DWUP za ubiegły rok.

               

Omawianie następnego tematu - wykorzystanie środków Funduszu Pracy przez DWUP
w 2012 roku dalej kontynuowała Pani Monika Kwil-Skrzypińska. Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali kolejnego sprawozdania. W trakcie dyskusji pojawiły się pytania o efektywność wykorzystania środków z Funduszu Pracy, a szczególnie efektywność zatrudnieniową i kosztową. Szczegółowe omówienie tych zagadnień zaplanowano na następne posiedzenie.

Przwodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykorzystania środków Funuszu Pracy za ubiegły rok. Członkowie WRZ
w głosowaniu jawnym pozytywnie ocenili racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy prowadzonej przez DWUP w 2012 r.

 

Zgodnie z kolejnym punktem porzadku obrad omówiono wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zwrócili się do WRZ o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia. Członkowie WRZ podczas głosowania wyrazili pozytywą opinię na temat otwarcia nowych kierunków kształcenia w:

 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie - w zawodzie – technik cyfrowych procesów graficznych,

 - Szkole Policealnej Nr 17 działającej w Zespole Szkół Nr 24 we Wrocławiu – w zawodzie – florysta.

 

Następnie, zgodnie z harmonogramem spotkania, przystąpiono do omawiania tematów szkoleń dla członków WRZ. Zaproponowano następujące zagadnienia potrzebne w dalszych pracach Rady:

 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyoraz kierunki jej nowelizacji,
 • realizacja kompetencji WRZ dotyczących wydawania opinii w sprawie wprowadzania nowych kierunków kształcenia i opracowanie ujednoliconego wzoru wniosku dla wszystkich szkół.

Podczas głosowania członkowie WRZ jednomyślnie uchwalili zaproponowany plan szkoleń na 2013 rok.

 

                W punkcie sprawy różne głos zabrał Pan Dionizy Prusiewicz, który jest również członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, przedstawiając krótko przebieg obrad w Warszawie.

 

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zakończono.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław