Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja ze szkolenia i wyjazdowego posiedzenia Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w dniach 13 -14 lutego 2014 roku.

W dniach 13-14 lutego 2014 roku Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wspólnie
z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego uczestniczyli
w wyjazdowym szkoleniu w Niemczy na temat: „Lokalne partnerstwa i tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia. Możliwości współpracy urzędów pracy z organizacjami pozarządowymi – przykłady dobrych praktyk”. Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom na uaktualnienie wiedzy z zakresu tworzenia systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy /partnerstw i paktów/ oraz umożliwił poznanie mechanizmów aktywizacji środowiska lokalnego. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się również ze specyfiką, strukturą i formami działania organizacji pozarządowych, a także możliwościami budowania efektywnej współpracy pomiędzy urzędami pracy a trzecim sektorem.

W drugim dniu szkolenia /14 luty 2014 r./ odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Posiedzenie otworzyła Pani Agnieszka Piątkiewicz - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, która zaproponowała następujący porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ w dniu 29 października 2013 r.

2.       Nowe możliwości pozyskiwania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy w 2014 r. – planowane konkursy otwarte organizowane i finansowane przez inne instytucje, w których mogłyby uczestniczyć powiatowe urzędy pracy.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych.

4.       Realizacja kompetencji WRZ dotyczących wydawania opinii w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.

5.       Sprawy różne.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia WRZ w dniu 29 października 2013 r. nie wnosząc uwag do protokołu.

                Informację na temat możliwości pozyskiwania przez powiatowe urzędy pracy środków na aktywizację lokalnego rynku pracy w 2014 roku przedstawiła Pani Monika Kwil - Skrzypińska Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Poinformowała w szczególności o możliwościach finansowania programów przez powiatowe urzędy pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zapoznała Członków WRZ z Osią Priorytetową nr 8: Rynek Pracy skupiając się na tych priorytetach, dla których Instytucją Pośredniczącą będzie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. W ramach tej Osi realizowane będą takie priorytety inwestycyjne jak:

·         Zapewnienie dostępu do zatrudnienia

·         Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

·         Godzenie życia zawodowego i prywatnego

·         Aktywne i zdrowe starzenie się.

                Omawiając założenia poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych nakreśliła kierunki wsparcia, potencjalnych beneficjentów oraz główne grupy docelowe, do których kierowany będzie Priorytet.   W ramach Priorytetu Inwestycyjnego „Zapewnienie dostępu do zatrudnienia” realizowane będą projekty systemowe powiatowych urzędów pracy, a wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska. Wsparcie zostanie skoncentrowane na osobach będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ważnym elementem wsparcia  ma być tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W ramach Priorytetu „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy” wsparcie ukierunkowane zostanie na rzecz rozwoju samo zatrudnienia, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, obejmując między innymi doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. W ramach kolejnego Priorytetu Inwestycyjnego „Godzenie życia zawodowego
i prywatnego” wsparcie ukierunkowane zostanie na rzecz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na konieczność opieki nad członkami rodziny poprzez tworzenie
i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nad osobami zależnymi. W Priorytecie „Aktywne
i zdrowe starzenie się” wsparcie ukierunkowane będzie na działania z zakresu przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. Interwencja będzie również obejmować priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej.

Poinformowała, że oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowany będzie na poziomie centralnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nazywany w skrócie PO WER. Zakłada się, że w ramach tego Programu finansowane będą również projekty realizowane przez  powiatowe urzędy pracy.

Założenia ogólne Programu przewidują, że wsparcie osób na rynku pracy realizowane będzie
w ramach wydzielonej osi priorytetowej do osób młodych tj. do 24 roku życia, a działania prowadzące do zwiększenia przedsiębiorczości wśród młodych będą  skierowane do osób do 30 roku życia. Wsparcie na rzecz osób młodych pozostających bez zatrudnienia realizowane będzie zarówno na poziomie krajowym /rola instytucji pośredniczącej powierzona zostanie Ministrowi Pracy/ jak
i regionalnym /rolę instytucji pośredniczących pełnić będą wojewódzkie urzędy pracy/. Przewiduje się, że łączna alokacja wyniesie 1,7 mld euro, z tego część środków skierowana zostanie do regionów, a część na poziomie centralnym do OHP. Kryteriami na podstawie których proponowany zostanie podział alokacji w ramach części regionalnej będą: 85 % środków przy uwzględnieniu udziału długotrwale bezrobotnych w wieku 18-24 /powyżej 6 miesięcy/ w województwie w ogólnej liczbie długotrwale bezrobotnych w wieku 18-24 lata w Polsce oraz 15 % środków przy uwzględnieniu udziału NEET młodzieży w wieku 18-24 lata w województwie  /osoby, które nie uczestniczą
w szkoleniu lub kształceniu/ w liczbie NEET w wieku 18-24 w Polsce.

                Poinformowała, że DWUP będzie również jednostką wdrażającą Priorytet Inwestycyjny „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się prze całe życie”, który będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej EDUKACJA. Wsparcie ukierunkowane zostanie na rzecz osób dorosłych, chcących zdobyć nowe, zmienić lub podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje. Głównymi grupami docelowymi będą: osoby dorosłe w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku powyżej 50 lat oraz szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne i ich organy prowadzące.

                Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Przewodnicząca WRZ przedstawiła wnioski dyrektorów szkół, dotyczące wyrażenia opinii w sprawach otwarcia nowych kierunków kształcenia
w zawodach:

1.       Zespół Szkół w Jaworze: technik usług kosmetycznych,

2.       Zespół Placówek Szkolno-wychowawczych w Głogowie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

3.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim: technik organizacji reklamy,

4.       Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie: technik organizacji reklamy, opiekunką środowiskowa, opiekun osoby starszej,

5.       Zespół Szkół w Wołowie: opiekun medyczny,

6.       Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

7.       Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

8.       Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym: technik teleinformatyk,

9.       Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu: technik ochrony środowiska, fototechnik,

10.   Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

11.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie: technik organizacji reklamy,

12.   Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: technik elektronik, technik elektryk, technik organizacji reklamy, monter mechatronik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony osób i mienia, technik administracji.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekty utworzenia nowych kierunków kształcenia w ww. szkołach ponadgimnazjalnych.

                W kolejnym punkcie obrad Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przedyskutowali
i zaopiniowali wzór wniosku w sprawie opiniowania nowych kierunków kształcenia składanego przez dyrektorów szkół /wzór wniosku zamieszczony zostanie na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce Wojewódzka Rada Zatrudnienia/.

Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zakończono.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław