Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2016 roku

                W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które rozpoczęła Wiceprzewodnicząca – Pani Irena Nowak, a następnie kontynuowała Przewodnicząca WRZ - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach wraz z Członkami WRZ uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z kadrą kierowniczą DWUP oraz zaproszeni goście – Pani Bernadetta Anna Brożyna - Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Pani Elżbieta Adamus - koordynator ds. rynku pracy KW OHP.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pani Irena Nowak zaproponowała następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ w dniu 17 grudnia 2015 roku
  2. Informacja o realizacji zadań KW OHP w 2015 roku w zakresie refundacji przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
  3. Wyrażenie opinii w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
  4. Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w województwie dolnośląskim.
  5. Przedstawienie założeń i szczegółów wsparcia dla osób młodych w ramach PO WER zawartych w Rocznych Planach Działania na 2016 rok.
  6. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które złożyły wnioski do zaopiniowania w okresie po ostatnim posiedzeniu WRZ – Załącznik 1.
  7. Sprawy różne.

 

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, informację o realizacji zadań KW OHP w 2015 roku w zakresie refundacji przygotowania zawodowego młodocianych pracowników omówiła Pani Elżbieta Adamus - koordynator ds. rynku pracy KW OHP. Przedstawiła dane statystyczne za lata 2014 i 2015, jak również poinformowała
o planach na 2016 rok, które przewidują refundację na poziomie 15.500.000 zł. i obejmą 2.262 pracodawców zatrudniających 8.326 młodocianych. W 2015 roku Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP objęła refundacją 2.333 pracodawców, którzy byli rozliczani na podstawie zawartych 5.682 umów, dotyczących 7.956 młodocianych pracowników kształconych w 35 zawodach. Za pracę młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości : 4% w pierwszym roku nauki, 5%,
w drugim roku nauki, 6% w trzecim roku nauki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Trzy najczęściej wybierane przez młodocianych zawody, podobnie jak w poprzednich latach, to: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Do obowiązującego od 13 marca 2015 r. wykazu zawierającego 55 zawodów, KW OHP zgłosiła propozycje uwzględnienia trzech kolejnych zawodów: brukarz, monter mechatronik, monter sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych. Celem wprowadzenia zmian w wykazie jest dostosowanie listy zawodów, w których prowadzone będzie przygotowanie zawodowe młodocianych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Po wysłuchaniu uwag i dyskusji wykaz został pozytywnie zaopiniowany przez Członków WRZ. Nowy wykaz po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego będzie obowiązywał od 1 maja 2016 do 30 kwietna 2017 roku.

Kolejny temat - Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w województwie dolnośląskim przedstawiła Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Wicedyrektor DWUP. W 2015 roku środki KFS były adresowane do osób od 45 roku życia. Przyznany limit na działania dla WUP wynosił 158 tys. zł., wykonanie 140,7 tys. zł. Powiatowe urzędy pracy złożyły zapotrzebowanie na kwotę 12,1 mln zł. (w tym 2,1 mln z rezerwy KFS), z czego wykonanie wyniosło 11,2 mln. zł. tj. 95%. W 2015 r.
ze środków KFS w województwie dolnośląskim skorzystało 726 pracodawców, w tym 322 mikroprzedsiębiorstwa, 148 małych firm, 189 średnich i 67 dużych przedsiębiorstw. Wsparciem
w ramach KFS zostało objętych 5.953 osoby. Średni koszt na osobę wyniósł 1.887,33 zł. Najwięcej środków w wysokości 10,8 mln zł. wydano na kursy i studia podyplomowe. W 2016 r.
w województwie dolnośląskim zaplanowano wydatki KFS w wysokości 10,9 mln zł. Priorytety KFS na 2016 rok to wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji zawodowych, wsparcie pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, wsparcie młodych nowozatrudnionych pracowników do 30 roku życia. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w bieżącym roku jest bardzo duże zainteresowanie KFS. Łącznie w województwie dolnośląskim na rok 2016 powiatowe urzędy pracy złożyły zapotrzebowanie na środki przekraczające ponad dwukrotnie otrzymaną kwotę limitu. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego na realizację zadań związanych z KFS został dokonany na podstawie następujących kryteriów: liczba osób pracujących w danym powiecie według stanu na koniec listopada poprzedniego roku, wydatkowanie środków w ramach przyznanego limitu, według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku, złożone zapotrzebowanie w roku bieżącym. Powiatowe urzędy pracy mają czas na złożenie wniosków w ramach KFS do 15 kwietnia b.r., ale już na dzień 15 marca złożono 1.296 wniosków na łączną kwotę ponad 35 mln zł., czyli przekraczającą ponad trzykrotnie wartość przyznanego limitu dla Dolnego Śląska. Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor DWUP, która brała udział
 w spotkaniu z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, przekazała wstępną informację
o problemach zgłaszanych przez urzędy, a związanych z realizacją KFS. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są najłatwiejsze do uzyskania, bo nie są obwarowane przepisami i licznymi warunkami, które trzeba spełnić, jak np. w przypadku EFS, czy FP, natomiast konsekwencje wydatkowania tych środków są już takie same. Pani Dyrektor zapowiedziała, że do członków WRZ zostanie przesłana notatka ze spotkania w powyższej sprawie oraz zwróciła się do Członków Rady
o zajęcie stanowiska i wsparcie rekomendacji zmian w zasadach korzystania z KFS.

Następnie Pani dyrektor przedstawiła założenia i szczegóły wsparcia dla osób młodych w ramach PO WER. Omówiła projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy
i konkursowe realizowane przez inne instytucje rynku pracy. Celem programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj.: niepracujących, niekształcących się, nieszkolących się. Zgodnie z zapisami PO WER, w ramach projektu będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych. Wsparcie powinno opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich zostały wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i osób, którym udzielane jest wsparcie). Obligatoryjne: identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych; kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji
i kwalifikacji zawodowych. Fakultatywne: kontynuacja nauki osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia; nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży; wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem); wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, np. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług, wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. Kwota przeznaczona na dofinansowanie Poddziałania 1.1.2 PO WER wyniesie 63,3 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 5.926 bezrobotnych, w tym 2.273 długotrwale bezrobotnych. Uśredniony koszt jednostkowy na uczestnika projektu to kwota 10,7 tys. zł. Wszystkie powiatowe urzędy pracy złożyły wnioski o dofinansowanie. Planuje się podpisanie 26 umów na realizację projektów w zakresie aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa dolnośląskiego. W ramach Działania 1.2 wyodrębnione zostały Poddziałania ze względu na sposób finansowania, tj. wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 wynosi – 43,2 mln zł.,
a w ramach Podziałania 1.2.2 wynosi 32,8 mln zł. Instrumenty i usługi rynku pracy są identyczne jak przy projektach PUP. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Do końca marca br. podpisano 23 umowy na łączną kwotę 30,3 mln zł. Najczęściej wybierane formy wsparcia przez beneficjentów to: szkolenia, staże, mobilność geograficzna (zwrot kosztów dojazdu) i pośrednictwo pracy. W lutym br. ogłoszono nowy konkurs, którego alokacja wynosi 43 mln zł. Napłynęło 230 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie sierpnia i września. Przewiduje się podpisanie 35-40 umów.

W dalszej części spotkania Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zostali zapoznani
z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 22 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia
37 nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowne uchwały
(w załączeniu wykaz szkół i zawodów).

W sprawach różnych Przewodnicząca zaproponowała na kolejne posiedzenia WRZ tematy dotyczące zlecania usług rynku pracy innym instytucjom. Pan Henryk Jarczok zaproponował zorganizowanie szkolenia dla członków WRZ oraz wspólnego posiedzenia z powiatowymi radami zatrudnienia a także przedstawienie informacji nt. profilowania bezrobotnych w urzędach pracy. Powyższe propozycje zostały zaakceptowane przez pozostałych Członków Rady.

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław