Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 roku

W dniu 9 maja 2016 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Przewodnicząca WRZ - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach wraz z Członkami WRZ uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z kadrą kierowniczą DWUP oraz Pan Tadeusz Kotlarski - Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pani Agnieszka Piątkiewicz zaproponowała następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

2.    Omówienie „Rekomendacji zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Rekomendacji zmian w zasadach korzystania

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

4.    Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które złożyły wnioski w okresie po ostatnim posiedzeniu WRZ.

5.    Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, głos zabrała Pani Ewa Grzebieniak – Dyrektor DWUP przedstawiając rekomendacje zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wspólne stanowisko Zespołu do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

W 2015 roku na Dolnym Śląsku Krajowy Fundusz Szkoleniowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki niemu pracownicy i pracodawcy mogli podnieść swoje kompetencje. KFS wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, poprawia sytuację pracowników na rynku pracy, a także przynosi korzyści całej gospodarce. Poszerzanie kwalifikacji to szansa na dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się, konkurencyjnych warunków na rynku. Dotyczy to zarówno samych pracodawców, którzy dzięki odpowiednim kompetencjom zatrudnionej kadry będą w stanie odpowiedzieć na aktualne wymagania ze strony klientów i konkurencji, jak i pracowników, którzy zyskują szansę na długotrwałe zatrudnienie i wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wraz z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz organizacjami pracodawców od początku funkcjonowania instrumentu prowadzili na szeroko zakrojoną skalę akcję informacyjno-promocyjną, zachęcając pracodawców do skorzystania z funduszu na rozwój kadr. Tegoroczny nabór przerósł wszelkie oczekiwanie i wskazał ogromną skalę zainteresowania jak i ogromną potrzebę przedmiotowego wsparcia.

Pomimo sukcesu, jaki odnosi KFS, nie sposób uniknąć problemów pojawiających się na etapie podziału środków będących do dyspozycji w ramach KFS na obecnie obowiązujących zasadach, wynikających często z braku precyzyjnych uregulowań prawnych lub możliwości dowolnej interpretacji przepisów. Dlatego w/w temat został podjęty przez Zespół ds. rynku pracy, edukacji
i kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Przedstawiciele pracodawców Dolnego Śląska (Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Loży Dolnośląskiej Business Center Club) oraz Publiczne Służby Zatrudnienia reprezentowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy oraz Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Pan Tadeusz Kotlarski, przedstawiciele Związków Zawodowych, przedstawiciel Wojewody wypracowali wspólnie rekomendacje zmian w systemie funkcjonowania KFS:

1)    Wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej wynoszącej nie więcej niż 60,00 zł. za godzinę szkolenia z zaznaczeniem, że przedsiębiorca ma możliwość dofinansowania z własnych środków.

2)    Udzielanie wsparcia pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy na okres co najmniej

3 miesięcy (dot. także pracodawcy).

3)    Preferowanie w kolejnych latach pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas ze środków KFS. W przypadku, jeśli wszystkie dostępne środki nie zostaną wykorzystane, należałoby je wówczas rozdysponować pomiędzy pracodawców korzystających już z takiego dofinansowania.

4)    Wskazanie konkretnego uzasadnienia celowości szkolenia danego pracownika, z ujęciem potrzeby przeszkolenia pracownika, opisu uzyskanych kwalifikacji oraz przydatności i korzyści dla pracodawcy.

5)    Umożliwienie PUP monitorowania szkoleń (w trakcie ich realizacji) prowadzonych przez firmy szkoleniowe, po precyzyjnym określeniu warunków monitorowania.

6)    Realizacja szkoleń wyłącznie przez firmy, które mają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy i które złożą oświadczenie, że nie zalęgają
z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

7)    Wprowadzenie nowego zapisu w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, doprecyzowującego cel, w jakim został utworzony KFS „celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.”

8)    Zmiana zasad finansowania KFS, polegającej na przekazaniu na początku roku do dyspozycji PUP całego limitu przyznanych środków, w ramach którego PUP podpisywałby umowy.  Taki sposób znacznie ułatwiłby i przyspieszył całą procedurę przyznawania środków.

9)    Jasne określenie zasad zwrotu środków KFS otrzymanych przez pracodawcę w sytuacji niezrealizowania zapisów z umowy.

10) Częściowe finansowanie kosztów obsługi KFS w powiatowych urzędach pracy.

11) Obowiązek dołączania do umowy oferty szkoleniowej zawierającej: cenę, termin i godziny szkolenia, szczegółowy zakres tematyczny, ilość godzin oraz jego lokalizację.

12) Ograniczenie kwoty przypadającej na jednego pracodawcę w zależności od wielkości pracodawcy.

(Na przykład, przy założeniu:

- duże i średnie przedsiębiorstwa: do 50 tys. zł.

- małe i mikro przedsiębiorstwa: do 25 tys. zł.).

13) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z KFS finansowanych
ze środków KFS przez reprezentatywne organizacje pracodawców, które mają swoich przedstawicieli w Wojewódzkich Radach Zatrudnienia lub Wojewódzkich Radach Rynku Pracy. Organizacje zrzeszające pracodawców mają największe rozeznanie na temat sposobów dotarcia do pracodawców oraz wiedzę na temat narzędzi informacyjno-promocyjnych sprofilowanych pod kątem przedsiębiorców.

14) Wprowadzenie ujednoliconego centralnie: wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wzorów załączników do wniosku (np. opracowany wzór z Dolnego Śląska przez Kilkanaście PUP) lub ewentualnie zapis w rozporządzeniu mówiący, ile dokładnie załączników do wniosku
o dofinansowanie jest wymaganych przez PUP podczas prowadzonego naboru. Obecnie wiele PUP stosuje restrykcyjną praktykę wprowadzania dużej ilości załączników do wniosków, a także częstych zmian/aktualizacji do samych załączników.

15) Umożliwienie korzystania ze środków KFS wszystkim osobom/podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy.

16) Podawanie do publicznej wiadomości (strona www) informacji o zawartych umowach przez PUP z pracodawcami w ramach przyznanych środków z KFS wraz z kwotą wsparcia na dany rok kalendarzowy.

17) Wprowadzenie w nowelizacji rozporządzenia o KFS zapisu, mówiącego o tym, że PUP nie mogą wprowadzać dodatkowych wewnętrznych regulaminów, które nie są ujawnione publicznie, związanych z oceną wniosków składanych przez pracodawców.

18) Wprowadzenie zapisu, że MŚP nie może otrzymać dofinansowania do usług szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową, z którą jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między przedsiębiorcą dysponującymi środkami z KFS lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MŚP, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta.

19) Doprecyzowanie zasad kontroli realizacji umowy dofinansowania z KFS. Kontrole powinny obejmować wizyty monitoringowe w miejscu realizacji usługi szkoleniowej oraz kontrolę w siedzibie pracodawcy.

20) Wskazanie stanu zatrudnienia u danego pracodawcy jako średnia za 12 miesięcy poprzedzające złożenie wniosku.

21) Wyznaczenie kryteriów przyznawania środków i wydawania pozytywnej lub negatywnej decyzji, w sposób który zwiększy transparentność decyzji i spowoduje wydawanie ich na tych samych zasadach we wszystkich urzędach pracy w Polsce (np. interpretacja szkoleń zawodowych, wewnętrzne nie publiczne regulaminy oceny wniosków tworzone przez PUP, zakaz finansowania szkoleń miękkich).

22) Zaangażowanie Powiatowych Rad Rynku Pracy/Rad Zatrudnienia w opiniowanie wniosków pracodawców, które budzą największe wątpliwości. Dzięki temu nastąpi także wzmocnienie rangi PRRP w systemie dystrybucji środków z KFS.

Temat wywołał duże zainteresowanie wśród Członków Rady. Dyskutowano między innymi
o racjonalnym wydatkowaniu środków z KFS. Członkowie WRZ podziękowali za inicjatywę i trud włożony w opracowanie wspólnych dla stron dialogu społecznego rekomendacji. Wyrazili nadzieję, że zostaną one uwzględnione w pracach nad nowelizacją Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W toku dyskusji zgłoszono propozycję, aby poszczególne punkty rekomendacji pogrupować ze względu na: cele KFS, sposób i tryb przyznawania środków, realizację umowy przedmiotowego wsparcia. W zarządzonym, przez Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, głosowaniu, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poparcia „Rekomendacji zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

W dalszej części spotkania Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zostali zapoznani
z wnioskiem złożonym przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ząbkowicach Śląskich w sprawie otwarcia nowego kierunku kształcenia w zawodzie – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W przeprowadzonym głosowaniu wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowną uchwałę .

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław