Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 roku

W dniu 6 marca 2017 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Wiceprzewodnicząca – Pani Irena Nowak. W obradach wraz z Członkami WRZ uczestniczyli Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z kadrą kierowniczą DWUP.

Po przywitaniu uczestników spotkania Pani Irena Nowak zaproponowała następujący porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany przez Członków Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia WRZ i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ.
  3. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie określenia aktualizacji wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.
  5.  Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które złożyły wnioski do zaopiniowania w okresie po ostatnim posiedzeniu WRZ.
  6. Podsumowanie działalności Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu w kadencji 2013-2017.
  7. Wręczenie podziękowań Członkom Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok omówiła Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor DWUP. Przedstawiła główne założenia DRPDZ, w tym priorytety, główne kierunki działań, cele dolnośląskiej polityki rynku pracy w 2017 roku, takie jak wzrost aktywności zawodowej oraz edukacyjnej mieszkańców regionu oraz doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy i zwiększenie efektywności zarządzania dolnośląskim rynkiem pracy w celu wzrostu zatrudnienia w regionie. Wskazała grupy wymagające szczególnego wsparcia, do których należą: długotrwale bezrobotni, bezrobotne osoby w starszych grupach wiekowych tj. powyżej 50 lat, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni do 30 roku życia, w tym z grupy osób młodych w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (NEET). Ponadto szczególnym wsparciem na dolnośląskim rynku pracy objęte zostaną następujące grupy: bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, bezrobotne osoby niepełnosprawne i bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Pani Dyrektor zapoznała Członków Rady z podstawowymi wskaźnikami do monitorowania realizacji DRPDZ na rok 2017: stopa bezrobocia, udział poszczególnych grup priorytetowych w strukturze bezrobotnych, liczba bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa programów rynku pracy, liczba osób, które uczestniczyły w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, współfinansowanych ze środków EFS, liczba osób bezrobotnych, wyłączonych z ewidencji z tytułu podjęcia pracy, liczba osób, które uzyskały zatrudnienie za pośrednictwem agencji zatrudnienia, liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia, liczba osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podstawowymi źródłami finansowania działań ujętych w Dolnośląskim Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2017 roku są: Fundusz Pracy, środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Według decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań rynku pracy przez powiaty Dolny Śląsk otrzyma kwotę 211,1 mln zł. Pani Dyrektor podkreśliła zgodność Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 z Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017, jak również z Dolnośląską Strategią Integracji Społecznej na lata 2014-2020 i ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Temat DRPDZ wzbudził zainteresowanie wśród Członków Rady oraz wywołał ożywioną dyskusję, w toku której poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z rynkiem pracy. Projekt, oceniono jako bardzo rzetelny, istotny dla naszego regionu, a także możliwy do realizacji. W przeprowadzonym głosowaniu Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2017 rok, podejmując stosowną uchwałę.

Kolejny temat przedstawiła Pani Krystyna Sołtys – Główny Specjalista z Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w DWUP. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia Samorząd Województwa zobowiązany jest corocznie w terminie do 30 kwietnia określać wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe wypłacana może być refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wykaz zawodów tworzony jest na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji szkolnictwa zawodowego i powinien uwzględniać zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności występujące na rynku pracy. Przygotowanie aktualizacji projektu wykazu zawodów poprzedzone zostało analizą sytuacji na dolnośląskim rynku pracy do której wykorzystano dane statystyczne dotyczące liczby bezrobotnych i zgłaszanych do PUP ofert pracy, dane z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także prognozę wynikającą z badania „Barometr zawodów” oraz dane o obszarach szkoleń z KFS. Projekt wykazu zawodów skonsultowano z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP oraz z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą. Przedstawiony projekt wykazu zawodów na 2017 rok został poszerzony, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, w stosunku do obowiązującego w 2016 r. o zawód „operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”. Po wysłuchaniu uwag i dyskusji wykaz został pozytywnie zaopiniowany przez Członków WRZ. Zaktualizowany wykaz po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego będzie obowiązywał od 1 maja 2017 do 30 kwietna 2018 roku.

W dalszej części spotkania Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zostali zapoznani z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 14 szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie otwarcia 19 nowych kierunków kształcenia. Po krótkiej dyskusji wyrazili pozytywną opinię podejmując stosowne uchwały.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Pani Irena Nowak – Wiceprzewodnicząca WRZ podsumowała minioną kadencję. Działalność Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w latach 2013 – 2017 dotyczyła pełnego zakresu zagadnień, jakie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przypisała wojewódzkim radom zatrudnienia w związku z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie trwania kadencji odbyło się 16 posiedzeń, w tym: 1 wyjazdowe.

W latach 2013-2017 Dolnośląska Wojewódzka Rada Zatrudnienia podjęła 185 uchwał, w tym 165 uchwał dotyczyło wydania opinii w sprawie otwarcia 269 nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostałe 20 uchwał dotyczyło:

• wyboru Przewodniczącego Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

• wyboru Wiceprzewodniczącego Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

• wyboru przedstawiciela Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia do składu Naczelnej Rady Zatrudnienia,

• wydania opinii dotyczącej projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim (2013 r.),

• oceny działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2012 roku,

• oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2012 roku,

• przyjęcia Regulaminu Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

• zaopiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa dolnośląskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań (2014 r.),

• zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (2015 r.),

• zaopiniowania Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015,

• oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2014 r.,

• opinii projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim (2015),

• oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2014 roku,

• wyboru przedstawicieli Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia do składu komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

• zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016,

• zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (2016 r.),

• poparcia rekomendacji zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),

• zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2015.

• zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017,

• zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (2017 r.).

 

W posiedzeniach WRZ w latach 2013-2017 uczestniczyli:

• Pan Andrzej Kosiór - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,

• Pan Dariusz Kowalczyk - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego (2013 r.),

• Pani Lilla Jaroń - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego (2014 r.),

• Pan Tadeusz Kotlarski - Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego,

• Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego,

• Pani Agata Zemska - Wicedyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

• Pani Małgorzata Adamczyk-Foryś - Główny Specjalista Departamentu Komunikacji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Inwest – Park”,

• Pani Małgorzata Łagocka - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,

• Pani Dominika Buczkowska - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego,

• Pan Dariusz Piasecki - Kierownik Biura Karier Politechniki Wrocławskiej,

• Pani Celina Witkowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu,

• Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

• Pan Krzysztof Toruński - przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN,

• Pani Anna Trusiak - Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju Kadr w KGHM Polska Miedź S.A.,

• Pan Tomasz Bruder - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

• Pani Marta Cydejko - Dyrektor Naczelny ds. zarządzania kapitałem w KGHM Polska Miedź S.A.,

• Pani Bernadetta Anna Brożyna - Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,

• Pani Elżbieta Adamus - koordynator ds. rynku pracy KW OHP.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrała Pani Ewa Grzebieniak - Dyrektor DWUP, która w imieniu Marszałka i swoim podziękowała Członkom Rady Zatrudnienia za aktywny udział w pracach Rady w kadencji 2013 – 2017. Do podziękowań przyłączyła się Wiceprzewodnicząca WRZ - Pani Irena Nowak, która również serdecznie podziękowała za 4 lata owocnej współpracy Członkom Rady, jak również Dyrekcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Głos zabrali również Członkowie Rady dziękując między innymi nieobecnej Pani Agnieszce Piątkiewicz – Przewodniczącej Rady za ogromne zaangażowanie i trud włożony w kierowanie pracami Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przez kolejne trzy kadencje, czyli przez okres 12 lat.

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Irena Nowak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zamknęła posiedzenie.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław