Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2015 roku

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Piątkiewicz. W pierwszej części spotkania, w której  uczestniczyli Pan Andrzej Kosiór - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
w głosowaniu jawnym, wybrano pięciu przedstawicieli  Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia do składu komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podjęto stosowną uchwałę. Do składu komisji oddelegowani zostali: Tadeusz Choczaj, Kazimierz Kimso, Irena Nowak, Andrzej Otręba, Agnieszka Piątkiewicz.

W drugiej części spotkania dołączyli Wicedyrektorzy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Pani Lilla Jaroń, Pani Ewa Grzebieniak, Pani Monika Kwil-Skrzypińska i kontynuowano obrady Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Podstawowym tematem posiedzenia WRZ był projekt Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok,  przygotowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Projekt przedstawiła Pani Ewa Grzebieniak - wicedyrektor DWUP. Omówiła główne założenia RPDZ,
w tym priorytety, główne kierunki działań, cele dolnośląskiej polityki rynku pracy w 2016 roku, takie jak wzrost aktywności zawodowej oraz edukacyjnej mieszkańców regionu oraz doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy i zwiększenie efektywności zarządzania dolnośląskim rynkiem pracy
w celu wzrostu zatrudnienia w regionie. Omówiła grupy wymagające szczególnego wsparcia, takie jak: długotrwale bezrobotni, bezrobotne osoby w starszych grupach wiekowych tj. powyżej 50 lat, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni do 30 roku życia, w tym z grupy NEET. Poza tym szczególnym wsparciem na dolnośląskim rynku pracy objęte będą grupy: bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, bezrobotne osoby niepełnosprawne i bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.  Zapoznała Członków Rady z podstawowymi wskaźnikami do monitorowania realizacji DRPDZ na rok 2016 związanymi z poziomem bezrobocia ogółem i poziomem bezrobocia dla priorytetowych grup bezrobotnych. Realizacja celów, priorytetów i kierunków działań regionalnej polityki rynku pracy finansowana będzie z Funduszu Pracy oraz budżetów jednostek samorządów terytorialnych, a w przypadku zadań podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, będzie to Europejski Fundusz Społeczny oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). Według wstępnych decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań rynku pracy Dolny Śląsk otrzyma na realizację zadań przez powiaty 231,5 mln zł.

Pani Dyrektor podkreśliła zgodność Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 z Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017, jak również
z Dolnośląską Strategią Integracji Społecznej na lata 2014-2020 i ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Pan Andrzej Wiewióra zauważył, że w DRPDZ za mało jest odniesienia do Krajowego jak i  Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przewodnicząca WRZ zaproponowała, aby tę uwagę uwzględnić w projekcie.

Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród Członków Rady oraz wywołał ożywioną dyskusję, w toku której poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z rynkiem pracy. Wskazywano, że za mało jest w projekcie o pomocy dla pracodawców, aby mogli utrzymać miejsca pracy i nie musieli zwalniać ludzi. Przy okazji wspomniano o nagannej praktyce niektórych pracodawców, którzy likwidują dobre miejsca pracy, a na to samo miejsce zatrudniają pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Zastanawiano się, dlaczego tak dużo młodych Polaków wyjeżdża do pracy za granicą i jednocześnie wielu przedsiębiorców narzeka na brak rąk do pracy. Powodem są niskie zarobki i złe traktowanie pracowników w zakładach pracy.

Pozytywnie przyjęto fakt, że projekt gotowy jest już w grudniu, dużo wcześniej niż w ubiegłym roku oraz to, że zawiera wskaźniki bazowe, których brakowało w poprzednim projekcie. Jednocześnie wskazano, że przydałyby się również wskaźniki docelowe. Pan Piotr Lazar – autor projektu tłumaczył, że nie umieścił wskaźników, bo w obliczu czekających nas zmian zapowiadanych przez rząd, m.in. 500 złotych na dziecko, czy likwidacji NFZ i objęcia wszystkich obywateli ubezpieczeniem zdrowotnym, trudno jest przewidzieć, jak to wpłynie na poziom bezrobocia.

Projekt, pomimo drobnych uwag, oceniono, jako bardzo rzetelny i szczegółowo opracowany, istotny dla naszego regionu a także za możliwy do realizacji. W przeprowadzonym głosowaniu Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok.

W dalszej części spotkania Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zapoznali się
z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 12 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 37 nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili swoją opinię podejmując stosowne uchwały.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław