Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule





Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 24 października 2016 roku

W dniu 24 października 2016 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Wiceprzewodnicząca – Pani Irena Nowak. W obradach oprócz Członków WRZ uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z kadrą kierowniczą DWUP oraz zaproszony gość – Pan Tadeusz Kotlarski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, pełniący funkcję Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pani Irena Nowak zaproponowała następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ w dniu 9 maja 2016 roku.
  2. Informacja na temat planowanych zmian w organizacji i funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok”.
  4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
  5. Sprawy różne.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, informację na temat planowanych zmian w organizacji i funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy przedstawił Pan Tadeusz Kotlarski – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego. Poinformował o zapowiadanych przez Pana Stanisława Szweda - Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianach
w działaniu systemu urzędów pracy. Według Ministra zmiany są konieczne, gdyż opinie zarówno poszukujących pracy jak i przedsiębiorców oraz urzędów są takie, że obecny system się nie sprawdza. Na niewydolność systemu aktywizacji bezrobotnych skarżą się zarówno poszukujący zatrudnienia, jak i potencjalni pracodawcy. Urzędy pracy pomagają nielicznym i służą głównie zdobyciu ubezpieczenia zdrowotnego. Zmian wymaga także system profilowania bezrobotnych, sposób przydzielania środków przedsiębiorcom i organizowania szkoleń. Krytykowane są również agencje zatrudnienia. Obecnie sytuacja na rynku pracy poprawia się i bezrobocie spada, dlatego może to być dobry moment na zmiany w organizacji i funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy. Aby usprawnić ich działanie, resort chce przywrócić je pod administrację rządową. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa nawet napisanie od nowa ustawy o zatrudnieniu. Decyzji rządu jeszcze nie ma, trwają dyskusje i konsultacje. Informacja na temat planowanych zmian w organizacji
i funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy wywołała dyskusję wśród Członków Rady. Podkreślano, że sama reorganizacja struktur nie zwiększy automatycznie efektywności działań aktywizacyjnych, a prowadzić może do niepotrzebnego chaosu i sporo kosztować. Aby usprawnić działanie urzędów pracy wystarczą na początek drobne zmiany na przykład takie, że pieniądze
z Funduszu Pracy będą przekazywane szybciej, a nie dopiero w marcu, podobnie z rezerwą ministra, która jest późno uruchamiana, stąd brak czasu na wydatkowanie środków. Członkowie Rady wyrazili różne zdania na temat tego, czy rząd powinien mieć większy wpływ na wydatkowanie środków, czy przeciwnie powinien wprowadzić większą decentralizację w tym zakresie, bo sytuacja na lokalnych rynkach pracy w poszczególnych powiatach jest często bardzo różna. Zgodnie jednak stwierdzili, że zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy są potrzebne, gdyż zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Podkreślano jednak, że trudno jednak odnosić się do zapowiadanych zmian, gdy nie są znane na razie żadne szczegóły. Przy okazji poruszono problem zatrudniania cudzoziemców, głównie Ukraińców
w polskich firmach. Członkowie Rady wskazywali, że potrzebne są uregulowania prawne dotyczące pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę w Polsce.

W kolejnym punkcie porządku obrad sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok przedstawiła Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przypomniała podstawowe cele DRPDZ: wzrost zatrudnienia w regionie, podniesienie jakości kwalifikacji osób pozostających w zatrudnieniu, ograniczanie skutków bezrobocia, poprawa jakości zasobów siły roboczej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku pracy, zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Dolnośląskie publiczne instytucje rynku pracy skutecznie zrealizowały
w 2015 roku zadanie podstawowe, którym było zmniejszenie liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych i związany z tym spadek stopy bezrobocia. Służyły temu działania kierunkowe wskazane we wszystkich priorytetach. Równie ważnym zadaniem postawionym dolnośląskim publicznym służbom zatrudnienia i skutecznie przez nie zrealizowanym było zapewnienie wsparcia adresowanego do tych grup, które w DPRDZ zostały wskazane za priorytetowe lub wymagające szczególnego wsparcia na regionalnym rynku pracy. W każdej z grup osób bezrobotnych, uznanych
w DRPDZ na 2015 r. za priorytetowe lub wymagające wsparcia na regionalnym rynku pracy, zanotowano spadek liczby zarejestrowanych. Pozwala to na stwierdzenie, że publiczne służby zatrudnienia, a przede wszystkim urzędy pracy prawidłowo reagują na sytuację na rynku pracy i coraz skuteczniej wspierają osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zawarte w Dolnośląskim Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 r. priorytety i działania kierunkowe, takie jak: zmniejszanie się liczby bezrobotnych, spadek bezrobocia oraz m.in. wzrost aktywności bezrobotnych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w stażach oraz poprawa sytuacji priorytetowych grup bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia, zostały
w pełni zrealizowane, a odnotowany na Dolnym Śląsku wzrost liczby pracujących potwierdza realizację tych zadań. W głosowaniu Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia pozytywnie ocenili sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok, podejmując stosowną uchwałę.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zostali również zapoznani z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 3 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 7 nowych kierunków kształcenia oraz wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowne uchwały.

 

W sprawach różnych Pan Henryk Jarczok poinformował o przypadku wykorzystywania nieletnich do pracy w nocy. Do nielegalnego zatrudniania nastolatków miało dochodzić na terenie jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych (tak powszechnie zachwalanych), gdzie w weekendy, także w nocy pracowali nieletni, wbrew kodeksowi pracy i innym przepisom. Członkowie Rady nie kryli oburzenia, że przypadek niewolniczego wykorzystywania nieletnich miał miejsce w zakładzie ulokowanym
w specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie jego właściciele, jako zachętę do inwestycji, dostali rozłożone na wiele lat ulgi w podatkach. Wyrazili zaniepokojenie, że proceder wyzysku nieletnich może nie być odosobniony i w każdym ujawnionym przypadku należy powiadamiać odpowiednie instytucje.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław