Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu 10.10.2014

W dniu 10 października 2014 roku we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz. W obradach, wraz z Członkami WRZ, uczestniczyli: Pani Lilla Jaroń - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego, Pani Małgorzata Łagocka - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Pani Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z zespołem pracowników DWUP.

Pani Lilla Jaroń - Sekretarz Województwa, poinformowała między innymi o zmianach zaproponowanych przez Rząd  w sprawie janosikowego, polegających na podniesieniu progu dochodowego i obniżeniu kwoty przekazywanej na rzecz innych województw. Dolny Śląsk będąc jednym z największych płatników, po województwie mazowieckim, płaci daninę na rzecz biedniejszych regionów.  W powyższej  sytuacji Samorząd Województwa usilnie zabiega o zwrot subwencji wyrównawczych.   W dalszej części wystąpienia Sekretarz Województwa  poruszyła też tak istotne zagadnienia jak plany związane z wykorzystaniem  funduszy unijnych przeznaczonych na aktywizację rynku pracy, rozwój koniunktury    i kompetencji, walkę z  bezrobociem. Mówiła również o pracy dla młodych osób, a także wiążącej się z tym konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Pani Małgorzata Łagocka - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przedstawiła problem legalności zatrudnienia w świetle badań i kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, szczególny nacisk kładąc na problem zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi. Zwróciła uwagę na fakt, że co piąty kontrolowany pracodawca nie przestrzegał zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Członków Rady. Dyskutowano o przyczynach zawierania umów cywilnoprawnych, takich, jak: koszty m.in, ubezpieczeń, ochrona przy umowach o pracę, rozwinięta biurokracja związana z zatrudnieniem, jak również o nieuprawnionym wykorzystywaniu terminowych umów  o pracę w sytuacji, gdy powinny być zawierane umowy na czas nieokreślony.

W dalszej części posiedzenia Pani Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła dotychczasowe działanie sieci EURES i omówiła najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu sieci EURES, jakie wprowadza reforma od przyszłego roku. Zmiany mają na celu: przekształcenie EURES w efektywny i wydajny instrument zatrudnieniowy, łatwiejszy dostęp do ofert pracy, pomoc w zniesieniu istniejących barier w swobodzie przepływu pracowników, zwiększenie mobilności geograficznej, nakierowanie sieci na pośrednictwo  pracy  i potrzeby pracodawców.  Zmiany w sieci EURES finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego - PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i Regionalnych Programów Operacyjnych – RPO.

 

 

Kolejny temat - zlecanie usług rynku pracy innym podmiotom niż urzędy pracy w świetle znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia przedstawiła Pani Danuta Florek - Wicedyrektor DWUP. Omówiła kolejno zadania w tym zakresie wykonane dotychczas przez DWUP, poinformowała o maksymalnej kwocie wynagrodzenia należnej realizatorowi za jednego bezrobotnego,
o rekomendacji Ministerstwa, która zaleca objęcie zlecaniem usług rynku pracy kilku powiatów będących w najtrudniejszej sytuacji oraz skierowanie do realizatora od 1000 do 2000 bezrobotnych. Omówiła czteroczęściowy model wynagradzania. Temat kontynuował Pan Tadeusz Zieliński - Główny Specjalista w DWUP, omawiając wyniki programu pilotażowego realizowanego  w województwie dolnośląskim. Projekt pilotażowy służył wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy pomiedzy wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych. Założono, że zostanie przetestowany polski model kontraktowania usługi aktywizacyjnej, inspirowany rozwiązaniami
w innych krajach oraz zostanie dokonana ocena funkcjonalności i efektywnosci zaproponowanych rozwiązań w zaresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Zdzisław Kaliciak – Kierownik Wydziału Analiz i Statystki Rynku Pracy przedstawił Członkom WRZ do zaopiniowania projekt „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań”. Określając Kryteria Sejmik Województwa powinien wziąć  pod uwagę w szczególności: liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia, strukturę bezrobotnych, środki Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych.  Członkowie WRZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali nowe kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych.

Na koniec obrad Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół  w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili opinię podejmując stosowane uchwały.

 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław