Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 29 października 2013 roku

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu  z dnia 29 października 2013 roku
 
W dniu 29 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Przewodnicząca - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli członkowie WRZ, Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Danuta Florek - Wicedyrektor DWUP oraz Pani Agata Zemska – Wicedyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Po przywitaniu uczestników spotkania, Pani Agnieszka Piątkiewicz zaproponowała następujący porządek obrad: 
1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia WRZ w dniu 24 czerwca 2013 roku.
2. Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa programów rynku pracy realizowanych w 2012 roku przez powiatowe urzędy pracy w województwie dolnośląskim.
3. Uzupełnienie działań na rzecz aktywizacji dolnośląskiego rynku pracy poprzez projekty realizowane przez Wydział Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWD.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
we Wrocławiu.
5. Informacja o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w 2013 roku.
6. Sprawy różne. 
 
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodnicząca WRZ oddała głos Dyrektorowi DWUP - Pani Monice Kwil-Skrzypińskiej, która przedstawiła efektywność zatrudnieniową 
i kosztową podstawowych form aktywizacji zawodowej takich, jak: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, środki na podjęcie działalnosci gospodarczej, refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy realizowanych w 2012 roku przez powiatowe urzędy pracy w województwie dolnośląskim. W 2012 r. w wyżej wymienionych programach udział rozpoczęło 28 689 bezrobotnych, 25 811 osób zakończyło udział w programach, 
a 16 674 uzyskało zatrudnienie w trakcie uczestnictwa w programach lub po ich zakończeniu. 
W 2012 r. na finansowanie wymienionych wyżej form aktywizacji wydatkowano ogółem 180 057,7 tys. zł. Najwięcej wydano na: staże - 35,8%, środki na podjęcie działalności gospodarczej - 29,5%, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 15,1%. Województwo dolnośląskie osiągnęło wyższe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej niż średnio w kraju, za wyjątkiem wskaźnika ponownego zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych i pracach interwencyjnych. Koszt ponownego zatrudnienia w prezentowanych programach rynku pracy wyniósł 10 798,7 zł.
W dalszej części temat prezentowała Pani Danuta Florek - Wicedyrektor DWUP, szczegółowo omówiając efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w województwie dolnoślaskim oraz w podziale na powiaty. Najwięcej osób bezrobotnych uczestniczyło w stażach, szkoleniach oraz otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2012 stopa ponownego zatrudnienia po zakończeniu staży ogółem w województwie wyniosła 66,9%. Najwyższe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej programu staży osiągnęły powiaty: wałbrzyski 93,7%, polkowicki 86,6%, strzeliński 81,3%. Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia poniesiony na realizację programu staży 
w województwie dolnośląskim wyniósł 9592,1 zł. Natomiast zatrudnienie po ukończeniu szkolenia 
na Dolnym Śląsku znalazło 43% przeszkolonych. Najwyższą efektywność zatrudnieniową 
w programach szkoleń uzyskały powiaty: kamiennogórski 75%, trzebnicki 63,6%, lwówecki 60,0%, 
a przeciętny koszt ponownego zatrudnienia wyniósł 7974,9 zł.
Najwięcej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano w powiatach: jeleniogórskim, wrocławskim, legnickim.
Z danych statystycznych wynika, że najwyższą efektywność zatrudnieniową ogółem realizowanych programów rynku pracy w 2012 r. osiągnęły powiaty: dzierżoniowski 79,4%, polkowicki 78,4%, strzeliński 74,1%. W toku dyskusji stwierdzono, że nie można robić takich podsumowań ogólnych, ponieważ nie wszystkie formy aktywizacji są realizowane w poszczególnych powiatach. Można porównywać powiaty tylko według poszczególnych form aktywizacji.
Kolejny temat – Uzupełnienie działań na rzecz aktywizacji dolnośląskiego rynku pracy przedstawiła Pani Agata Zemska – Wicedyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Pani Magdalena Bielówka – Kierownik Działu ds. Aktywizacji Rynku Pracy.
W okresie od 1 listopada 2009 r. do 20 listopada 2011 r. realizowano projekt: „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”. Kolejny projekt – „Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” realizowany był od 1 października 2011 r. 
do 30 czerwca 2013 r. Natomiast od 1 lipca bieżącego roku rozpoczęto realizację projektu –„Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku”, który ma potrwać do 30 kwietnia 2015 r. Celem wszystkich projektów jest szybki powrót na rynek pracy osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn pracodawców. Outplacement realizowany jest w formule:
 - zamkniętej - skierowanej do wąskiej, z góry określonej grupy osób (zwalniani pracownicy konkretnej firmy, znajdujący się w okresie wypowiedzenia),
 - otwartej – osoby indywidualne rekrutujące się z różnych grup zawodowych (osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).
Efektywność zatrudnieniowa w ramach projektów 2009-2013 wynosiła 65,5%, a w latach 2013-2015 planuje się osiągnąć efektywność zatrudnieniową na poziomie przynajmniej 55%.
Członkowie WRZ zwracali uwagę na wysokie koszty projektów, zbyt niski planowany wskaźnik efektywności ostatniego projektu, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że projekt kierowany jest 
do tzw. „najłatwiejszej do aktywizacji” grupy bezrobotnych. Podkreślono, że wymienione wyżej projekty, finansowane ze środków Unii Europejskiej, stanowią uzupełnienie działań urzędów pracy. Pomimo wysokich kosztów mają również swoje zalety, bo są projektami szybkiego reagowania 
dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawcy jak również mogą być wsparciem 
dla przedsiębiorców. 
 
Następnie Pan Zdzisław Kaliciak – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy 
w DWUP przedstawił infomację o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w okresie trzech kwartałów br. Zwrócił uwagę na dalszy spadek bezrobocia i podkreślił, że sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą dynamikę spadku bezrobocia w okresie trzech kwartałów zanotowano w grupie osób do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, bez doświadczenia zawodowego, jak również w grupie absolwentów. Wpływ na to miało między innymi pozyskanie dodatkowych środków Funuszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy na realizację programów skierowanych do tych grup bezrobotnych. Na aktywizację młodych wydano o 20 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym, a na aktywizację bezrobotnych powyżej 50 roku życia o 11 mln złotych więcej. Od początku roku zgłoszono o 6,3 tys. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nie zanotowano dużej skali zwolnień grupowych. Od kilku miesięcy stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wykazuje tendencje malejące, na koniec września 2013 r. wynosiła 12,8% i jest niższa od wskaźnika krajowego o 0,2 punktu procentowego.
 
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodnicząca WRZ – Pani Agnieszka Piątkiewicz przedstawiła projekt regulaminu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na kadencję 2013-2016. Pan Henryk Jarczok zgłosił propozycję zmiany § 8 punkt 2 projektu, polegającej na tym, aby wybór Przewodniczącego i Wiceprzwodniczącego WRZ odbywał się w głosowaniu tajnym, 
a nie jawnym oraz o zastąpienie w § 9 punkt 4 słów „co najmniej” na „najpóźniej”. Natomiast Pan Zdzisław Pisz zaproponował w § 11 punkt 2, dotyczącym głosowania nad uchwałami, zamianę słów 
z „w obecości” na „przy udziale”. Po zaakceptowaniu zaproponowanych poprawek przez pozostałych Członków Rady, przyjęto jednogłośnie nowy regulamin WRZ. 
W punkcie sprawy różne Pan Tadeusz Zieliński poinformował o realizowanym przez DWUP programie pilotażowym „Partnerstwo dla pracy”. skierowanym do osób zarejestrowanych 
w Powiatowych Urzędach Pracy w Lubaniu, Kłodzku i Jeleniej Górze i finansowaniu ze środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy. Program polega na realizowaniu usług aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, takich jak: długotrwale bezrobotni, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia i niepełnosprawni oraz doprowadzeniu do ich zatrudnienia. Pilotaż ma na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy na poziomie województwa pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy, powiatowymi urzedami pracy, agencjami zatrudnienia oraz innymi partnerami rynku pracy w celu stworzenia efektywnego systemu aktywizacji bezrobotnych wspierającego urzędy pracy. Docelowo, na bazie doświadczeń z programu pilotażowego, planuje się opracowanie zmian szczegółowych zasad dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych, opartych na partnerstwie pomiędzy urzędami pracy a podmiotami niepublicznymi. 
Pani Monika Kwil-Skrzypińska Dyrektor DWUP poinformowała o planie wdrożenia w 2014 r. projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników oświaty” mającego na celu udzielanie kompleksowego wsparcia w aktywizacji zawodowej pracowników oświaty. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 400 osób, z czego 200 podejmie zatrudnienie. Przy Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu powstaną specjalne punkty konsultacyjne dla zwalnianych pracowników oświaty.
Pan Tadeusz Choczaj poinformował zebranych o piśmie skierowanym między innymi do Dyrekcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, sugerującym potrzebę pogłębienia wzajemnej współpracy powiatów przygranicznych oraz podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych pod kątem przyszłej współpracy transgranicznej.
Na koniec spotkania zaproponowano wstępnie temin szkolenia dla Członków WRZ na 5-6 grudnia 2013 r. lub w razie wystąpienia problemów wynikających z konieczności zachowania procedury zamówień publicznych na styczeń 2014 roku.
 
Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zakończono.
 
 
Protokółowała Marzena Kudzińska
 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław