Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu w dniu 19 października 2015 roku

W dniu 19 października 2015 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli Pan Andrzej Kosiór - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z kadrą kierowniczą DWUP oraz zaproszeni goście – Pan Tomasz Bruder - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i Pani Marta Cydejko - Dyrektor Naczelny ds. zarządzania kapitałem w KGHM Polska Miedź S.A.

Pan Tomasz Bruder - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaprezentował Członkom Rady projekt kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, określających zawody i rodzaje prac, w stosunku do których wydawanie zezwolenia na pracę nie będzie wymagać uwzględnienia informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Poinformował, że w województwie dolnośląskim dotyczyłoby to następujących elementarnych grup zawodów: projektanci aplikacji sieciowych i multimediów, analitycy systemów komputerowych, analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani, specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych), specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości. Podkreślił, że wykaz ten powstał w wyniku wnikliwej analizy danych dotyczących wskazanych grup zawodowych zarówno od strony sytuacji na dolnośląskim rynku pracy jak również od strony ilości oraz specyfiki składanych przez pracodawców wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom w danych grupach zawodowych. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród Członków Rady. Zastanawiano się jaki wpływ na dolnośląski rynek pracy może mieć opiniowany projekt. W dyskusji głos zabrał Pan Andrzej Kosiór - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który mówił o dużym zapotrzebowaniu na informatyków na dolnośląskim rynku pracy. Podkreślił, że wiele firm, między innymi te, które przeniosły się z Ukrainy na Dolny Śląsk, poszukuje fachowców w tej dziedzinie. Jako przykład wskazał na firmę VOLVO, która utworzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe zatrudniając dwa roczniki absolwentów informatyki z Politechniki Wrocławskiej i zgłasza potrzeby na kolejnych absolwentów. Poza tym powstaje dużo firm zakładanych przez naszych informatyków, którzy świadczą usługi za granicę np do Kalifornii, Izraela
 i oni również odczuwają brak pracowników branży informatycznej. Nawiązując do obecnej sytuacji
w Europie związanej z uchodźcami do rozważenia jest również możliwość ewentualnego zatrudnienia syryjskich informatyków. Po dyskusji i głosowaniu przedstawiony projekt kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Członkowie WRZ zaopiniowali pozytywnie.

Kolejny temat związany z realizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie dolnośląskim w latach 2014-2015 zaprezentowała Pani Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przypomniała, że środki KFS są adresowane do osób powyżej 45 roku życia. Dla województwa dolnośląskiego w 2014 r. przyznano limit w wysokości 2,8 mln zł. Wykonanie wyniosło tylko 1,1 mln zł, ponieważ powiatowe urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków dopiero w IV kwartale 2014 r. Również wiele firm z uwagi na koniec roku wycofało się z podpisywania umów. Łącznie ze środków KFS w województwie dolnośląskim w 2014 r. skorzystało 104 pracodawców, w tym 37 mikroprzedsiębiorstw, 25 małych firm, 26 średnich i 16 dużych przedsiębiorstw. Wsparciem w ramach KFS zostało objętych 1059 osób. Średni koszt na osobę wyniósł 977,3 zł. Najwięcej środków w wysokości 890,8 tys. zł. wydano na kursy i studia podyplomowe. Natomiast na 2015 rok w województwie dolnośląskim zaplanowano wydatki KFS
w wysokości 11, 3 mln zł, z czego wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015 r. wyniosło 81,6%.

Informację o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD 2014-2020 przedstawiła Pani Lilla Jaroń - Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Przedstawiła Członkom WRZ perspektywę finansową na lata 2014 -2020. Podkreśliła, że alokacja środków na RPD WD wynosi 407 mln Euro, z czego 66% przeznaczone zostanie na projekty konkursowe, a pozostałe 34 % na projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy i DWUP. Kontynuując temat omówiła główne założenia projektu, w tym cele, priorytety i kierunki działań jakie będą realizowane w ramach RPD WD. Poinformowała, że dotychczas uruchomiono i rozstrzygnięto nabory na kwotę 152,5 mln zł, a do końca bieżącego roku planuje się uruchomienie naborów wniosków na kwotę 102,7 mln zł. Łączna wartość kontraktacji RPO WD –projekty pozakonkursowe PUP w 2015 r. wynosi 36,3 mln zł. Planowana alokacja na rok 2016 rok wynosi 207,7 mln zł.

W kolejnym punkcie posiedzenia WRZ głos zabrał Pan Zdzisław Kaliciak – Kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy, który przedstawił sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2014 roku. Ogółem województwo dolnośląskie  pozyskało z Funduszu Pracy środki
w wysokości 259,2 mln zł, a stopień ich wykorzystania wyniósł 98,9%. Najwięcej środków powiatowe urzędy pracy przeznaczyły na staże - 39,3% oraz na dofinansowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej - 29,5% ogółu środków. W ramach przyznanego limitu Funduszu Pracy programami rynku pracy w 2014 roku objęto prawie 29 tys. osób. Programy skierowane były głównie do osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkałych na wsi oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Podkreślił, że efektywność zatrudnieniowa realizowanych programów w województwie dolnośląskim na przestrzeni pięciu lat systematycznie wzrasta od poziomu 54,7% w 2010 roku do 78,7% w 2014 roku i jest wyższa od wskaźnika krajowego (76,2% w 2014 r.). Również efektywność kosztowa realizowanych programów (koszt ponownego zatrudnienia) wynosiła w województwie 11,7 tys. zł.
i kształtowała się na poziomie przeciętnej efektywności kosztowej w kraju. W dyskusji za pozytywne zjawisko uznano tendencje wzrostowe wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej realizowanych programów rynku pracy. W przeprowadzonym głosowaniu Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wyrazili pozytywną opinię odnośnie racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2014 roku prowadzonej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się również z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 7 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 15 nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław