Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu - 17 czerwca 2015 roku

W dniu 17 czerwca 2015 roku we wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz.

                W obradach uczestniczyli zaproszeni goście – Pani Anna Trusiak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Pan Krzysztof Toruński – przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN. Tradycyjnie w obradach uczestniczyli również Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z kadrą kierowniczą DWUP.

                Przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zaprezentował Członkom Rady innowacyjny projekt pn. „JOBfirma jako model pracy z osobami 50+”. Model wsparcia osób 50+ w powrocie na rynek pracy został zaczerpniety z niemieckiego rynku pracy.
W projekt zaangażowane zostały instytucje rynku pracy, biznes, organizacje pozarządowe. Projekt polega na aktywizacji osób 50+ poprzez badanie ich kompetencji, jednoczesne badanie potrzeb pracodawców i dostosowywanie (poprzez szkolenia specjalistyczne jak i socjalizacyjne) bezrobotnych, którzy będą przyjmowani najpierw na staż, a później jako pełnoprawni pracownicy danej firmy. Zapoznał także z zadaniami, jakie były realizowane w ramach modelu JOBfirma oraz z etapami aktywizacji bezrobotnych w ramach projektu /rekrutacja, bilans kompetencji, firma treningowa oraz staże - podjęcie zatrudnienia/.

Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzedu Pracy za 2014 rok przedstawiła Pani Monika Kwil - Skrzypińska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Omówiła w szczególności podstawowe zadania realizowane przez DWUP określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, takie jak m.in.:

•       koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy,

•       podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia,

•       opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wraz z opracowaniem raportów rocznych, pomoc powiatowym urzędom pracy w opracowaniu założeń do programów regionalnych oraz ich wdrażania,

•       współpraca z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki zatrudnienia,

•       koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

•       realizowanie zadań wynikających z koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego państwa w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,

•       realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy,

•       organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,

•       realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym m.in.:

•       organizacja Dni Informacyjno-Rekrutacyjnych,

•       udział doradców Eures w krajowych i międzynarodowych targach pracy,

•       prowadzenie rekrutacji dla pracodawców zagranicznych,

•       przekazanie informacji na temat usług oferowanych przez sieć Eures,

•       działania informacyjne skierowane do poszukujących pracy za granicą,

•       organizacja Dni Mobilności Pracowniczej,

•       działania informacyjne skierowane do polskich pracodawców,

•       współpraca w ramach partnerstwa Eures-TriRegio,

•       inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

•       świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa,

•       prowadzenie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia oraz kontrola agencji zatrudnienia,

•       prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

•       wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej
w Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontynuując temat Pani Monika Kwil - Skrzypińska omówiła również stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy z podziałem na poszczególne zadania: Fundusz Pracy podstawowy /algorytmowy/, EURES, EURES TriRegio, Gwarancje dla Młodzieży, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, działania związane z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również ważne zadanie związane z wdrażaniem PO KL. Przedstawione sprawozdanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród Członków Rady oraz wywołało ożywioną dyskusję. Członkowie WRZ wyrazili szczególne zainteresowanie efektywnością kosztową projektów, organizacją szkoleń dla doradców klienta, zagadnieniami dalszej współpracy z agencjami zatrudnienia oraz projektem pilotażowym „Partnerstwo dla pracy”. Następnie przystąpiono do oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności DWUP za 2014 rok.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 5 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 11 nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały.

W kolejnej części posiedzenia Pani Lilla Jaroń Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS poinformowała o działaniach informacyjno - promocyjnych podejmowanych przez DWUP w ramach PO KL. Zapoznała Członków WRZ z działalnością Punktu Informacyjnego ds. POKL oraz Mobilnego Punktu Informacyjnego ds. PO KL. Omówiła również, jakie zostały zorganizowane wydarzenia informacyjno – promocyjne na Dolnym Śląsku związane z PO KL.

Głos zabrała również zaproszona na posiedzenie WRZ Pani Anna Trusiak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w KGHM Polska Miedź S.A., która poinformowała Członków WRZ
o funkcjonowaniu największego na Dolnym Śląsku pracodawcy, jego planach rozwojowych, w tym związanych ze szkoleniem kadry pracowniczej oraz wdrożonym w KGHM systemie kompetencyjnym.


     

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław